Öğretmen Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir, Heyet Raporu Sınırı Nedir

EDİTÖR:    14 Nisan 2016 Perşembe, 19:02
Öğretmen Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir, Heyet Raporu Sınırı Nedir?

Öğretmen Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir, Heyet Raporu Sınırı Nedir?

Gelen Bir Soru;

Merhaba Öğretmenler İçin sitesi. Sorumu sormak istiyorum. Cevabını özelden ya da sitede yayınlayarak ulaştırabilirsiniz. Bir ilkokul/ortaokul bir arada olan okulda müdür yardımcısıyım okulumuzda çalışan A branşından bir öğretmenimiz eylül ayından itibaren heyet raporu almaktadır. 30 ya da 45 gün olarak düzenlenen raporları kurumumuza ulaştırmaktadır. Sorum şu, heyet raporunda bir sınırlama var mı, bir öğretmen kaç gün heyet raporu alabilir, öğretmenin kullanması gereken heyet raporu süresi nedir? Öğretmen heyet raporları ile 4 yıl okula gelmeyeblir mi? Mevzuatta ya da başka yerde yeri nedir?

Öğretmenler İçin Cevap;

Öncelikle sorunun cevabına geçmeden aşağıdaki haberimizi okumanızı tavsiye ederiz.

Öğretmen Heyet Raporunu Farklı İlçeden Alabilir Mi?

Öğretmen Heyet Raporu

 

Belirtlen haberi okuduysanız heyet raporu hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Şimdi sorunuza yanıt arayalım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İzin Yönergesi 11.maddesinde Hastalık ve refakat izni başlıklı kısım;

 

Hastalık ve refakat izni
MADDE 11-

(1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
(2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
(3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
(4) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
(5) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekim en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.
(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.
(8) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.
(9) Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Buna göre;
(a) Memurun, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirdiğini ya da tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi zorunludur.
(b) (a) bendi çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar
uzatılır.
(c) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(ç) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
(d) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde göreve başlamayan memurlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(e) Bu fıkraya göre verilecek izin memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir.

Fıkraları tek tek inceleyelim.

 • 1.fıkrada, ağır bir hastalık yani uzun süre tedavisi sürecek bir hastalık varsa memura/öğretmene 18 aya kadar, eğer hastalık süresi uzun değilse 12 aya kadar hastalık izni verilir denilmektedir. Hastalık için belirtilen süreler kadar izin verildi ancak öğretmen/memur iyileşemedi. O zaman 2.fıkrada belirttiği gibi tekrar süre verilir. 18 ay hastalık iznine tekrar 18 ay hastalık izni verilebilir. 12 ay hastalık izni kullanan 12 ay daha hastalık izni verilebilir. Belirtilen izinlerden 2 defa verilmesine rağmen eğer memur/öğretmen iyileşmediyse tekrar izin verilmez ve emekli edilir. Görüldüğü üzere bir öğretmenin 4 yıl heyet raporu alarak okula gelmemesi söz konusu olamaz.

Öğretmen Tek Hekimden Kaç Gün Rapor Alabilir? Öğretmen Bir Yıl İçerisinde Kaç Gün Rapor Alabilir?

 

Yukarıda belirtilen maddeleri incelemeye devam edersek;

 • Öğretmen/memur tek hekimden bir defada en fazla 10 gün rapor alabilir. 10 gün üzeri raporları tek hekim veremez. 10 gün üzeri raporlar heyet raporuna girer.
 • Tek hekimden alınacak sağlık raporunda kontrol muayenesi notu düşülmezse aynı hekimden 10 gün daha rapor alınabilir.
 • Öğretmen, memur bir yıl içerisinde tek hekimden toplamda en fazla 40 gün rapor alabilir. Burada bir açıklama yapalım. Öğretmen bir yıl içinde tek hekimden (örneğin aile hekiminden) en fazla 40 gün rapor alabilir ancak aynı hekimden 10+10 olmak üzere 20 gün alabilir. Örneğin A doktorundan 10+10 toplamda 20 gün alabilirsiniz. B, C doktorlarından da 10’ar gün toplamda 40 gün rapor alınabilir. 1 Ocak itibari ile raporlar sıfırlanır tekrar 40 gün rapor hakkı başlar.
 • Aileden birinci derece yakınınız ağır bir kaza geçirirse, refakat etmeniz gerekirse, raporla belgelendirilirse öğretmene 3 ay izin verilebilir, hastalık devam ediyorsa 3 ay daha izin verilebilir. Toplamda 6 ay refakat izni kullanılabilir.

Öğretmenler İçin

MEB Personel, Personel MEB Haber

MEB Personelleri

UYARI:  www.ogretmenlericin.com olarak aktif url verilmeden haber kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır. Aktif url verilmeden alıntı yapan sitelere uyarı yapılmayacak ve yasal işlem başlatılacaktır.

223 Yorum

 1. Hatice

  27 Haziran 2016 at 13:25

  Bir sorum olacak sınıf öğretmeni branşında bir A sınıfı 1.birinci derecede olan öğretmen rahatsizligindan dolayi heyet raporu almaktadır yaz tatilinde de heyet raporu almasina gerek var mıdır? Heyet raporuna ara verilebilir mi?

  • Editör

   27 Haziran 2016 at 18:16

   1 Temmuz-1 Eylül arası rapora gerek yok hocam. Geçmiş olsun.

 2. Zyrtc

  14 Ağustos 2016 at 19:49

  2016 subatta atandim stajdan sonra asıl atandigim yere ilisigimi goturdukten sonra ameliyat olmam gerekiyo 6 ay rapor almam gerekiyo gorev yerime baslamadan(yani 1 eylulde raporlu olcam) boyle bi rapor almamdan dolayı ogretmenligim tehlikeye girermi
  Ikinci olarak 6 ay uzun bi sure bu sorun olurmu..tesskuler

  • Editör

   14 Ağustos 2016 at 22:30

   Raporunuz keyfi olarak değil zorunluluktan, sorun olmaz. Raporunuzun örneğini saklayın aslını kurumunuza gönderin. Geçmiş olsun.

 3. Rukiye

  17 Ağustos 2016 at 15:27

  Heyet raporunu çalıştığımız il sınırlarımdan almamız şartmı? Farklı bir ilden alabilir miyiz?

  • Editör

   17 Ağustos 2016 at 16:18

   Farklı bir ilden de heyet raporu alabilirsiniz. Ancak hafta içi mesai saatlerinde il dışından rapor alamazsınız. Mesai saatlerinde il dışından rapor almanız için bulunduğunuz yerdeki hastanenin sizi il dışına sevk etmesi gerekmektedir. Ya da yarı yıl tatili, yaz tatilinde il dışından alabilirsiniz.

   • Rukiye

    17 Ağustos 2016 at 20:19

    Peki 5 gün Bulunduğum ilde aile hekiminden rapor aldım diyelim. Bu raporun son Günü’nde yani rapor bitmeden gidip başka ilden mesai saati içinde rapor alabilir miyim?

    • Editör

     18 Ağustos 2016 at 00:00

     Soruşturma geçirirsiniz. Size demezler mi hasta hasta nasıl il dışına çıktın diye? Şunu yapabilirsiniz. Haf tasonu il dışına çıkın, ctesi ya da pazar acilden 3-5 günlük rapor alın. Örneğin pazar günü 3 günlük rapor alsanız raporunuz pazar pazartesi ve salı günlerini kapsar. Oradan pazartesi ya da salı heyet raporu alabilirsiniz. Hasta olduğunuzu farz ederek bunu belirtiyorum 🙂

 4. salim

  20 Ağustos 2016 at 00:04

  Benim de bir sorum olacak.20 yıllık sınıf öğretmeniyim eşimin tayini(iL dışı) Denizli ye çıktı .Çocukların okul nakil işleri evin taşınması yerleşmesi işleri var dolayısı ile Eylül ve Ekim aylarında rapor almak istiyorum .Nasıl bir yol izlemem gerekir?Teşekkürler

  • Editör

   20 Ağustos 2016 at 00:07

   Olağan üstü hal dönemindeyiz, ameliyat hariç rapor alınamıyor.

   • Editör

    20 Ağustos 2016 at 22:17

    Düzeltme yapalım. Rapor alabilirsiniz. Eylül ve Ekim aylarında HASTALIĞINIZ için heyet raporu alabilirsiniz.

    • Bülent SALDIRAN

     1 Eylül 2016 at 12:09

     Eşim hamileliğe dayalı bir psikyatrik rahatsızlık geçirmekte.11 ekim tarihinde doğum iznini hakediyor.Hastahaneden evet eşiniz rahatsız bunu görüyoruz ama Ohal nedeni ile rapor veremiyoruz sonra soruşturma geçiririz dediler.Dolayısıyla hasta hasta göreve devam etmek zorunda kaldı.Şu an devlet memurlarına hastalıkları sabit olsa dahi rapor verilmiyor.

     • Editör

      1 Eylül 2016 at 13:14

      Hocam rapor alan öğretmenler var. Lütfen bu konuda farklı kurumlara da sorunuz. OHAL nedeni ile raporlara getirilen tedbir Başhekim onayıydı, o da kalktı.

 5. Lale

  24 Ağustos 2016 at 16:30

  Yilbasi seminerini memleketimde almayi dusunuyorum. Kucuk bebegim var. Seminerlere gidemezsem rapor alip seminer aldigim okula mi vermem gerekir yoksa kendi okuluma mi?

  • Editör

   24 Ağustos 2016 at 16:36

   Semineri memleketinizde alacaksanız hem memleketteki okulunuza hem de kadronuzun olduğu okula vereceksiniz. Aslını kadronuzun olduğu okula fotokopisini de seminer aldığınız okula verin.

 6. mevlüt

  31 Ağustos 2016 at 14:17

  ben 2 yıl önce mesane tümöründen ameliyat oldum.özel hastaneden 45 gün rapor alıyordum .kontrole gittğimde ohal den dolaı heyet raporları 20 gün verebiliriz söyledi doktor.bu doğrumu heyet raporları 20 günemi indirildi.bilgilerinize arz olunur.

  • Editör

   31 Ağustos 2016 at 17:41

   Hayır böyle bir durum söz konusu değil.

 7. Salih

  2 Eylül 2016 at 22:39

  Nobel gün önce evidirler kanama geçirdim üç gün hastanede kaldım evde yatak istirahati etmem ve haftalık kontroller devam ediyor beyinde kan birikintisinin emilmesi altı sekiz ay sürer dedi doktor heyet raporu alabilirmiyim.saygılar.

  • Editör

   2 Eylül 2016 at 22:41

   Geçmiş olsun, alabilirsiniz.

   • Salih

    2 Eylül 2016 at 22:51

    Kaç gün heyet raporu alabilirim beyin kanaması epidurel kanama için bilgilendirirseniz sevinirim bide özel hastane raporu geçerlimi.saygılar hocam

 8. Salih

  2 Eylül 2016 at 22:58

  Beyin kanaması için kaç gün heyet raporu alabilirim özel hastane raporları geçerlimi hocam hürmetler

 9. isik

  4 Eylül 2016 at 23:52

  Merhabalar 34 haftalik hamile bir ogretmenim. Seminerlerde koy okuluna gitmek zorundayim malesef fakat yol berbat durumda ve arac kullanamiyorum koye gitmem imkansiz suan icin rapor alsam seminer icin sorun olur mu sonucta gebeligimi riske atan bir durum

  • Editör

   4 Eylül 2016 at 23:56

   Doğum iznine ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz? Ayrıca çalışabilir raporunu kaçıncı haftaya kadar aldınız? Bilgi verirseniz daha sağlıklı çözüm sunmaya çalışacağız

 10. Selen

  9 Eylül 2016 at 17:12

  28 eylül de ses teli kistnden ameliyat olucam .öğretmenim çok zorlanıyorum.ameliyat sonrası çok konusmamam gerekiyor.heyer raporu almak istiyorum ne yapabilirim

  • Editör

   9 Eylül 2016 at 17:30

   Ameliyat edecek doktor uygun görmesi halinde heyet raporu verebilir, doktorunuza hatırlatın.

   • Selen

    3 Ekim 2016 at 08:52

    Tesekkurler

 11. Ahmet

  19 Eylül 2016 at 00:06

  2015 eylül de atanan aday öğretmenim, 1 aylık heyet raporum var bu süre mülakatımı etkiler mi acaba?

 12. özlem

  25 Eylül 2016 at 21:04

  25 haftalık hamileyim erken dogum riskim var heyet raporu alacam bu doğum iznimi etkiler mi. Birde şubatta atandim ağustosta eş durumunu engeller mi rapor

  • Editör

   25 Eylül 2016 at 22:32

   Heyet raporu eş durumunuzu etkilemez. Kaç günlük heyet raporu alacaksınız?

 13. Bahar

  30 Eylül 2016 at 01:24

  Şu an dogu hizmetimi yapmaktayim ve süremin dolmasına 1 yılım var.Bu yari yil için (3-4 aylığına) Ücretsiz izne ayrılmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili 2 sorum olacak:
  1. Bu süre zorunlu hizmetimden sayılır mi? Yani bu yıl tayin isteyebilir miyim?
  2. Anne ve babam benim Sigortamdan yararlanıyor. Ücretsiz izne ayrılmam sigortamdan faydalanmalarina engel oluşturur mu?

  • Editör

   30 Eylül 2016 at 09:43

   Aylıksız izinde her şeyiniz askıya alınır. Hizmet süresi, hizmet puanı vs.

   • Bahar

    1 Ekim 2016 at 00:34

    Peki 2. Sorum hakkında bir bilginiz var mı? Anne ve babamın ben ücretsiz izinde iken benim sigortamdan faydalanma durumları etkilenir mi?

    • Editör

     1 Ekim 2016 at 14:23

     O konuda kesin bir bilgimiz olmadığından sizi yanlış yönlendirmeyelim. Bulunduğunuz okulun milli eğitim müdürlüğünden bilgi almanız sizin için daha sağlıklı olacaktır.

 14. tugcem

  30 Eylül 2016 at 23:15

  Ohalden dolayi bursada ozeller heyet vermiyor cok zor durumdayim …heyet alan arkadslar nerlerden aldilar acaba

 15. Zeynep

  5 Ekim 2016 at 12:08

  Benim çok kötü fizik ağrilarim var hocam. Bel fıtığı boyun fıtığı omurga eğriliği hastalıklar mevcut bende. okulda da 30 saat ders verdi idare ama ağrılarim dayanılmayacak derecede. Acaba maaş karşılığı calismak için hastaneden rapor alabilir miyim. Ya da hastalık iznine ayrilabilirmiyim ücretsiz izinde olabilir çünkü her gece ağrılarla utanıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler şimdiden…

  • Editör

   5 Ekim 2016 at 12:14

   Geçmiş olsun. Durumunuzu anlatan ayrıntılı bir dilekçe yazın, okulunuza verin. Rahatsızlığınızı gösterir belge, rapor vs varsa dilekçenize ekleyin. İdare bu dilekçeye göre size uygun bir ders programı hazırlamalıdır.

 16. Ebru

  8 Ekim 2016 at 19:29

  Merhaba ayak bileğimdeki dezanformasyondan dolayı yürüyemiyorum.dinlenmesi gerekiyo dedi dr 20 eylülden beri parça parça rapor verdi ama hala yürüyemiyorum şu durumda aynı dr heyet raporu verebilir mi

  • Editör

   8 Ekim 2016 at 19:44

   Heyet raporunu 1 doktor veremez. O doktor raporu yazar heyete sunar. Heyet raporunda 3-4 doktor onaylar. Doktorunuza söyleyin heyet raporu için işlemleri yapsın.

 17. Nilgün

  24 Ekim 2016 at 13:14

  Merhaba, yardımcı olursanız sevinirim. Ameliyat oldum, 1 ay heyet raporu aldım. Bitiminde alçı çıkarıldı 3 hafta heyet raporu verildi. Fakat fizik tedavim bitmediği için doktorum 1 haftalık daha rapor vermek istiyor (heyete değil). Bir sorun olur mu bu durumda? Arada 1 gün çalışma gerekli diye duydum. Teşekkürler.

  • Editör

   24 Ekim 2016 at 13:27

   Hayır sorun olmaz ancak doktorunuzdan 1 hafta yerine 2 haftalık rapor istemeniz sizin için daha yararlı olacaktır.

 18. Serpil

  29 Ekim 2016 at 19:34

  Hocalarim 27haftalik hamileyim anasinifi ogretmeniyim 2haftaadir gecmeyen oksuruk var .bronsite cevirmis doktorlar rapor vermiyor ne yapabilirim.dogum iznimede 1ay var.

  • Editör

   30 Ekim 2016 at 01:46

   Yıllık 10 gün diğer mazeret hakkınız var. 5+5 olarak 10 günlük mazeretinizi de kullanabilirsiniz. Ayrıca doğum için tespit ettiğiniz bir doktor varsa ona gidin o rapor verir.

 19. Esra

  3 Kasım 2016 at 13:50

  Merhaba 2015 eylulde atandim.bir buck ay calstktan snra bi hastalik gecrdm ve o yil yaza kdr heyet raporu aldm.ortalama 7-8 ay kdar.smdi isimin basindayim.aday ogrtmnlk sinavina nezmn greblrm

  • Editör

   3 Kasım 2016 at 16:40

   En erken Haziran 2016 gibi gözüküyor hocam. Ancak ne zaman yapılır bilemeyiz. MEB’e sormanız iyi olur.

 20. Ayşe

  3 Kasım 2016 at 18:57

  Merhaba. Dogum iznim 2017 mart ayında bitecek sonrasında nisan mayıs ve haziran ayını raporla kapatıp temmuz agustos tatile girip eylülde 2 yıllık ücretsiz izin kullanabilirmiyim . Sorum su nisan mayıs ve haziran ayını raporla nasıl kapatabilirim ? Bebegimi bırakcak kimsem olmayacak o yuzden rapor almak zorundaym yanıtlarsanız cok sevinirim

  • Editör

   3 Kasım 2016 at 19:54

   OHAL uzatılmazsa o dönemde rapor alabilirsiniz. Ancak OHAL devam ederse rapor almanız çok zor. Nisan Mayıs Haziran için 40+40 ya da 30+30+30 şeklinde heyet raporu alabilirsiniz.

 21. Gülşen

  3 Kasım 2016 at 21:41

  Merhabalar, benim doğum sonrası iznim 26 ekimde bitti. O günden beri rapor aliyorum. Ama 3 gün 5 gün raporlarla ancak 40 günü doldurana kadar hakkım var onun da zaten 17si bitti. Heyet raporu almak istiyorum. Ohal sürecinde 3 hekim onaylı rapordan kaç güne kadar alabilirim? Hangi branstan nasıl? Ah bi yol gösteren olsa…

  • Editör

   3 Kasım 2016 at 22:27

   Merhaba, heyet raporu OHAL’de çok zor veriliyor. Hiçbir doktor kolay kolay rapor vermek istemiyor. OHAL ya da başka zaman heyet raporunda süre yoktur, ister 30 ister 40 ister 6 ay. Doğum ve kontrol doktorunuzla görüşün bu durumu. Yol gösterecektir.

 22. Selen

  5 Kasım 2016 at 17:41

  Ses teli kistinden ameliyat oldum.1 aylık heyet raporu almistim 4 kasım cuma günü bitti.fakat uzunca süre konustugumda sesim çatallasiyor. Tekrardan heyet raporu almak istiyorum.bi sıkıntı olur mu acaba

  • Editör

   5 Kasım 2016 at 17:45

   Geçmiş olsun hocam. Herhangi bir sıkıntı olmaz, heyet raporu alın.

   • Selen

    5 Kasım 2016 at 19:01

    Teşekkürler hocam sagolun

 23. şuheyda

  9 Kasım 2016 at 11:18

  merhabalar ben temmuz ayında doğum yaptım doğum izinlerim bitti şimdi çalışmaya başladım fakat aralık ayında heyet raporu alıp bi süre daha çalışmıycam şunu öğrenmek istiyorum ilçede ikamet ediyorum sevk alıp ilden 20 günlük heyet alıp il dışına çıkacam sonrasında başka bir doktordan tekrar heyet alcam heyetin bittiği gün salı gününe geliyor bulunduğum ilden salı günü mü yeni bir heyet almam gerekiyor acaba

  • Editör

   9 Kasım 2016 at 16:32

   Merhaba,
   Sorunuz biraz karışık olmuş, ben anladığımı aktarayım yanlış anladıysam düzeltiniz.
   Siz ilçede yaşıyorsunuz ilden bir hastaneden 20 günlük heyet raporu alacaksınız.
   Sonra il dışına çıkacaksınız, ilden aldığınız 20 günlük heyet raporu salı günü bitiyor. Yani salı günü görevinizin başında olmalısınız. Bu yüzden alacağınız heyet raporu raporun bitmesine bir iki gün kala alınmalıdır.

   • Şuheyda

    9 Kasım 2016 at 19:53

    Şöyle açıklayayım ben 20 günlük heyeti alıp erzurumdan İstanbula gidecem benim ikametim erzurum o aldığım 20 gün bitince bi 20 günlük heyet daha alacam onun için o heyetler arasında iş başı yapmam gerekiyor mu.heyette kontrol gibi bir ibare yok değilmi?umarım anlayabilmişimdir☺

    • Editör

     9 Kasım 2016 at 22:17

     İki heyet arasında iş başı yapma zorunluluğunuz yok. İkinci heyet alırken birinci heyetin son gününde ya da sondan birkaç gün öncesinde almaya çalışın.

     • Şuheyda

      9 Kasım 2016 at 23:00

      Çok teşekkürler

 24. candan zeren

  9 Kasım 2016 at 15:10

  30 ekim de beyin kanaması geçirdim, ameliyat oldum, 6 ekimde eve taburcu oldum. doktor 2 ay raporlu olacağımı söyledi. 7 sinde de evrak işlemleri için gidildi, OHAL den dolayı raporun 20 gun oldugu söylendi. Bilgi almak istiyorum böyle bir durum varmı

  • Editör

   9 Kasım 2016 at 16:03

   Geçmiş olsun. Böyle bir durum söz konusu değil. Doktor 2 ay heyet raporu verdikten sonra onaylandıktan sonra kimse karışamaz. Böyle bir kısıtlama söz konusu değil. 20+20+20 olarak da 3 parçada alabilirsiniz.

 25. MK

  12 Kasım 2016 at 10:08

  Hocam iznim bugün yani 12 kAsım itibariyle bitiyor yarın pazar,Dr Pazartesi heyet raporu verecek,pazar günü acilden giriş yapmak gerekiyormuş gibi birşey söyleniyor,Pazartesi rapor alsam sorun olur mu

  • Editör

   12 Kasım 2016 at 12:56

   Görev yaptığınız ilin dışındaysanız yarın acilden 3 günlük rapor alın pazartesi de heyet alın.

   • MK

    12 Kasım 2016 at 15:33

    Doğum iznim bitiyor,görev yaptığım ildeyim,dediğiniz gibi 3 gün rapor alırsam,raporluyken heyet raporu mu alıcam doğru mu anladım…

    • Editör

     12 Kasım 2016 at 15:48

     Görev yaptığınız ildeyseniz pazartesi hastaneye gidip heyet raporu alabilirsiniz. Görev yaptığınız yerin dışındaysanız il dışından rapor almanız için önce hafta sonu acilden almalısınız, acilden aldığınız raporun süresi bitmeden de heyet raporu alabilirsiniz.

 26. Burcu

  12 Kasım 2016 at 15:00

  Merhabalar Şubat 2016 da atandım aday ogretmen im ve 16 haftalık hamileyim düşük tehlikesi olduğu için bir aylık heyet raporu verdiler bu rapor benim ağustosta eş durumu istememe engel olur mu yardımcı olursanız sevinirim

  • Editör

   12 Kasım 2016 at 15:20

   Geçmiş olsun hocam. Sağlıklı bir şekilde evladınızı kucağınıza alırsınız umarım. Bu aldığınız heyet raporu etkilemez hocam.

   • Burcu

    17 Kasım 2016 at 12:17

    Fakat bu dönem rahatsızlık nedeniyle ikinci dönemde hamilelik izni dolayısıyla çalışamayacağım yine de eş durumundan yararlanabilecek miyim

 27. asli

  22 Kasım 2016 at 18:07

  Tek hekimden 10gun 10 gun aldik diyelim sonra baska bir doktordan yine 10 gun 10gun 20 gun alabilirmiyiz

 28. Sinan AYÇİÇEK

  24 Kasım 2016 at 16:46

  Hocam hayırlı günler. Eşim 3 Ekimde doğum yaptı ve doğumdan bir hafta sonra beyin toplardamarı tıkandı. En az 5 ay daha tedavi devam edecek. Doğum izni de 28 Kasımda bitiyor lakin tedavi devam ediyor. Kalan tedavi sürecinde okul müdür yardımcısı aylık 10 gun izin verilebilir kalan 20 gun için maaşından kesim yapılır dedi ama benim izin yönergesinden ve burada yapılan yorumlardan anladığım kadarıyla heyet raporuyla süreç devam edebilir değil mi? Bilgilendirirseniz sevinirim Hocam.

  • Editör

   24 Kasım 2016 at 17:35

   Geçmiş olsun. Heyet raporu alınız diğer raporlarla uğraşmayın

   • asli

    24 Kasım 2016 at 17:44

    Banada cvp verebilirmisiniz tek hekimden 10 10 20 gun aldiktan sonra baska hekimdende 10 gun 10 gun 2o gun alabilirmiyiz

    • Editör

     24 Kasım 2016 at 18:14

     Yıl içerisinde toplamda 40 gün rapor hakkınız var. 10+10 A hekiminden 10+10 B hekiminden alabilirsiniz.

   • Sinan AYÇİÇEK

    24 Kasım 2016 at 20:48

    Çok teşekkür ederim Hocam. Hayırlı çalışmalar.

 29. asli

  24 Kasım 2016 at 17:59

  Dogum iznim bitecek lutfen cvp verebilirmisiniz

 30. Selen

  27 Kasım 2016 at 15:56

  Merhabalar hocam.mudurumuzun yaptığı bi olaydan dolayı bütün okuldaki bütün ogretmenlere kinama cezasi verilip savunma yapanlara uyarı cezasına çevrilmiştir. Ben heyet raporluydum okula ptt yoluyla gondermisler fakat okulda olmadığım için şu an savunma yapamadım.evrak gelelide 3 hafta yi geçti. Ben raporlu olduğum için yeni duydum .evragi gidio alsam şu an yapıp okula savunmami gondersem kinama cezasi uyarı ya çevrilir mi

  • Editör

   27 Kasım 2016 at 20:07

   Size tebliğ edilmediği için savunma hakkınız var ve savunma yapmış sayılmazsınız.

 31. Buket

  29 Kasım 2016 at 08:19

  Bir öğretim yılı içinde kaç ay kurul raporu alabiliriz ayrı ayrı doktorlardan 2106 da üç ay kurul raporu aldım ocak ayı 2017 sıfırlanıyormu 40 günlük rapor gibi birde işgörmezlik yani sevk 40 günlük rapor süresinden sayılıyorum eskiden sayılmıyordu teşekkürler

  • Editör

   29 Kasım 2016 at 09:18

   Kurul raporunda (heyet raporu) 40 günlük sınırlama yok.

 32. nur

  29 Kasım 2016 at 18:04

  ohal in olumsuz bir etkisi var mı şu anda raporla ilgili?hacettepe de ameliyat oldum kontrol e gideceğim perşembe .mersin de çalışıyorum.aile hekiminden çarşamba rapor alıp yola çıkmayı düşünüyorum.aile hekimi normalde veriyordu .ohal den dolayı vermeme durumu olur mu??

  • Editör

   29 Kasım 2016 at 18:30

   Rapor konusunda bir kısıtlama yok, aile hekimi rapor verir. Ancak bazı doktorlar bu konuda daha titiz davranıyorlar.

 33. Derya

  29 Kasım 2016 at 18:18

  Merhabalar, benim dogum iznim 26ekimde bitti, ben 10 eylül de aciga alındım, simdi goreve iade edildim
  1.sorum: aciktayken 1 aylik dogum iznimi simdi kullanabilir miyim? Yoksa gitti mi?
  2.sorum : 10+10 raporu aldiktan sonra heyet almak icin goreve baslamak gerekiyor mu? Ya da tam tersi olursa.. goreve baslama gerektiren haller nelerdir?

  • Editör

   29 Kasım 2016 at 18:32

   Doğum sonrası izniniz doğum tarihinden itibarendir. Açığa alındığınız sürede buna dahildir. 10+10 ya da farklı durumlarda raporun devamı için aldığınız rapora rapor sonu kontrol ibaresi yazılması iyi olacaktır.

 34. Banu

  5 Aralık 2016 at 02:34

  Merhabalar. Doğum iznim bittikten sonra tek hekim raporunun ardından heyet raporu alınabilir mi yada heyet raporunun ardından tek hekim raporu alınabilir mi ? Hangisi yasal yada mantıklı. Teşekkürler.

  • Editör

   5 Aralık 2016 at 06:27

   İkisi de yasal. İki türlü de yapabilirsiniz. Bize sorarsanız heyet raporu almanız daha mantıklı. Tek hekim raporunu yıl içerisinde ufak tefek rahatsızlıklarınız için saklayın.

 35. Ali ogrermen

  6 Aralık 2016 at 16:33

  Eşimin doğum izni aralık 26 da bitiyor.İzni bittikten sonra en fazla ne kadar heyet raporu alabiliriz ohalden dolayi bı sıkıntı cikarmi veya sorusturma açıkırmızı

  • Editör

   6 Aralık 2016 at 17:06

   Heyet raporunda bir sınırlama yok, doktor ne kadar yazarsa o kadar heyet raporu kullanabilirsiniz.

 36. Ali öğretmen

  6 Aralık 2016 at 16:37

  Eşimin doğum izni 26 aralıkta bitiyor.izni bittikten sonra en fazla ne kadar heyet raporu alabiliriz.Ohalden dolayi bir sıkıntı cikarmi veya sorusturma açılırmı

 37. Sevgi

  6 Aralık 2016 at 17:20

  Merhabalar ben istanbulda calisiyorum ve acilden giris yapmayarak il disindan rapor aldim ilce milli egitime dilekce yazdi mudurum ve mudurum raporlarimi kabul etmedi sizce sonuc ne olur?

  • Editör

   6 Aralık 2016 at 17:22

   İl dışından hafta içi mi rapor aldınız?

 38. aslı

  9 Aralık 2016 at 17:06

  iyi akşamlar, rahatsızlığımdan dolayı 30 günlük heyet raporu verdi doktorum bana, aldığım raporlar haziran ayında il dışına tayin istememde bir engel teşkil etmez değil mi? şuanda 6nın 3ü olan bir yerde görev yapıyorum ve son senem..

  • Editör

   9 Aralık 2016 at 19:13

   Aldığınız 30 günlük heyet raporu etkilemez.

   • aslı

    10 Aralık 2016 at 23:04

    çok çok teşekkür ederim, normal 40 gün aldığımda etkilemiyor değil mi?

 39. Ahmet

  11 Aralık 2016 at 14:51

  İyı günler, şubat 2016 da atandım. Şuan baska bir ilde ikinci universitemi okuyorum ve vizelerim var. Bununla ilgili bir izin hakkim var mi veya rapor alirsam adaylik mulakati mi etkiler mi?

  • Editör

   11 Aralık 2016 at 15:39

   Bununla ilgili özel bir izin hakkınız yok. Yıllık 10 gün amirin takdirine bağlı izin hakkınız var. Bunu kullanabilirsiniz. Mazeret izinleri ve alacağınız birkaç günlük raporlar adaylığınızı etkilemez.

 40. Özgür

  21 Aralık 2016 at 15:36

  Iyi günler.
  Eşim 2 yıllık yuksekova da öğretmen. 1 yıl içerisinde 2 defa hamileliği düşük ile sonucsonuçlandı. Su an gebe ve düşük riski yüksek. Tahliller sonucu 9 aylık rapor verileceği söylendi. Şimdilik 5 günlük rapor yazıldı. Haftaya yapılacak yeni tahlillerde durum aynı olursa 9 aylık rapor yazılacağı ve gebelik boyunca istirahat etmesi gerektiği söylendi..bu süre de maasda kesinti olmuyor diye biliyorum. Ayrıca bu süre içerisinde gebelik düşük ile sonuçlanırsa rapor geçersiz mi olur?

  • Editör

   21 Aralık 2016 at 15:47

   Heyet raporunda maaşta kesinti olmaz. Raporun geçersiz olması da söz konusu değil. Geçmiş olsun.

 41. efe

  27 Aralık 2016 at 10:02

  merhaba eşim sözleşmeli öğretmen bulunduğu köyde ortama alışamadığı için kısa psikolojik bunalım geçiriyor doktor geçici bir durum olduğunu söylüyor fakat biz endişeliyiz şartlar zor olduğu için bronşit geçirdi 10 günlük bir rapor aldık hava değişimi olarak memlekete getirdik hakları nelerdir yada daha ılıman iklime nasıl tayın çıkabılırız yardımcı olur musunuz

  • Editör

   27 Aralık 2016 at 10:15

   Maalesef şu andaki yönetmeliğe göre tayin isteme gibi bir hakkı bulunmuyor.

   • efe

    27 Aralık 2016 at 10:44

    bronşit olarak raporunu uzatsak sağlığı eğitim vermesine engeldir deyip sözleşmeye fesih edebilirler mi

    • Editör

     27 Aralık 2016 at 10:58

     Sağlığı eğitim vermesine, öğretmenliğe engeldir diye bir rapor alırsanız sözleşme feshedilir.

 42. Seher

  27 Aralık 2016 at 14:10

  İyi günler . Benim durumum şöyle : 1 aralıkta düşük riski ve kanamadan dolayı 40 günlük rapor aldım . Fakat raporun 15.gününde düşük gerçekleşti. Bana heyet raporunun geçersiz olduğu söylendi . Hastaneden bir hafta da bunun için rapor aldım . Dün de cerrahpaşaya gittim ordan da bu hafta için rapor alacaktım ama heyet raporumun devam ettiği sistemde görüldüğü için rapor verilmedi. Ben anlamadım şimdi heyet raporum geçerli mi yoksa düşük olduğu için iptal edildi mi ? Okula da gitmiyorum devam ediyor diye . Ama için hiç de rahat değil . Yardımcı olursanız çok sevinirim .

  • Editör

   27 Aralık 2016 at 14:24

   40 günlük raporunuzun süresi bitmemiş. 40 gün süresince raporunuz devam eder.

 43. Müstesna

  1 Ocak 2017 at 12:44

  26 haftalık hamileyim düşük riski nedeniyle 21 günlük heyet raporu aldım. Üzerine 4 günlük aile hekiminden rapor aldım. Tekrar heyet raporu alabilir miyim? Yarıyıl tatilinde 32. haftam oluyor. Tatil bittikten sonra mı doğum iznim başlar? İki haftalık süre doğum sonrasında eklenip 10 hafta olur mu?

  • Editör

   1 Ocak 2017 at 16:24

   Tatil süresi de doğum izninden sayılır, tatil süresi eklenmez. Diğer sorunuza cevap verirsem Heyet raporu alabilirsiniz.

 44. Rukiye

  4 Ocak 2017 at 18:35

  10 yıla kadar memuriyeti olan memurlara 6 ay hastalık izni verilir diyor. Mesela ben 5 yıllık memurum. Memuriyetimin 2. Yılında 6 aylık hastalık iznimi heyet raporlarıyla kullandım.
  Bundan sonraki yıllarda hastalık iznim olmayacakmı?

 45. Ayse

  4 Ocak 2017 at 22:37

  8 haftalik hamileyim dusuk riskim var.ama doktorum heyet raporu vermiyor.ne yapabilirim?4o gunluk rapor hakkimin 6 gunu bu haftasonu bitiyor zaten.ilerisi icin kullanmak istiyorum geri kalanini.baska ne yapabilirim nereden alabilirim heyet raporunu?

  • Editör

   4 Ocak 2017 at 22:41

   Başka hastaneye, özel hastanelere muayene olun.

 46. yasemin

  4 Ocak 2017 at 23:09

  Hocam psikiyatride yatisim yapıldı bugün taburcu oldum iki haftalık bir rapor verildi birinci sorum psikiyatriden alınan heyet raporu mesleğimi etkiler mi birde en fazla kaç gün heyet raporu verilebilir bir memura süre sınırlaması varmı yoksa sınırsız mi

  • Editör

   4 Ocak 2017 at 23:15

   Aldığınız raporda öğretmenlik görevini yapmasında engel vardır gibi bir ibare yoksa raporu psikiyatriden alabilirsiniz. Heyet raporunda sınırlama yok.

 47. Ece demir

  4 Ocak 2017 at 23:44

  9 ocakta doğum iznim bitiyor.kalan iki hafta için 5+5 rapor alabilir miyim. Raporu ekleyebilir miyim işe başlama yapmadan pazartesi..

 48. Ayse

  5 Ocak 2017 at 16:13

  Bulundugum ilde 1 tane ozel 1 tanede devlet hastanesi var.ben zaten ozel hastaneye gidiyorum.sorusturma acilir diye veremem diyor.devlete gitsem verirlermi acaba heyet raporunu?inanin artik cok uzuluyorum ve agliyorum.kimsenin umrunda degil .uzuntuden bisey olcak yani..

 49. seda

  17 Ocak 2017 at 16:00

  merhaba, 15 tatilde başka bir şehirde ameliyat olacağım, ameliyat olacağım özel hastaneden alınan tek hekim raporu ya da heyet raporunda sıkıntı olmaz değil mi?

  • Editör

   17 Ocak 2017 at 18:27

   Tatilde alacağınız raporda sıkıntı olmaz.

 50. seda

  17 Ocak 2017 at 16:05

  ikinci bi sorum olarak ta, özel hastanenin sgk ile anlaşması yok, bu meb öğretmenlerinin heyet raporu alması için bir engel teşkil eder mi? (kbb dan ameliyat alacağım heyet raporunu )

 51. Yeliz

  24 Ocak 2017 at 19:36

  Abim ms hastası ve engelli memur olarak çalışıyor ama hastalığı çok ilerledi şu an 3 ayLik heyet raporu aldı.acaba en fazla kaç ay heyet raporu alabilir.emekli olmadan önce daha kaç ay rapor kullanabilir.

 52. fisun yavaş

  24 Ocak 2017 at 21:45

  merhaba.20 yıllık öğretmenim.kadın hastalıklarından ameliyat olacağım.ameliyat sonrası rapor hakkım nedir.aydınlatırsanız sevinirim.iyi çalısmalar.

  • Editör

   24 Ocak 2017 at 21:48

   Geçmiş olsun. Heyet raporunda gün sınırlaması yok. Ancak parça parça rapor alacaksanız 31 Aralık 2017 tarihine kadar rapor hakkınız 40 gün. Amaliyat doktorunuza söyleyin size heyet raporu versin. 30 gün-45 gün-60 gün-90 gün vs

 53. Arya

  25 Ocak 2017 at 12:53

  Merhaba a hekiminden 20, b hekiminden 20 gün alinabilecek 40 gunluk rapor süresince okula gitmek gerekiyor mu kesintisiz okula hiç ugramadan beş beş olacak şekilde kirk günün tamamini kullanabiliyor muyuz?tesekkur ederim simdiden.

  • Editör

   25 Ocak 2017 at 13:03

   A hekiminde tek seferde 20 gün alamazsınız. 1 hekimden tek seferde en fazla 10 gün alabilirsiniz.

 54. Arya

  25 Ocak 2017 at 17:55

  Evet, sorum şu okula gitmek gerekiyor mu kirk gün rapor kullanirken, yani beş beş araliksiz farkli hekimlerden rapor aldim, kirk gun icinde herhangi bir gun iş başi yapmak gerekiyor mu?

  • Editör

   25 Ocak 2017 at 17:57

   Her raporunuzda rapor sonunda kontrol ibaresi düştürün sorun kalmaz

 55. Arya

  29 Ocak 2017 at 22:01

  Tekrar merhaba şubat ayini beş beş raporla tamamlayip mart ayinda da 15 günlük heyet raporu ile devam etsek sorun olur mu? bir de raporlar arasinda iş başi gerekiyor mu?teşekkür ediyorum şimdiden

 56. Tenzile

  31 Ocak 2017 at 19:47

  2016 şubat ayinda atandım, şuan 7 haftalık hamileyim düsük riskim var. Ilk sorum rapor kullansam adaylıgım bu durumdan etkilenir mi, adaylık sınavina girebilir miyim? 2.sorum ise 40 günlük rapor hakkımı hic kullanmadan heyet raporu kullanabilir miyim?

  • Editör

   31 Ocak 2017 at 19:58

   Parça parça alacağınız raporlar adaylığınızı etkilemez yani 40 günlük hakkınız olan raporlar. Heyet raporu almanız için 40 gün rapor kullanmanız ya da kullanmamanız etkilemez. İstediğiniz zaman alırsınız. Birbirini etkilemez.

 57. rabia

  4 Şubat 2017 at 19:41

  Kolay gelsin su anda atandigim ilde 1 yıllık görev yapmam gerekiyor es durumu atamasindan yararlanabilmek için… martta da adayligim kalkacak . Mayıs ayında heyet raporu alsam es durumu yapmama engel olur mu ? 1 yıllık görev suremden sayılır mi?

 58. rabia

  5 Şubat 2017 at 12:55

  Lütfen cevap verebilir misiniz acil lazım????????

  • Editör

   5 Şubat 2017 at 13:53

   Sorunuz nedir?

   • rabia

    5 Şubat 2017 at 15:46

    Atandigim ilde 1 yil görev yapmam gerekiyor es durumudan yararlanabilmem için… adayligim martta kalkacak ins. Mayıs ayında heyet raporu alsam 1yil görev suresinden sayilir mi ? Es durumu yapmama engel olur mu????

    • Editör

     5 Şubat 2017 at 16:45

     Engel olmaz. Bir yıllık süreyi tamamlamış oluyorsunuz.

     • rabia

      5 Şubat 2017 at 22:13

      Peki bu alacağım izin ucretsiz izin almama mani olur mu ? ( Henüz 7 aylık bebegim var ) rapor kullandığım için ucretsiz izin hakkim gider mi ?

     • rabia

      5 Şubat 2017 at 22:53

      Yani benim anlamadığım su : ucretsiz izin süresi 2 yil, zaten ben 1 yil çalışmış olcagim. 40 gun de rapor alsam geriye benim yine kullanabilecegim 1 yil izin hakkim duruyor olacak mi yoksa farkli bir hesaplama mi yapmam gerek ? Lutfen yardimci olur musunuz ?????

     • Editör

      6 Şubat 2017 at 12:16

      Doğumdan sonra 2 yıl ücretsiz izin hakkınız var. Bunu parça parça da kullanabilirsiniz tek seferde de kullanabilirsiniz.

 59. rabia

  6 Şubat 2017 at 11:15

  Cevap vermeyecek misiniz ?

 60. Nurr

  8 Şubat 2017 at 12:57

  Ben 28 haftalk hamileyim. Doktorum 10 gun rapor vermisti. 29. Haftada bitiyor raporum. Tekrar aynı doktora gidip 20 gün rapor alabilir miyim yoksa heyet raporu mu almam gerekiyor. Bu arada 20 günlük rapor alabilirsem raporun sonunda doğum iznine baslams olucam. Ne gibi bir yol izlemem gerekiyor??

  • Editör

   8 Şubat 2017 at 13:44

   Aynı doktor size bir daha en fazla 10 gün verir. Bir doktordan 10+10 en fazla 20 gün rapor alabilirsiniz. Bize göre heyet raporu almanız en iyisi olacaktır.

 61. Nurr

  8 Şubat 2017 at 13:11

  ?

 62. Ayse

  10 Şubat 2017 at 13:49

  İl disindan heyet raporu alabilmek icin bulundugum ilden sevk yaptirip oyle mi almaliyim?il disindan heyet raporu almanin kurallari nelerdir?

  • Editör

   10 Şubat 2017 at 14:01

   Sevkli giderek de alabilirsiniz. Bir diğer yol hafta sonu il dışından acilden alacağınız rapor bitmeden oradan da alabilirsiniz. Hafta sonu il dışında özelden alabilirsiniz.

 63. Ayse

  10 Şubat 2017 at 16:51

  Peki ben hafta ici sevksiz direk aldim.acilden filan da hiic giris yapmadim.bir sorun olur mu

  • Editör

   10 Şubat 2017 at 17:53

   Hafta içi sizin okulda olmanız lazım. Nasıl il dışına çıkıyorsunuz? Bunun mantıklı açıklamasını yapamazsınız. Soruşturma geçirirsiniz

 64. mehmet

  10 Şubat 2017 at 23:46

  Merhabalar.Geçen sene 20 gun pskiyatrdan heyet almıştım.Bu YIL da bazı sorunlar var okul sonunda 2 ay aynı daldan almayı düşünüyorum.Branşın pskiyatr olması mesleki açıdan bir dez avantaj oluşturur mu?2.sorum raporu vermeme durumları olurmu?

 65. rabia

  12 Şubat 2017 at 15:34

  1 mayıs tatili var haftasonu ile birleştirerek memlekete gitmeyi düşünüyorum benim sorum su : 2 mayıs itibariyle memleketimden rapor alabilir miyim ? Memleket : adana , atandigim il : sanliurfa…. yoksa yine acilden falan rapor mu lazım öncelikle?

  • Editör

   12 Şubat 2017 at 15:53

   2 mayıs hafta içi, il dışından rapor alamazsınız. 29-30 Nisan ya da 1 Mayıs tarihinde il dışından rapor alabilirsiniz.

   • rabia

    12 Şubat 2017 at 17:25

    Tatile denk geliyor? Verirler mi?

    • Editör

     12 Şubat 2017 at 18:36

     Tatil olmayan mesai olan günlerde il dışından rapor alamazsınız. Sizin o vakit görevinizin başında olmanız lazım. HAstaysanız görevinize gidemiyorsanız görev yaptığın yer içerisinde sağlık kuruluşundan rapor alabilirsiniz.

 66. rabia

  14 Şubat 2017 at 22:57

  Aday ogretmenlere yapılacak olan yazili ve sözlü sınav sonuçları 5 mayısta aciklanacakmis. Bu tarihten önce rapor alınsa atandigimiz ildeki 1 yıllık görev suresinden sayılıyor mu? Es durumu yapmamiza engel olur mu?

  • rabia

   18 Şubat 2017 at 18:33

   ?

   • rabia

    18 Şubat 2017 at 18:33

    Cevap verebilir misiniz :((((

 67. seyfettin demir

  24 Şubat 2017 at 09:45

  heyet raporu aldıktan sonra 2. heyet raporu almak için en az 1 gün çalışmak mı gerekiyor.

  • Editör

   24 Şubat 2017 at 10:03

   Hayır rapor bitiminizde verilebilir.

   • Can

    1 Mart 2017 at 22:15

    Raporun bitiminden bir kac gun once heyet raporu alınabilirmi acaba

    • Editör

     1 Mart 2017 at 22:26

     Alınabilir. Rahatsızlık bu, raporun bitmesinde rahatsızlanacağınız diye bir kaide yok.

 68. duygu

  1 Mart 2017 at 10:34

  Kolay gelsin. Ben kanser nedeniyle 3 er ay heyet raporu kullanan bir ogretmenim. Son raporum 03.03.2017 tarihinde onkolojide kontrol seklindedir.fakat bu rapor suresi icinde 5 ocak 2017 de bir operasyon gecirdim. ve operasyon sonrası işlemlerim plastik cerrahide devam etmektedir.plstik cerrahi doktorum heyet raporu bitimi işbası yapıp gelirsem 10ar gun seklinde rapor yazabilecegini soyledi. Yani benim 1 gun okulda calışmam mı gerekiyor anlayamdım.yardımcı olursanız sevinirim. tesekkurler

  • Editör

   1 Mart 2017 at 10:39

   Geçmiş olsun, heyet raporlarınız arasında göreve başladınız mı?

 69. duygu

  1 Mart 2017 at 11:37

  hayır baslamadım

  • duygu

   1 Mart 2017 at 11:48

   Ayrıca 03.03.2017 kontrol yazıyor raporumda ve 03.04.2017 de kadın dogumdan ameliyat olacagım bu defa.

   • Editör

    1 Mart 2017 at 11:52

    03.03.2017 tarihinde kontrole gittiğinizde aynı gün tekrar rapor yazılabilir.

 70. Ayse

  1 Mart 2017 at 22:23

  Baska bir ilden heyet raporu alıp raporun bitiminebir kac gun kala gorev yaptıgımı ilden tekrardan rapor alabilirmiyiz yoksa raporun bittği gun sartı varmı

  • Editör

   1 Mart 2017 at 22:26

   Farklı bir rahatsızlığınız olursa alabilirsiniz.

   • Ayse

    1 Mart 2017 at 22:41

    Raporluyken farklı bir ilden farklı bir rahatsızlıktan raporun bitimine bir kac gun kala yenilenebiliyor anladığım kadarıyla tesekkurler

 71. doğukan

  2 Mart 2017 at 10:01

  Merhaba,
  Eşim 14.11.2016da erken doğum yaptı 5,5 aylıkken hamile iken doğum yaptı. Çok şükür çocuğumuz hayatta ve hala hastanede. Daha evladımızı kucağımıza almadan, doğum izni bitiyor 05.03.2017’de. şimdi bu şartarda nasıl çalışacak. evladımız hastaneden çıksa, hem prematüre hem çok ufak hem daha kucağımıza dahi almamışız, bırakıp işe nasıl gidecek. şimdi rapor almak istiyoruz. biz heyet raporu alabilirmiyiz. yada herhangi bir rapor alabilirmiyiz. usulü nedir, yardımcı olursanız sevinirim. bu arada eşim özel bir kurumda öğretmen.

  • Editör

   2 Mart 2017 at 10:04

   Merhaba,
   Geçmiş olsun. Bebeğinizi sağlıklı bir şekilde kucağınıza alırsınız umarım. Heyet raporu alabilirsiniz. Doğum doktoru bu konuda yardımcı olacaktır: Doktorunuzla görüşün heyet raporu istediğinizi belirtin.

   • doğukan

    2 Mart 2017 at 10:21

    teşekkürler..

 72. Elif

  11 Mart 2017 at 19:44

  Merhabalar benim doğum iznim 5 Şubat da bitti heyet raporu aldım 30 gün. Tekrar bir heyet raporu daha alabilir miyim oHal dönemi diye herhangi bir kısıtlama var mı

  • Editör

   11 Mart 2017 at 21:52

   Kısıtlama yok, rahatsızlığınızdan dolayı heyet raporu tekrar alabilirsiniz.

 73. Beren

  12 Mart 2017 at 22:41

  Goz bolumundwn heyet alabilirmiyim goz kapagi iltihabi teshisi agir ama ilacla tedavi gerektiren hastalik ogretmende gecerli olur mu benim bildigim dis bolumu olmaz ama goz bolumuyle ilgili olmaz diye bi cumle yok ucu acik birakilmis heyet konusunda yaniliyor muyum yanlissam duzeltin lutfen dogrusu nedir cvbinizi bekliuorum tesekkurler

  • Editör

   12 Mart 2017 at 23:01

   Göz bölümünden de heyet raporu alabilirsiniz.

 74. Serpil

  12 Mart 2017 at 23:15

  Mrb. 22mart dogum iznim bitiyor.ankarada heyet raporu nerden alabilirim esim ankarada benim duzcede tayinim heyet raporu alamazsam bebekle tek basima duzceye gidicem yardim edin lutfen

 75. Derin

  14 Mart 2017 at 20:58

  Ben izin adresimi Kırklareli gösterdim bir nedenden dolayı alanyaya geldim Alanya’da n acilden giriş yapıp 15 gün heyet rapor alabilir miyim bu konuda bilgi verirseniz sevinirim

  • Editör

   14 Mart 2017 at 21:34

   İzin süreniz bitti mi?

   • Derin

    15 Mart 2017 at 12:55

    Hayır daha bitmedi

    • Derin

     15 Mart 2017 at 13:08

     Bana geri dönüş yaparsınız sevinirim

     • Editör

      15 Mart 2017 at 13:10

      Alabilirsiniz.

   • Derin

    15 Mart 2017 at 13:12

    Hayır bitmedi daha iznim acilden yatış yapıp heyet almayı düşündüm doğru mu olur

   • Derin

    15 Mart 2017 at 20:40

    Bir sorum var izin bitmeden başka bir ilden on gün rapor alabilir miyim

 76. Fatih

  15 Mart 2017 at 10:19

  Merhaba,
  Eşimin doğum izni 3 nisan itibari ile bitiyor. Bu süreden önce bulunduğumuz ilin dışında başka bir ilden heyet raporu alsak sorun olur mu? Heyet raporu almadan önce doğum izni bitmemiş oluyor.

  • Editör

   15 Mart 2017 at 10:21

   Alabilirsiniz. Göreve başlama tarihi raporun bitiş tarihi olur.

 77. Derin

  15 Mart 2017 at 20:41

  Geri dönersin iz sevinirim

  • Editör

   15 Mart 2017 at 21:46

   Merhaba sorunuzu detaylı olarak tekrar sorar mısınız. Günlük onlarca yorum soru alıyoruz.

 78. Derin

  16 Mart 2017 at 09:00

  İzin gösterdiğim ilin dışında başka bir ilden on gün tekhekim raporu alabilirmiyim daha iznim bitmedi

  • Editör

   16 Mart 2017 at 09:29

   Acilden haftasonu alabilirsiniz.

 79. Burak

  16 Mart 2017 at 13:56

  Lise son sınıfta okuyorum ve devamsızlık hakkım doldu 30 gün heyet raporu nasıl alabilirim özelden mi alcam devlettenmi kaç güne kadar alabilirim alırken para veriyozmu

 80. Nur

  19 Mart 2017 at 02:37

  Aday memurum hamileliğim sıkıntılı geçiyor heyet raporu alsam asaletim icin bi sıkıntı olurmu heyet raporuda bu süreye dahil oluyormu

 81. Karen

  19 Mart 2017 at 23:23

  Ankara’da B…m tıp merkezinden ve t.p. tıp merkezinden heyet raporu alınıyor, Telefonla bilgi alamazsınız, gitmeniz gerekiyor. Kurum kimliği ve bebeğin kimliği yanınızda olsun.

  • Msc

   27 Mart 2017 at 16:24

   Merhaba bu konu ile ilgili bilgiye ihtiyacım var size nasıl ulaşabilirim ?

 82. Nur

  26 Mart 2017 at 23:53

  3martta Doğum iznim bitti. 10 gün psikiyatri ve sonrasında 10 gün nörolojiden rapor aldım. Şimdi fizik tedavi 9 gün rapor verdi ve kontrole çağırdı. 10 gün daha rapor vereceğim dedi. Ama ben 40 günlük raporumun bitmesini istemiyorum dedim. Bu verdiğim 40 günden sayılmıyor dedi. Nasıl olacak dedim. Bu heyet raporu olacak dedi. Bu mümkünmü?

  • Editör

   26 Mart 2017 at 23:58

   Eğer raporu heyet raporu olarak düzenlerse sorun yok, ancak tek hekim raporu verirse heyet raporu olmaz.

 83. kubus

  29 Mart 2017 at 16:19

  Bu ogretmenlere şimdi toplamda kac gün rapor hakkı var? Ogretmen arkadaşlar biz ogretmenler için bu kadar hak olmadığını söylüyor yönetmeliği açtım net bir şey bulamadım yardımcı olursanız sevinirim…

 84. kubus

  29 Mart 2017 at 16:21

  Yorumum gözükmedi?????

 85. Muge

  31 Mart 2017 at 15:28

  Özel hastanelerin verdiği heyet raporları geçerli midir

  • Editör

   31 Mart 2017 at 17:53

   Geçerlidir.

   • kubus

    31 Mart 2017 at 22:22

    Benim soruma niye cevap vermiyorsunuz

    • Editör

     31 Mart 2017 at 23:06

     Sorunuz nedir?

     • kubra

      1 Nisan 2017 at 12:55

      Ogretmen olarak rapor alma hakkim varcmi ? Aldigim raporu ne zamanvteslim etmem gerekir?

     • Editör

      1 Nisan 2017 at 14:26

      Öğretmen olarak yılda tek hekim rapor süreniz 40 gündür. Rapor alma hakkınız var. Heyet raporu da alabilirsiniz. Aldığınız raporları aynı gün kurumunuza fakslayın ya da e-posta atın. Raporunuz bitince okula götürürsünüz.

     • kubra

      1 Nisan 2017 at 12:56

      2016 şubat atamasiyim bu rapor es durumu yapmama engel mi

     • Editör

      1 Nisan 2017 at 14:27

      Hangi rapor? Hocam sorunuzu tam olarak sorar mısınız? Yarım soru soruyorsunuz biz günde onlarca yorum cevaplıyoruz sizin bir önceki yorumunuzu nereden hatırlayalım. Lütfen sorunuzu tam ve eksiksiz sorun. Sonra bize sitem ediyorsunuz.

 86. kubra

  1 Nisan 2017 at 18:48

  Peki bu 40 günlük rapor hakkımız ilk 6 ay 20 gün son 6 ay 20 gün şeklinde mi? Ve bu rapor kullanmamız es durumu atamasindan yararlanmamiza engel olur mu

  • Editör

   1 Nisan 2017 at 19:01

   Hayır 40 günlük raporunuz bir yıl içerisinde süre gözetmeden kullanılabilir. 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında 40 gün rapor hakkınız vardır. Bu rapor eş durumunuzu etkilemez.

 87. Esra

  2 Nisan 2017 at 23:48

  Il disindan heyet raporu alirsam bu gecerli olur mu

  • Editör

   2 Nisan 2017 at 23:49

   Hafta içi alamazsınız. Durumunuz tam nedir?

 88. ECE TUĞBA

  3 Nisan 2017 at 13:47

  merhaba. doğum iznim bitti. bebeğime bakacak kimse yok. okulum evime 35 km. ben 5 gün aile hekiminden, 5+5 A doktordan, 5+5 B doktorundan rapor aldım. okul idaresi 20 günden sonra heyet alman gerekiyor dedi. ama ben 5+5 C doktoru ve 5 de D doktorundan alıp art arda 40 a tamamlamak istiyorum. bu sorun olur mu?

  • Editör

   3 Nisan 2017 at 14:00

   Alabilirsiniz, yıl içerisinde parça parça 40 gün rapor hakkınız var.

 89. Gülçin

  4 Nisan 2017 at 00:48

  Benim sorum, eğer 1 yıl içerisinde raporlu olduğumuz gün sayısı 40 günü geçerse ne olur? Herhangi bir yaptırımı var mıdır? Teşekkürler

  • Editör

   4 Nisan 2017 at 08:56

   40 günden sonra alacağınız raporlar için prosedür farklıdır. Soruşturma geçirmezsiniz.

   • Gülçin

    4 Nisan 2017 at 17:17

    Peki nasıl bir prosedür izleniyor acaba bilmiyorum. Benim de mart ayında Doğum iznim bitti, bebeğimi bırakacak kimsem yok. Heyet raporu ise alamıyorum:( ancak normal rapor alabiliyorum. Onur’a hesaplarsam 40 günü aşıyor..

   • Gülçin

    5 Nisan 2017 at 19:43

    Soruma cevap verebilir misiniz? Zor durumdayım. Prosedür nedir acaba. Teşekkürler şimdiden.

 90. Gülçin

  5 Nisan 2017 at 19:49

  Soruma cevap verebilir misiniz? 40 gün sonrası rapor için prosedür nedir acaba, teşekkürler şimdiden.

  • Editör

   5 Nisan 2017 at 20:56

   40 günden sonraki raporlarınız il sağlık kurulu tarafından belirlenen yerlerde onaylanmak zorundadır. MEB izin yönergesini okuyunuz. İlgili yönergede; ….40 günü aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun sağlık kurulunca veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği resmî sağlık kurullarınca onaylanması gerekir…… hükmü vardır.

 91. fatih

  6 Nisan 2017 at 13:58

  Merhaba rahatsızlığım nedeniyle doktorum 30 günlük heyet verecek, ama görev yaptığım il dışında doktorum. pazartesi günleri dersim yok o gün verse sıkıntı olur mu? Yoksa hafta sonu acilden 3 gün rapor almam gerekir mi?

  • Editör

   6 Nisan 2017 at 14:03

   Heyet raporu alacağınız doktorun olduğu ilden Cumartesi acilden 3 günlük rapor alın, pazartesi de heyet raporu alırsınız.

 92. kubra

  8 Nisan 2017 at 19:14

  17 nisan pazartesi okullar tatil edildi peki bu tarihte il disindan rapor alabilir miyiz?

 93. Büşra

  10 Nisan 2017 at 00:07

  Hocam merhaba. Ben bel fıtığı ameliyatı oldum. Toplamda 47 gün heyet raporu aldım. Şimdi tekrardan almam lazım. Toplam 60 günlük bir heyet raporu alabilir miyim?

  • Editör

   10 Nisan 2017 at 09:17

   Alabilirsiniz. Heyet raporunda sorun yok.

 94. melis

  10 Nisan 2017 at 16:16

  üç hekim imzalı heyet raporunda başhekim imzsına gerek varmı?

  • Editör

   10 Nisan 2017 at 16:51

   Doktorunuzla görüşün. Bunu bilemeyiz.

 95. kubra

  18 Nisan 2017 at 13:42

  Kolay gelsin. Pazar günü il disindan acilden 3 gunluk rapor almıştım. Burdan okuduğum bilgilere göre rapor bitmeden tekrar rapor almaya gittim .fakat rapor bitmeden sistem tekrar rapor vermedi ertesi gün gelin dendi. Il dışında olduğum için bu rapor sayılır mi soruşturma mi geçiririm?

  • Editör

   18 Nisan 2017 at 22:16

   Pazar günü aldığınız raporda rapor sonu kontrol ibaresi yazdırmadınız mı? Haftaiçi yani mesai saatlerinde il dışından rapor alamazsınız.

 96. yurdagül

  18 Nisan 2017 at 17:26

  doğum iznim bitmeden il dışından heyet raporu almam sorun olur mu? yoksa acil girişli mi olmalı?

  • Editör

   18 Nisan 2017 at 22:15

   Doğum izniniz devam ederken heyet raporu alabilirsiniz.

 97. Hilal

  21 Nisan 2017 at 13:25

  3mayista dogum iznim bitiyor. Haziran seminerlerini de raporla kapatmak istiyorum yani 23 hazirana kadar raporlu olmak istiyorum . Nasil bir yol izlemeliyim?yada heyet raporu alsam kac hun alabiliyor muyum bu durumda ???

  • Editör

   21 Nisan 2017 at 17:57

   Heyet raporu alabilirsiniz. Süre yok, 30-40-60

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır, Aktif URL Şeklinde Kaynak Gösterilmeden İçeriklerin Alınması Yasaktır.

DMCA.com Protection Status