Öğretmenler İçin
Öğretmen Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir, Heyet Raporu Sınırı Nedir?
14 Nisan 2016
38 YORUM
OKUNMA

Öğretmen Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir, Heyet Raporu Sınırı Nedir

Öğretmen Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir, Heyet Raporu Sınırı Nedir?

Gelen Bir Soru;

Merhaba Öğretmenler İçin sitesi. Sorumu sormak istiyorum. Cevabını özelden ya da sitede yayınlayarak ulaştırabilirsiniz. Bir ilkokul/ortaokul bir arada olan okulda müdür yardımcısıyım okulumuzda çalışan A branşından bir öğretmenimiz eylül ayından itibaren heyet raporu almaktadır. 30 ya da 45 gün olarak düzenlenen raporları kurumumuza ulaştırmaktadır. Sorum şu, heyet raporunda bir sınırlama var mı, bir öğretmen kaç gün heyet raporu alabilir, öğretmenin kullanması gereken heyet raporu süresi nedir? Öğretmen heyet raporları ile 4 yıl okula gelmeyeblir mi? Mevzuatta ya da başka yerde yeri nedir?

Öğretmenler İçin Cevap;

Öncelikle sorunun cevabına geçmeden aşağıdaki haberimizi okumanızı tavsiye ederiz.

Öğretmen Heyet Raporunu Farklı İlçeden Alabilir Mi?

Öğretmen Heyet Raporu

 

Belirtlen haberi okuduysanız heyet raporu hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Şimdi sorunuza yanıt arayalım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İzin Yönergesi 11.maddesinde Hastalık ve refakat izni başlıklı kısım;

 

Hastalık ve refakat izni
MADDE 11-

(1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
(2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
(3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
(4) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
(5) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekim en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.
(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.
(8) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.
(9) Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Buna göre;
(a) Memurun, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirdiğini ya da tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi zorunludur.
(b) (a) bendi çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar
uzatılır.
(c) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(ç) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
(d) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde göreve başlamayan memurlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(e) Bu fıkraya göre verilecek izin memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir.

Fıkraları tek tek inceleyelim.

 • 1.fıkrada, ağır bir hastalık yani uzun süre tedavisi sürecek bir hastalık varsa memura/öğretmene 18 aya kadar, eğer hastalık süresi uzun değilse 12 aya kadar hastalık izni verilir denilmektedir. Hastalık için belirtilen süreler kadar izin verildi ancak öğretmen/memur iyileşemedi. O zaman 2.fıkrada belirttiği gibi tekrar süre verilir. 18 ay hastalık iznine tekrar 18 ay hastalık izni verilebilir. 12 ay hastalık izni kullanan 12 ay daha hastalık izni verilebilir. Belirtilen izinlerden 2 defa verilmesine rağmen eğer memur/öğretmen iyileşmediyse tekrar izin verilmez ve emekli edilir. Görüldüğü üzere bir öğretmenin 4 yıl heyet raporu alarak okula gelmemesi söz konusu olamaz.

Öğretmen Tek Hekimden Kaç Gün Rapor Alabilir? Öğretmen Bir Yıl İçerisinde Kaç Gün Rapor Alabilir?

 

Yukarıda belirtilen maddeleri incelemeye devam edersek;

 • Öğretmen/memur tek hekimden bir defada en fazla 10 gün rapor alabilir. 10 gün üzeri raporları tek hekim veremez. 10 gün üzeri raporlar heyet raporuna girer.
 • Tek hekimden alınacak sağlık raporunda kontrol muayenesi notu düşülmezse aynı hekimden 10 gün daha rapor alınabilir.
 • Öğretmen, memur bir yıl içerisinde tek hekimden toplamda en fazla 40 gün rapor alabilir. Burada bir açıklama yapalım. Öğretmen bir yıl içinde tek hekimden (örneğin aile hekiminden) en fazla 40 gün rapor alabilir ancak aynı hekimden 10+10 olmak üzere 20 gün alabilir. Örneğin A doktorundan 10+10 toplamda 20 gün alabilirsiniz. B, C doktorlarından da 10’ar gün toplamda 40 gün rapor alınabilir. 1 Ocak itibari ile raporlar sıfırlanır tekrar 40 gün rapor hakkı başlar.
 • Aileden birinci derece yakınınız ağır bir kaza geçirirse, refakat etmeniz gerekirse, raporla belgelendirilirse öğretmene 3 ay izin verilebilir, hastalık devam ediyorsa 3 ay daha izin verilebilir. Toplamda 6 ay refakat izni kullanılabilir.

Öğretmenler İçin

MEB Personel, Personel MEB Haber

MEB Personelleri

38 Yorum

 1. Hatice

  27 Haziran 2016 at 13:25

  Bir sorum olacak sınıf öğretmeni branşında bir A sınıfı 1.birinci derecede olan öğretmen rahatsizligindan dolayi heyet raporu almaktadır yaz tatilinde de heyet raporu almasina gerek var mıdır? Heyet raporuna ara verilebilir mi?

  • Editör

   27 Haziran 2016 at 18:16

   1 Temmuz-1 Eylül arası rapora gerek yok hocam. Geçmiş olsun.

 2. Zyrtc

  14 Ağustos 2016 at 19:49

  2016 subatta atandim stajdan sonra asıl atandigim yere ilisigimi goturdukten sonra ameliyat olmam gerekiyo 6 ay rapor almam gerekiyo gorev yerime baslamadan(yani 1 eylulde raporlu olcam) boyle bi rapor almamdan dolayı ogretmenligim tehlikeye girermi
  Ikinci olarak 6 ay uzun bi sure bu sorun olurmu..tesskuler

  • Editör

   14 Ağustos 2016 at 22:30

   Raporunuz keyfi olarak değil zorunluluktan, sorun olmaz. Raporunuzun örneğini saklayın aslını kurumunuza gönderin. Geçmiş olsun.

 3. Rukiye

  17 Ağustos 2016 at 15:27

  Heyet raporunu çalıştığımız il sınırlarımdan almamız şartmı? Farklı bir ilden alabilir miyiz?

  • Editör

   17 Ağustos 2016 at 16:18

   Farklı bir ilden de heyet raporu alabilirsiniz. Ancak hafta içi mesai saatlerinde il dışından rapor alamazsınız. Mesai saatlerinde il dışından rapor almanız için bulunduğunuz yerdeki hastanenin sizi il dışına sevk etmesi gerekmektedir. Ya da yarı yıl tatili, yaz tatilinde il dışından alabilirsiniz.

   • Rukiye

    17 Ağustos 2016 at 20:19

    Peki 5 gün Bulunduğum ilde aile hekiminden rapor aldım diyelim. Bu raporun son Günü’nde yani rapor bitmeden gidip başka ilden mesai saati içinde rapor alabilir miyim?

    • Editör

     18 Ağustos 2016 at 00:00

     Soruşturma geçirirsiniz. Size demezler mi hasta hasta nasıl il dışına çıktın diye? Şunu yapabilirsiniz. Haf tasonu il dışına çıkın, ctesi ya da pazar acilden 3-5 günlük rapor alın. Örneğin pazar günü 3 günlük rapor alsanız raporunuz pazar pazartesi ve salı günlerini kapsar. Oradan pazartesi ya da salı heyet raporu alabilirsiniz. Hasta olduğunuzu farz ederek bunu belirtiyorum 🙂

 4. salim

  20 Ağustos 2016 at 00:04

  Benim de bir sorum olacak.20 yıllık sınıf öğretmeniyim eşimin tayini(iL dışı) Denizli ye çıktı .Çocukların okul nakil işleri evin taşınması yerleşmesi işleri var dolayısı ile Eylül ve Ekim aylarında rapor almak istiyorum .Nasıl bir yol izlemem gerekir?Teşekkürler

  • Editör

   20 Ağustos 2016 at 00:07

   Olağan üstü hal dönemindeyiz, ameliyat hariç rapor alınamıyor.

   • Editör

    20 Ağustos 2016 at 22:17

    Düzeltme yapalım. Rapor alabilirsiniz. Eylül ve Ekim aylarında HASTALIĞINIZ için heyet raporu alabilirsiniz.

    • Bülent SALDIRAN

     1 Eylül 2016 at 12:09

     Eşim hamileliğe dayalı bir psikyatrik rahatsızlık geçirmekte.11 ekim tarihinde doğum iznini hakediyor.Hastahaneden evet eşiniz rahatsız bunu görüyoruz ama Ohal nedeni ile rapor veremiyoruz sonra soruşturma geçiririz dediler.Dolayısıyla hasta hasta göreve devam etmek zorunda kaldı.Şu an devlet memurlarına hastalıkları sabit olsa dahi rapor verilmiyor.

     • Editör

      1 Eylül 2016 at 13:14

      Hocam rapor alan öğretmenler var. Lütfen bu konuda farklı kurumlara da sorunuz. OHAL nedeni ile raporlara getirilen tedbir Başhekim onayıydı, o da kalktı.

 5. Lale

  24 Ağustos 2016 at 16:30

  Yilbasi seminerini memleketimde almayi dusunuyorum. Kucuk bebegim var. Seminerlere gidemezsem rapor alip seminer aldigim okula mi vermem gerekir yoksa kendi okuluma mi?

  • Editör

   24 Ağustos 2016 at 16:36

   Semineri memleketinizde alacaksanız hem memleketteki okulunuza hem de kadronuzun olduğu okula vereceksiniz. Aslını kadronuzun olduğu okula fotokopisini de seminer aldığınız okula verin.

 6. mevlüt

  31 Ağustos 2016 at 14:17

  ben 2 yıl önce mesane tümöründen ameliyat oldum.özel hastaneden 45 gün rapor alıyordum .kontrole gittğimde ohal den dolaı heyet raporları 20 gün verebiliriz söyledi doktor.bu doğrumu heyet raporları 20 günemi indirildi.bilgilerinize arz olunur.

  • Editör

   31 Ağustos 2016 at 17:41

   Hayır böyle bir durum söz konusu değil.

 7. Salih

  2 Eylül 2016 at 22:39

  Nobel gün önce evidirler kanama geçirdim üç gün hastanede kaldım evde yatak istirahati etmem ve haftalık kontroller devam ediyor beyinde kan birikintisinin emilmesi altı sekiz ay sürer dedi doktor heyet raporu alabilirmiyim.saygılar.

  • Editör

   2 Eylül 2016 at 22:41

   Geçmiş olsun, alabilirsiniz.

   • Salih

    2 Eylül 2016 at 22:51

    Kaç gün heyet raporu alabilirim beyin kanaması epidurel kanama için bilgilendirirseniz sevinirim bide özel hastane raporu geçerlimi.saygılar hocam

 8. Salih

  2 Eylül 2016 at 22:58

  Beyin kanaması için kaç gün heyet raporu alabilirim özel hastane raporları geçerlimi hocam hürmetler

 9. isik

  4 Eylül 2016 at 23:52

  Merhabalar 34 haftalik hamile bir ogretmenim. Seminerlerde koy okuluna gitmek zorundayim malesef fakat yol berbat durumda ve arac kullanamiyorum koye gitmem imkansiz suan icin rapor alsam seminer icin sorun olur mu sonucta gebeligimi riske atan bir durum

  • Editör

   4 Eylül 2016 at 23:56

   Doğum iznine ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz? Ayrıca çalışabilir raporunu kaçıncı haftaya kadar aldınız? Bilgi verirseniz daha sağlıklı çözüm sunmaya çalışacağız

 10. Selen

  9 Eylül 2016 at 17:12

  28 eylül de ses teli kistnden ameliyat olucam .öğretmenim çok zorlanıyorum.ameliyat sonrası çok konusmamam gerekiyor.heyer raporu almak istiyorum ne yapabilirim

  • Editör

   9 Eylül 2016 at 17:30

   Ameliyat edecek doktor uygun görmesi halinde heyet raporu verebilir, doktorunuza hatırlatın.

   • Selen

    3 Ekim 2016 at 08:52

    Tesekkurler

 11. Ahmet

  19 Eylül 2016 at 00:06

  2015 eylül de atanan aday öğretmenim, 1 aylık heyet raporum var bu süre mülakatımı etkiler mi acaba?

 12. özlem

  25 Eylül 2016 at 21:04

  25 haftalık hamileyim erken dogum riskim var heyet raporu alacam bu doğum iznimi etkiler mi. Birde şubatta atandim ağustosta eş durumunu engeller mi rapor

  • Editör

   25 Eylül 2016 at 22:32

   Heyet raporu eş durumunuzu etkilemez. Kaç günlük heyet raporu alacaksınız?

 13. Bahar

  30 Eylül 2016 at 01:24

  Şu an dogu hizmetimi yapmaktayim ve süremin dolmasına 1 yılım var.Bu yari yil için (3-4 aylığına) Ücretsiz izne ayrılmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili 2 sorum olacak:
  1. Bu süre zorunlu hizmetimden sayılır mi? Yani bu yıl tayin isteyebilir miyim?
  2. Anne ve babam benim Sigortamdan yararlanıyor. Ücretsiz izne ayrılmam sigortamdan faydalanmalarina engel oluşturur mu?

  • Editör

   30 Eylül 2016 at 09:43

   Aylıksız izinde her şeyiniz askıya alınır. Hizmet süresi, hizmet puanı vs.

   • Bahar

    1 Ekim 2016 at 00:34

    Peki 2. Sorum hakkında bir bilginiz var mı? Anne ve babamın ben ücretsiz izinde iken benim sigortamdan faydalanma durumları etkilenir mi?

    • Editör

     1 Ekim 2016 at 14:23

     O konuda kesin bir bilgimiz olmadığından sizi yanlış yönlendirmeyelim. Bulunduğunuz okulun milli eğitim müdürlüğünden bilgi almanız sizin için daha sağlıklı olacaktır.

 14. tugcem

  30 Eylül 2016 at 23:15

  Ohalden dolayi bursada ozeller heyet vermiyor cok zor durumdayim …heyet alan arkadslar nerlerden aldilar acaba

 15. Zeynep

  5 Ekim 2016 at 12:08

  Benim çok kötü fizik ağrilarim var hocam. Bel fıtığı boyun fıtığı omurga eğriliği hastalıklar mevcut bende. okulda da 30 saat ders verdi idare ama ağrılarim dayanılmayacak derecede. Acaba maaş karşılığı calismak için hastaneden rapor alabilir miyim. Ya da hastalık iznine ayrilabilirmiyim ücretsiz izinde olabilir çünkü her gece ağrılarla utanıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler şimdiden…

  • Editör

   5 Ekim 2016 at 12:14

   Geçmiş olsun. Durumunuzu anlatan ayrıntılı bir dilekçe yazın, okulunuza verin. Rahatsızlığınızı gösterir belge, rapor vs varsa dilekçenize ekleyin. İdare bu dilekçeye göre size uygun bir ders programı hazırlamalıdır.

 16. Ebru

  8 Ekim 2016 at 19:29

  Merhaba ayak bileğimdeki dezanformasyondan dolayı yürüyemiyorum.dinlenmesi gerekiyo dedi dr 20 eylülden beri parça parça rapor verdi ama hala yürüyemiyorum şu durumda aynı dr heyet raporu verebilir mi

  • Editör

   8 Ekim 2016 at 19:44

   Heyet raporunu 1 doktor veremez. O doktor raporu yazar heyete sunar. Heyet raporunda 3-4 doktor onaylar. Doktorunuza söyleyin heyet raporu için işlemleri yapsın.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır, İzinsiz, Kaynak Gösterilmeden İçeriklerin Alınması Yasaktır.