Eğitim Bir-Sen öğretmenler için taleplerini MEB’e iletti

Eğitim Bir-Sen tarafından “Çözüm bekleyen sorunları MEB Kurum İdari Kurulu’nda görüştük” açıklaması yapıldı. Nisan 2018 Kurum İdari Kurulu yetkili sendika ve MEB arasında gerçekleşti.

Eğitim Bir-Sen öğretmenler için taleplerini MEB’e iletti

Eğitim Bir-Sen öğretmenler için taleplerini MEB’e iletti

2018 yılı Nisan ayı Kurum İdari Kurulu (KİK) gerçekleşti. Yetkili sendika Eğitim Bir-Sen ile MEB arasında gerçekleşen toplantıda sendika genel merkez yöneticileri hazırlanan 23 maddelik çalışma raporunu MEB yetkililerine sundu. Madde madde açıklanarak talepler dile getirilirken çalışma raporunun eğitim çalışanlarının görüşleri dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi.

BÜTÜN SORUNLARI İÇERMİYOR

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi yaptığı açıklamada Çalışma Raporu’na esas olacak eğitim çalışanlarının sorunları, talep ve beklentileri dile getirildi. “Yanlış politikaların, devam eden sorunların, moral ve motivasyon bozan uygulamaların eğitime ve eğitim çalışanlarına zarar verdiğini” belirten Latif Selvi sundukları önerilerin bütün sorunları içermediğini eğitim çalışanlarının güncel ve acil sorunlarından oluşan taleplerin tamamının kabulünün mümkün olduğunu, somut, makul ve uygulanabilir önerilerinin göz önünde bulundurularak çözüme yönelik adım atılmasını istediklerini açıkladı.

ÇALIŞMA RAPORUNDA YER ALAN TALEPLER

Performans değerlendirme sistemi

 • Eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyeceği, öğretmenlik mesleğini örseleyeceği açık olan performans değerlendirme yönetmeliği yürürlüğe konulmamalıdır.

Öğretmenlere, eğitimcilere yönelik şiddet

 • Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere; (a) eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi noktasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda; (b) eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması noktasında 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda; (c) eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmalıdır.

Sözleşmeli öğretmenlere kadro

 • Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki başka bir göreve bir yıl veya daha az süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilik görevlerinin devamı noktasında düzenleme yapılmalıdır.
 • Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği ve izin hakları başta olmak üzere, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır.
 • Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş şartının arandığı dönem zarfında bu durumda olup da mahkeme kararına bağlı olarak öğretmen olarak atanmalarına rağmen aleyhine kesinleşen yargı kararı sonrası öğretmenlikle ilişiği kesinleşenlerin mağduriyetleri giderilmelidir.

Muhakkik görevi için ek ders ücreti ödenmesi

 • Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirilmesi hâlinde görevlendirme başına ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

İhraç edilen ve açıkta olanların göreve iadeleri

 • OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan, sonrasında terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat benzeri adli karar bulunanlar görevlerine iade edilmeli; kamu göreviyle ilişiği kesilenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya konulanların görevlerine iadesi için girişimlerde bulunulmalıdır.

Zorunlu çalışma süresine ek hizmet puanı verilmesi

 • Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet puanları” başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

Diğer hususlar

 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen şef ve memur münhal kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.
 • Sözleşmeli öğretmenlerin askerlik sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmeyerek 1111 sayılı Kanun’un ek 4. maddesi ile 6.7.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, atandıkları okulda asker öğretmen olarak görev yapabilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.
 • Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerini işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutul(a)mamaları noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.
 • İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.
 • YHS kadrolarında bulunanların öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri kadrolara atanmaları sağlanmalıdır.
 • Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti ödenmelidir.
 • Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi bulunan eğitim kurumlarında görevli personele, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.
 • Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılması sağlanmalıdır.
 • Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.
 • 25.8.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018-2019 yıllarını kapsayana 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin ikinci kısım birinci bölümünün 27. maddesinde yer alan, “Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” hükmü gereğince Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personele servis hizmeti sağlanmalı, bu hizmet sağlanıncaya kadar personele ulaştırma bedeli ödenmelidir.
 • Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen ve öğretmenlerin katılımının zorunlu tutulduğu her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerler hafta içi ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmelidir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bölge hizmetine bağlı yer değişikliği kaldırılmalıdır.
 • Çalışma süreleri/mesai saatleri dışında ve öğretmenlere ait dinlenme zamanlarında düzenlenecek İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) gruplarında görev alacak öğretmenlere, gönüllü olarak görevlendirilip görevlendirilmediklerine bakılmaksızın, ek ders ücreti ödenmelidir.
 • Sözleşmeli öğretmen statüsünde istihdam edilenlerin genel ve özel şartları sağlamaları hâlinde eğitim kurumları yöneticiliğine görevlendirilebilmeleri sağlanmalıdır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan erkek kamu görevlileri, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetinin gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

 1. ne oldu öğretmenlerin en önemli sorunlarının başında 3600 ek göstergedir. ne oldu eğit-bir sen bu idealinden vazmı geçti?

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM