Odasını Kilitleyen Memura Verilen Ceza Onaylandı

Devlet hastanesinde çalışan bir diyetisyen mesai zamanında odasının kapısını kilitlemiş, diyetisyene gelen hasta kapının kilitli olmasından dolayı diyetisyene ulaşamamıştır.

EDİTÖR:    19 Mart 2016 Cumartesi, 15:32
Odasını Kilitleyen Memura Verilen Ceza Onaylandı

Odasını Kilitleyen Memura Verilen Ceza Onaylandı

Memur odasını kilitleyebilir mi? Mesai saatlerinde memurun odası kilitli kalabilir mi?

Kamuya ait devlet hastanesinde çalışan bir diyetisyen mesai zamanında odasının kapısını kilitlemiş, diyetisyene gelen hasta kapının kilitli olmasından dolayı diyetisyene ulaşamamıştır. Hasta durumu hastanenin yönetimine bildirmesi üzerine diyetisyen odası telefonla aranmış ve kapı diyetisyen tarafından açılmıştır.  İlgili diyetisyen hakkında soruşturma açılarak soruşturma neticesinde diyetisyen için “f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak” maddesinden “Uyarı Cezası“verilmiştir.

Uyarı Cezasının İptali Reddedildi

Hakkında uyarma cezası verilen diyetisyen cezanın iptali için açtığı davalar önce idare mahkemesi tarafından sonra Danıştay tarafından reddedilmiştir. Diyetisyene verilen ceza onaylanmıştır.

Öğretmenler İçin olarak verilen cezanın hafif bile kaldığını düşünüyoruz. Mesai saatlerinde memur oda kapısını neden kilitler? MEB’de bu durumların yaşandığını biliyoruz. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin, İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinin vs kapı kilitledikleri, öğretmenle görüşmedikleri sabittir. Bu karar umarım MEB başta olmak üzere tüm memurlar için bir örnek oluşturur.

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/8899
K. 2016/358
T. 28.01.2016

İstemin Özeti : … Devlet Hastanesi’nde diyetisyen olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-(f) maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazının reddine ilişkin .. İl Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının mesai saatleri içinde odasında olmasına rağmen oda kapısını kilitli tutarak gelen hastaya cevap vermediği ve daha sonra açılan telefon ve ikinci kez oda kapısının çalınması üzerine kapıyı açarak hastaya cevap verdiği, davacının fiilinin sübut bulduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda .. 1. İdare Mahkemesince verilen 26/04/2012 tarihli ve E:2011/1933, K:2012/756 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Hilal Başbaydar
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

UYARI:  www.ogretmenlericin.com olarak aktif url verilmeden haber kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır. Aktif url verilmeden alıntı yapan sitelere uyarı yapılmayacak ve yasal işlem başlatılacaktır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır, Aktif URL Şeklinde Kaynak Gösterilmeden İçeriklerin Alınması Yasaktır.

DMCA.com Protection Status