Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlerinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlerinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlerinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlıkların temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler başlıklı 509.maddesinde Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri arasında “şube müdürlüğü” de sayılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 5-1. maddesinde “İl millî eğitim müdürlüğü, illerde (merkez ilçeler dahil) doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri; ilçe millî eğitim müdürlüğü ise ilçelerde, doğrudan ilçe millî eğitim müdürüne bağlı özel büro ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür.” denilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 6-3. maddesinde “İl/ilçe millî eğitim şube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek millî eğitim müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri millî eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.”denilmektedir.

Şube Müdürleri, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı hiyerarşik kademelerinde Daire Başkanından sonra gelmektedir. Şube müdürleri, konusunda uzmanlaşırken, aynı zamanda sorumluluğuna verilen birim/büroda çalışan personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur. Şube müdürleri, Bakanlık merkez teşkilatı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin kurumsal hafızasıdır.

Şube müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının (Bakanlıklar) merkez, il ve ilçe teşkilatlarında özveriyle görev yapmaktadırlar. Şube müdürleri, mevzuata ve uygulamaya hâkim olmaları sebebiyle vatandaşın sorunlarının da çözüm merciidir.

Şube müdürlüğü, görevde yükselme hükümlerine tabi olup; Şube Müdürü olabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumunun olmaması, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olması gerekmektedir.

Bakanlık merkez teşkilatında Daire Başkanından sonra gelen ve makamı ve sorumluluğu bulunan şube müdürleri; makam ve görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışanların ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yönetici durumundadır.

02/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında düzenleme yapıldığı, bu düzenlemede şube müdürü ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmadığı, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesinin orantısız şekilde bozulduğu için bugün itibariyle idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi şube müdürleridir.

Yine üst amirleri konumunda oldukları öğretmen, okul/kurum müdür yardımcısı ve okul/kurum müdürlerinden mevcut durumda bile ücret olarak düşük duruma gelmiştir(Ek-1). Bunun temel sebeplerinden birisi ise 2012 yılından itibaren imzalanan toplu sözleşmelerdir. Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme hükümleri ile getirilen mali ve özlük hakların, hem öğretmen/okul yöneticilerini hem de şube müdürlerini kapsamasına rağmen; eğitim öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme hükümleri sadece öğretmen/yöneticileri kapsamaktadır. 2012 yılından bu tarafa yürürlüğe giren toplu sözleşme hükümleri ile Şube Müdürleri ile öğretmen/okul yöneticileri arasındaki ücret farkı kapanmış ve Şube Müdürleri bazı öğretmen ve çoğu okul yöneticisinden düşük ücret almaya başlamıştır.

Son olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarının 01.01.2023 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanması ile birlikte uzman öğretmen ve başöğretmen sıfatına haiz olan tüm öğretmenler, ek ders dahi almadan Şube Müdürlerinden fazla maaş almaya başlayacaktır. Ortaya çıkacak yeni maaşlar sorumluluk, iş yükü, görevde yükselme gibi kavramlar ile ücretler arasındaki dengesizliği daha da artıracaktır. Oysaki yukarıda da bahsedildiği gibi şube müdürleri “Görevde Yükselme” olarak bu unvana atanmaktadır. Ayrılmak istediklerinde ise bir alt göreve dönebilmelerine imkân sağlayan bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Yıllar süren uygulamaların sonucunda ortaya çıkan sorumluluk, iş yükü ile ücret arasındaki dengesizliğin giderilmesi için aşağıdaki taleplerimizin karşılanması sorunun çözümüne katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Öneri ve Talepler:

UZMAN ÖĞRETMENLİK ve BAŞÖĞRETMENLİK UNVANI VERİLMESİ

3/2/2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmen Meslek Kanunun Kapsam başlığı altında yer alan 2. Maddesinde “Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar” denilmektedir. Bu madde kapsamına ya il/ilçe eğitim yöneticileri de dahil edilmeli ya da il/ilçe eğitim yöneticilerinin eğitim öğretim sınıfa geçmeleri sağlanarak; Mevzuattaki şartları taşımaları halinde şube müdürlerine de uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanının verilmesini talep ediyoruz.

EK ÖDEME TAZMİNATI

2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde: İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcılarının %170 ek ödeme oranından faydalanacakları hükme bağlanmıştır.

170 Ek ödemeden faydalanıldığında; 5.387,69 TL.

240 Ek ödemeden faydalanıldığında; 7.606,15 TL.

Ek ödemenin 240 olarak güncellenmesini talep etmekteyiz. Bu yaklaşık maaşlarımızda 2.218,46 TL iyileştirme sağlayacaktır.

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

2006/10344 karar sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan, 2 Sayılı Cetvelde: Grup 10 başlığı altında yer alan Şube Müdürü, Müdür, Muhakemat Müdürü, Sayman, Başkan unvanlarındakilerin %135 oranında Özel Hizmet Tazminatından faydalanacağı kararı alınmıştır.

135 Özel Hizmet Tazminatından faydalanıldığında; 4.278,46 TL.

160 Özel Hizmet Tazminatından faydalanıldığında; 5.070,77TL.

Özel Hizmet Tazminatından 160 olarak güncellenmesini talep etmekteyiz. Bu yaklaşık maaşlarımızda 792,31TL iyileştirme sağlayacaktır.

İSTİFA EDİLDİĞİNDE OKUL/KURUM MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLME

Şube Müdürlerinin bu kadrodan istifa etmeleri durumunda okul / kurum yöneticiliğine verilmelerine ilişkin bir düzenleme hem bu konudaki mağduriyeti giderecek, hem de eğitim kurumu yönetim anlamında daha tecrübeli bir yönetici ile yoluna devam edecektir.

MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI VERİLMELİDİR

Şube Müdürü unvanının tüm bakanlıklarda yer alması nedeniyle özel hizmet tazminatı ve ek ödeme tazminatı konularında güncellemenin mümkün görülmemesi durumunda MEB şube müdürleri için eğitim yönetimine yönelik bir tazminat kaleminin tanımlanması ve maaşlarına ücret dengesizliğini giderecek bir meblağda artış getirilmesi sağlanabilir. Şube Müdürleri ve Müdürlere yönetici unvanı nedeniyle, 3600 ek gösterge ve Daire Başkanların yarısı olan (1000) makam tazminatı ile mevzuatta öngörülen makam tazminatının karşılığı görev tazminatı verilmelidir.

EKDERS ÖDEMESİNİN YAPILMASI

Şube Müdürü unvanının tüm bakanlıklarda yer alması nedeniyle haftada 30 saat ekders ücreti ödenmesi ile maaşlarda ücret dengesizliğini giderecek artış sağlanabilir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 Yorum