Ek ders ücret hesaplaması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

Ek ders ücret hesaplaması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

Destekleme ve Yetiştirme Kursu ek ders ücret hesaplamasından İYEP'e, Destek Eğitim Odasında görevlendirilen öğretmenin ek ders işleminden ücretli öğretmenlere kadar geniş bir ek ders hesaplanmasında dikkat edilecek hususları ele alıyoruz.

Ek ders ücret hesaplaması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

Ek ders ücret hesaplaması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar dosyamızda ek ders hesaplama konusunda ogretmenlericin.com olarak birçok öğretmen ve idareciye yardımcı olmaya çalışacağız.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI


Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ek Ders Ücretleri İle İlgili Hususlar

a) Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa 19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir. Aynı şekilde Halk Eğitim Merkezlerinde kadrolu öğretmenlere görev verilirken 40 saat bütünlüğü aranacaktır (Öğretmen müfredat kapsamında 25 saat derse giriyorsa 15 saatte Halk Eğitim Merkezi kurslarında görev alabilecektir). Ancak Genel Bilgi ve Meslek Dersleri öğretmenlerinin müfredat kapsamında okuttukları dersler, destekleme ve yetiştirme kursları, destek odası ve evde eğitim kapsamında aldıkları görev toplam 40 saati geçmeyecektir. Yaz döneminde açılan kurslarda ise haftalık toplam 30 saate kadar ders verilebilmektedir. Ücretli öğretmenlere ise hiçbir şekilde haftalık 30 saatin üzerinde ders verilmeyecektir.

b) Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, Bakanlığımıza bağlı diğer resmi eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmaları mümkün bulunmamaktadır.

c) DYK’ larda öncelikle kurs talebinde bulunan kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi esastır.

d) DYK’ larda görev alan tüm idareci ve öğretmenlere (Ücretli Öğretmenler dahil) ek ders ücreti %100 artırımlı ödenecektir.

e) Destekleme ve Yetiştirme kurslarında ve Halk Eğitim Merkezlerinde girilen ders saatleri Hazırlık ve Planlama saati hesaplanırken, öğretmenin normal girdiği ders saatlerinin üzerine eklenerek hesaplama yapılacaktır. Örneğin 20 Saat derse girip 10 saatte destekleme kursunda derse giren öğretmene 20+10=30 saat üzerinden 3 saat hazırlık ve planlama ücreti verilecektir.

f) Hafta sonları yapılan kurslarda görev yapan yöneticilerden her gün için birine 2 saat ek ders ödenecektir. Bu ücrette %100 artırımlı olarak ödenecektir.

g) Hafta sonu belleticilik görevi yanında DYK görevi de olan öğretmenlere iki görevi de fiilen yapmaları durumunda, iki görev içinde ayrı ayrı ücret ödenebilecektir.

h) Hafta içi yerine getirilen DYK kursları öncelikle maaş karşılığına sayılacaktır. DYK kapsamında hafta içi 18 den sonra ve hafta sonu yapılan kurslara ilişkin ücret ödemesi ilgilinin maaş karşılığını doldurup, doldurmadığına bakılmaksızın ödenecektir.

İYEP EK DERS ÜCRETİ


Sınıf öğretmenlerine 10 saate kadar İlköğretim Yetiştirme Programlarında görev verilebilecektir. Sınıf öğretmenleri bunun yanında 8 saate kadar da Destek Eğitim Odasında veya evde eğitim kapsamında ücret alabileceklerdir.
[haber id="33922"]
Destek Eğitim Odaları ve Özel Eğitim Öğretmenleri İle İlgili Hususlar

a) Destek eğitim odalarında müdür ve müdür yardımcıları görev alamazlar.

b) Destek odasında eğitim alacak öğrenciler, bu öğrencilere okutulacak dersler ile öğrencilerin alacağı haftalık ders saati BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda belirlenir. Bu planlama haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde yapılır.

c) Özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü okul ve sınıflarda eğitim veren öğretmenlere bu sınıflarda girdikleri derslere ilişkin ek dersler % 25 artırımlı ödenecektir.

d) Özel Eğitim Öğretmenlerinin tüm ek dersleri ( seminer dönemi ve nöbetler dahil ) %25 artırımlı ödenecektir.

e) 30 saat Derse giren Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine Destek Eğitim Odasında görev verilmeyecektir.

f) Sınıf Öğretmenlerine 8 saate kadar Destek Odasında görev verilebilecektir.

İkili Eğitim Yapan Okullarla İlgili Hususlar

a) Bünyesinde ikili eğitim yapan anasınıfı olan okullarımızda görevli idareciler haftalık 2 saat ilave ek ders hakkından yararlanacaklardır.

b) Ancak bu ücret ara tatil ve yaz tatilinde ödenmeyecektir.

Ücretli Öğretmenlerle İlgili Hususlar

a) Ücretli öğretmenlere haftalık 30 saatin üstünde her ne adla olursa olsun ders verilmeyecektir.

b) Ücretli Öğretmenler DYK kurslarında görev alıyorlarsa kadrolu öğretmenler gibi ücretlerini %100 artırımlı alacaklardır.

c) Ücretli Öğretmenlere nöbet görevi verilmeyecektir.

d) Ücretli Öğretmenlere Sınıf Rehber Öğretmenliği görevi verilmeyecektir.

e) Ücretli Öğretmenlere kulüp görevi verilmeyecektir.

İdari Tatil ve Bayramlarla İlgili Hususlar

a) İdari tatil nedeniyle yerine getirilemeyen ek ders görevleri yapılmış sayılacak ve ücreti ödenecektir.

b) İdari tatil nedeniyle yapılamayan DYK lara ilişkin ek ders ödemeleri yapılacak, bu günlere denk gelen egzersiz çalışmaları varsa buna ilişkin bir ödeme yapılmayacaktır.

c) Hafta içine gelen Milli Bayramlarda yerine getirilemeyen ek ders görevleri ve DYK lar yapılmış sayılacak ve ücret ödenecektir.

d) Hafta sonuna denk gelen Milli Bayramlarla ilgili ek ders ve DYK ödemeleri yapılmayacaktır.

e) Dini bayramlarda herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

f) Eğitim öğretim dönemi dışına denk gelen idari tatillerde görevi başında bulunması gerektiği kendilerine tebliğ edilen ve bu tebliğe göre görevi başında bulunan idareci ve öğretmenlere ek dersleri ödenecektir.

g) MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde yer alan “Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.” hükmü gereği görevli izinli olanların ek dersleri ve Destekleme Yetiştirme Kurs ücretleri ödenecektir.
[haber id="4799"]
Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi İle İlgili Hususlar

a) Rehberlik ve Kariyer Planlama dersine giren bir öğretmene öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinden 2 saat ek ders verilecek, bunun dışında fiilen derse girdiği gerekçesiyle 1 saat daha ücret ödenmeyecektir. Ancak fiilen girilen bu ders ders dışı ve hazırlık planlamanın hesabında dikkate alınacaktır. Örneğin 29 saat dersle birlikte rehberlik ve kariyer planlama dersine giren öğretmene 15 saat maaş karşılığı düşüldükten sonra 14 saat ek ders 2 saat sosyal ve kişilik hizmetleri 3 saatte hazırlık ve planlama ücreti ödenecektir.

b) Kendilerine sınıf rehberliği verilen öğretmenlere, Rehberlik ve Kariyer Planlama dersine fiilen girip girmediklerine bakılmaksızın 2 saat Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetlerinden ücret ödenecektir.

Görevlendirmelerle İlgili Hususlar

a) 16. Maddeye göre görevlendirilen idarecilere haftalık 18 saat ücret ödenecektir.

b) Maddeye göre görevlendirilen müdür yardımcılarına fiilen yerine getirmeleri şartıyla nöbet ücreti ödenebilecektir.

c) 16. Maddeye göre görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarına hafta sonu yapılan kurslarda nöbetçi idareci olarak görevlendirilmeleri durumunda 2 saat ücret %100 artırımlı olarak ödenecektir.

d) 16. Maddeye göre görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarına ikili eğitim kapsamında 2 saat ücret ödenmeyecektir.

e) 16. Maddeye göre bir müdür yardımcısı müdürlüğe görevlendirilmişse toplu sözleşme kararları doğrultusunda ilgili müdür yardımcısının müdür yardımcılığında aldığı ücret 18 den fazla ise fazla olan ücret ödenecektir.

f) 22. Maddeye göre görevlendirilen idarecilere, asillerinin alması gereken ek ders ücreti üzerinden ödeme yapılacaktır.

Diğer Hususlar

a) Yatılı ve pansiyonlu okullarda hafta sonu belleticilik görevi yapan öğretmenlerden aynı zamanda hafta sonu DYK kurslarında görev alanlar varsa her iki görevi de fiilen yerine getirmeleri şartıyla iki görevle ilgili ek ders ücretlerinden faydalanabilecektir.

b) İdareciler DYK kurslarında haftalık 10 saate kadar görev

c) Asker öğretmenlere ihtiyaç halinde nöbet görevi verilebilecek ancak bu görevlendirme için herhangi bir ek ders ödemesi yapılmayacaktır.

d) İdareciler ve müdür yetkili öğretmenler egzersiz açamayacaklardır.

Öğretmenler İçin Özel Ek Ders Hesaplama Dosyası (Aktif URL Şeklinde Kaynak Verilmeden Kopyalama Yapılamaz)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum