Öğretmen Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir, Heyet Raporu Sınırı Nedir

Öğretmenlerin ve memurların heyet raporu hakkında tereddütlü bilgilere sahip olduğunu görmekteyiz. Öğretmen yılda kaç gün heyet raporu alabilir, heyet raporu için nereye başvuru yapılmalıdır gibi onlarca soru alıyoruz.

Öğretmen Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir, Heyet Raporu Sınırı Nedir

Öğretmen Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir, Heyet Raporu Sınırı Nedir?

Gelen Bir Soru;

Merhaba Öğretmenler İçin sitesi. Sorumu sormak istiyorum. Cevabını özelden ya da sitede yayınlayarak ulaştırabilirsiniz. Bir ilkokul/ortaokul bir arada olan okulda müdür yardımcısıyım okulumuzda çalışan A branşından bir öğretmenimiz eylül ayından itibaren heyet raporu almaktadır. 30 ya da 45 gün olarak düzenlenen raporları kurumumuza ulaştırmaktadır. Sorum şu, heyet raporunda bir sınırlama var mı, bir öğretmen kaç gün heyet raporu alabilir, öğretmenin kullanması gereken heyet raporu süresi nedir? Öğretmen heyet raporları ile 4 yıl okula gelmeyeblir mi? Mevzuatta ya da başka yerde yeri nedir?

Öğretmenler İçin Cevap;

Öncelikle sorunun cevabına geçmeden aşağıdaki haberimizi okumanızı tavsiye ederiz.

Öğretmen Heyet Raporunu Farklı İlçeden Alabilir Mi?
Öğretmen Heyet Raporu

 

Belirtlen haberi okuduysanız heyet raporu hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Şimdi sorunuza yanıt arayalım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İzin Yönergesi 11.maddesinde Hastalık ve refakat izni başlıklı kısım;

Hastalık ve refakat izni
MADDE 11-

(1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
(2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
(3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
(4) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
(5) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekim en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.
(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.
(8) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.
(9) Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Buna göre;
(a) Memurun, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirdiğini ya da tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi zorunludur.
(b) (a) bendi çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar
uzatılır.
(c) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(ç) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
(d) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde göreve başlamayan memurlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(e) Bu fıkraya göre verilecek izin memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir.

Fıkraları tek tek inceleyelim.

 • 1.fıkrada, ağır bir hastalık yani uzun süre tedavisi sürecek bir hastalık varsa memura/öğretmene 18 aya kadar, eğer hastalık süresi uzun değilse 12 aya kadar hastalık izni verilir denilmektedir. Hastalık için belirtilen süreler kadar izin verildi ancak öğretmen/memur iyileşemedi. O zaman 2.fıkrada belirttiği gibi tekrar süre verilir. 18 ay hastalık iznine tekrar 18 ay hastalık izni verilebilir. 12 ay hastalık izni kullanan 12 ay daha hastalık izni verilebilir. Belirtilen izinlerden 2 defa verilmesine rağmen eğer memur/öğretmen iyileşmediyse tekrar izin verilmez ve emekli edilir. Görüldüğü üzere bir öğretmenin 4 yıl heyet raporu alarak okula gelmemesi söz konusu olamaz.

Öğretmen Tek Hekimden Kaç Gün Rapor Alabilir? Öğretmen Bir Yıl İçerisinde Kaç Gün Rapor Alabilir?

Yukarıda belirtilen maddeleri incelemeye devam edersek;

 • Öğretmen/memur tek hekimden bir defada en fazla 10 gün rapor alabilir. 10 gün üzeri raporları tek hekim veremez. 10 gün üzeri raporlar heyet raporuna girer.
 • Tek hekimden alınacak sağlık raporunda kontrol muayenesi notu düşülmezse aynı hekimden 10 gün daha rapor alınabilir.
 • Öğretmen, memur bir yıl içerisinde tek hekimden toplamda en fazla 40 gün rapor alabilir. Burada bir açıklama yapalım. Öğretmen bir yıl içinde tek hekimden (örneğin aile hekiminden) en fazla 40 gün rapor alabilir ancak aynı hekimden 10+10 olmak üzere 20 gün alabilir. Örneğin A doktorundan 10+10 toplamda 20 gün alabilirsiniz. B, C doktorlarından da 10’ar gün toplamda 40 gün rapor alınabilir. 1 Ocak itibari ile raporlar sıfırlanır tekrar 40 gün rapor hakkı başlar.
 • Aileden birinci derece yakınınız ağır bir kaza geçirirse, refakat etmeniz gerekirse, raporla belgelendirilirse öğretmene 3 ay izin verilebilir, hastalık devam ediyorsa 3 ay daha izin verilebilir. Toplamda 6 ay refakat izni kullanılabilir.

Öğretmenler İçin

MEB Personel, Personel MEB Haber
MEB Personelleri

Sosyal Medyada Paylaşın:

431 yorum

 1. Hocam merhabalar bir sorum olacaktı ben sözleşmeli öğretmenim il dışında ameliyat olacağım şimdi ben görev yaptığım yerden cuma günü çıkacağım , özel hastanede pazartesi ameliyat olacağım. Pazartesi rapor alamaz mıyım? Mesai saatlerinde heyet raporu alamaz mıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim, teşekkürler.

  • Merhaba, hayır il dışından bu şekilde rapor alamazsınız. Siz cuma gününden mazeret izni alacaksınız. hastalık durumunuzu beyan edeceksiniz ve pazartesi salı için 2 günlük mazeret izni alacaksınız. Pazartesi günü ise heyet raporu alabilirsiniz.

   • Çok teşekkür ederim mazeret izni biraz geç çıkabilir hocam da acaba cuma burdan çıksam c.tesi ameliyat olsam o zaman heyet raporu alabilir miyim?

    • Hocam çok soru soruyorum kusuruma bakmayın ama görev yaptığım ilde cumadan rapor alsam ,c.tesi- pazar 3 gün pazartesi iş başı yapacak şekilde. Pazartesi yine başka ilden heyet raporu alamaz mıyım? Teşekkür ederim

     • Görev yaptığınız ilden rapor alırsanız il dışına çıkmanız için aldığınız sağlık raporunu izne çevirmeniz lazım. Ancak şunu yaparsanız olur, görev yaptığınız yerde doktora gidin ameliyat olacağınızı söyleyin sizi o hastaneye sevk etsin.

 2. 2017 de atanmış bir sözleşmeli öğretmenim. Ocak ayında doğumdan sonra ücretli iznim nisanın sonunda bitiyor. Dönemi raporla kapatmak istiyorm. Rapor aldığımızda hizmet süremizden sayılıyor mu?

 3. Doğum sonrası iznim martta ya da 37. Haftaya kadar çalışırsam nisan başında bitiyor.ben dönemi raporlarla bi şekilde kapatıp ücretsiz iznimi eylülde başlatmak istiyorum. Bunu yapmam mümkün mü? ikinci olarak bunu yapmam için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  • Eğitim öğretim yılını kapattıktan sonra Eylül ayında ücretsiz izne ayrılabilirsiniz. Doğum sonrası sizin 24 ay aylıksız izin kullanma hakkınız var. Örneğin 3 Nisan 2019 tarihinde doğum yaptınız ve doğum sonrası 8 haftalık izin hakkınızı kullandınız. Bundan dolayı doğum sonrası izniniz 29 Mayıs tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra yani 29 Mayıs 2019 tarihinden sonra 24 ay izin hakkınız var. Bu da 29 Mayıs 2019 ile 29 Mayıs 2021 tarihlerini kapsar. Siz bu tarihler arasında parça parça aylıksız izin kullanabilirsiniz. Okulunuza dilekçe vermeniz lazım.

 4. Doğum sonrası iznim martta ya da 37.haftaya kadar çalışırsam nisan başında bitiyor.dönemi raporla kapatıp ücretsiz iznimi eylülde başlatmak istiyorum.böyle bir şey mümkün mü?ikinci olarak bunun için en az 2buçuk ya da duruma göre 3 buçuk aylık bir rapora ihtiyacım var.nasıl bir yol izlemeliyim?

 5. Merhabalar. Sözleşmeli öğretmenim ve doğum sonrası ücretli iznim 22 Ekimde bitiyor. İl dışından heyet raporu alacağım. Tek seferde en fazla kaç gün heyet raporu alabilirim ?

 6. Merhabalar. Doğum iznim 28 ekim de bitiyor. 29 ekim de çalışır diyor.
  Ben il dışından heyet raporu alacağım ne zaman almam gerekiyor ? 30-31 inde alınca oluyor mu ?

 7. Doğum öncesi izni raporumu kullanamıyorum
  Şöyle ki ;
  17.08.2018 tarihinde 37 hafta 5 günlük erken doğum yaptım.
  09.07.2018 tarihinde 32.hafata çalışabilir raporu, 13.08.2018 tarihinde 37 hafta çalışamaz raporu aldım.
  Son çalıştığım yerde 12.08.2018 tarihine kadar özel öğretim kursunda öğretmen olarak çalıştım.
  28.09.2018 tarihinde sözleşmli öğretmen olarak meb e atandım,ilgili raporlarımı sundum, 02.12.2018 tarihine kadar doğum izni raporumuz var ancak atandığım ilçe mili eğitim müdürlüğü 15.10 2018 tarihinde göreve başlamam gerektiğini iletti. Gerekçesi ise öğretmenin yaz döneminde yani izinli olduğu döneme denk gelen doğum öncesi raporların izin sonrasına aktaralayamacağı olmuştur.
  Halbuki o tarihte henüz atanmadığımdan izinli olmam söz konusu değildir kaldı ki son güne kadar çalıştım. Doğum öncesi kullanmadığım doğum izni raporumu nasılkabul ettireceğim doğum izni raporum varken işe başlangıçım nasılyaptılar anlamıyorum nasıl bir yol izlemeliyim.

 8. Merhaba benim doğum iznim 26 eylülde bitti üzerine 10+10tek hekim raporu aldım o da 17 ekimde bitecek heyet raporunu bittiği gün mü almam gerekir raporum bitmeden önce mi ayrıca 18 ekim tarihi için heyet alamazsam tekrar tek hekim raporu alabilir miyim yoksa işe başlayıp öyle mi almam gerekir

  • Merhaba, rapor bitiminde tek hekim raporu da alabilirsiniz heyet raporu da alabilirsiniz. Şuna dikkat edin il dışında iseniz hafta içi il dışından rapor alamazsınız.

 9. merhabalar heyet raporu ve senelik rapor hakkı birbirlerini etkiliyormu yoksa ayrı ayrımı hesaplanıyorlar acaba bunun hakkında yönetmelikte bir ibare varmıdır

 10. Merhaba.

  Doğum iznindeyim. Doğum iznim 30 Eylülde(Pazar günü) bitiyor (30 Eylülde çalışabilir yazıyor). Başka bir ilden 30 günlük heyet raporu alacağım. Doğum iznim bitmeden 26 Eylül’de heyet raporu alabilir miyim? Yani doğum iznim bitmeden başka bir ilden heyet raporu alabilir miyim?
  Cevabınızı merakla bekliyorum, teşekkürler.

   • Sistemde ben zaten doğum izninde olduğum için hastane veya milli eğitimde sorun yaşanır mı diye tereddüt ettim. Mesai saatleri içerisinde gidip raporu mu alabilirim anladığım kadarıyla?

    Cevabınız için teşekkür ederim.

 11. Merhaba,

  Okullar açılıp Öğretmenlerin yıllık izni bitmeden 3 gün önce, yani 29 ağustos da, il dışından bir aylık heyet raporu aldık. Rapor 27 Eylül Perşembe günü bitiyor ve yeniletmek istiyoruz ancak çalıştığı şehire gidip oradan alma imkanımız maalesef yok. Raporun bittiği gün yani 27 Eylül de yine il dışından heyet raporu olarak veya tek doktor raporu olarak yeniletebilir miyiz? Yoksa il dışı olduğu için bir önceki hafta sonu acilden giriş mi gerekiyor? Teşekkürler.

  • Merhaba, 26 Eylülde tekrar il dışından heyet raporu alabilirsiniz. Veya tek hekim raporu alabilirsiniz. Ancak 27 Eylülde göreve başlamanız gerekiyorsa o tarih ve sonrasında il dışından heyet alamazsınız.

   • Teşekkür ederim okuyunca yorumları korkmuştum oraya mı gitmek lazım diye bu çok rahatlattı.

    Son olarak Heyet olursa aynı hastalık olacak ancak aile hekiminden tek doktor raporunun aynı hastalıktan veya başka hastalıktan olması etkilemiyor değil mi tam raporun son günü alınması yeterli doğru mu anlamışım. Ağustos 31 çektiği için hesaplamada kuşkular var 31’ini de sayınca 27 Eylül raporun son günü oluyor.

 12. İyi günler. Benim de bir sorum olacaktı. Ben 24 temmuzda Sözleşmeli öğretmen olarak atandım. Fakat şu an 29 haftalık hamileyim. Henüz göreve başlamadım. 3 Ekim’de 32. Haftam doluyor ve benim doğum iznine ayrılmam gerekiyor. Atandığım okulla sözleşmemi imzalayıp daha sonra rapor alabilir miyim 15 günlük.. yani bu rapor sözleşmemi feshetmelerine sebep olur mu.

  • Merhaba, hayır alacağınız rapor sözleşmenizin feshine neden olmaz. Bağlı olduğunuz yerin milli eğitimi ile detaylı görüşünüz.

 13. Gittigim Ozel hastanede 1 tane kardiyolog var. Bu hekimin bana heyet verme yetkisi var mi ? 3 doktor imzasi şart biliyorum diger 2 doktor farkli brans olsa olur mu ? Sonunda da bashekim imzalayacak zaten.

  • Sağlık kurulu raporu verme yetkisi olup olmadığını bu sorunuzdan anlayamayız. Devlet hastanelerinde de bazen ilgili branştan tek doktor oluyor ancak kurul raporu verilebiliyor.

   • Milli egitimm sikinti yapar mi acaba. Kardiyologun yaninda dahiliye ve urolog imza atabilir mi acaba bunu merak ettim. 3 hekim imzasi olacak sonucta.

 14. Iyi günler.Ücretsiz izindeki öğretmenin derece kademesi ilerler mi? Hizmet puanı işlenir mi? Bir de ücretsiz izindeki zamanlar o okuldaki görev yılına sayılır mı?

    • Hocam ücretsiz izin demek aylıksız izin demektir. İlk sorduğunuz soruya göre cevap verilmiş. Gelelim şimdiki bahsettiğiniz duruma; doğum sonrası 8 haftalık yasal izin süreniz vardır. Bu sürede ek ders hariç tüm haklarınızı eksiksiz alırsınız. Maaş, hizmet süresi, hizmet puanı vs. Tam alırsınız.

   • Doğum sonrası 2 yıl olarak hak tanınan ücretsiz için soruyorum? Analık iznindan sonra alınan ücretsiz izinde görev süresi hizmet yılı puani?

 15. Merhabalar ögretmenlerin heyet raporu almasında sayı sınırı var mı? Yani 1 yıl içinde şu kadar heyetten fazla alınamaz şeklinde…Bir de ayni branş kurulundan 3 defadan fazla heyet alınamaz diyorlar. Eğer öyleyse 3 defa aynı branştan heyet aldıktan sonra 4. Kez farklı branştan heyet almak öğretmene skntı yaratır mı? Okul müdürünün sorusturma açma ya da raporları sorgulama yetkisi var mı?

  • Merhaba, heyet raporunda sınırlama yok, istenilen branşta uygun görüldüğü kadar heyet raporu alınabilir. Okul müdürü raporunuza itiraz edip üst mercilere başvuru yapabilir. Okul müdürünün bu itirazı üzerine heyet raporu alan kişi hakem hastaneye sevkedilerek orada kontrolü sağlanır.

 16. Bir yılda tek hekim raporu(farklı doktorlardan) en fazla 20 gün mü yoksa farklı doktorlardan olursa 40 gün mü? Okul idaresi en fazla toplamda 20 gün diyor.

  • Merhaba, aynı doktordan tek hekim raporu en fazla 20 gün alabilirsiniz, farklı doktorlardan toplamda tek hekim rapor süreniz ise 40 gündür. Örneğin A doktorundan farklı zamanlarda 10+10 ya da 5+5+10 vs gibi toplamda 20 gün şeklinde rapor alabilirsiniz. B doktorundan da yine aynı şekilde 20 gün alabilirsiniz. Özetle tek hekim bir seferde en fazla 10 gün rapor verebilir ve aynı doktordan toplamda 20 gün farklı farklı doktorlardan bir yıl içinde 40 gün rapor alabilirsiniz. Size 20 gün diyen okul idaresi size neye göre 20 dediğini açıklasın ve kanıtlasın.

 17. Özel hastane den Ameliyat sonrası 20 gün heyet raporu aldım. Aynı doktordan Üstüne 10 gün daha rapor alabilir miyim ?

 18. Merhaba. Sorum şu: Meb de öğretmen olarak calisiyorum. Doğum sikintimdan dolayı 30 gün heyet raporu verdiler. Süresi bitmek üzere. Bir daha heyet raporu alacam ama aynı dr lar olmaz dediler. Daha önceki heyeti veren dr lar dışında dekarın imzalaması gerekiyor dediler. Bu bilgi doğrumu acaba

 19. Merhaba benim dogum iznim bitti. Dönem sonuna kadar farklı doktorlardan parça rapor almayı düşünüyorum. Fakat idare bunun sıkıntı olacağını yerime gelen ucrwtli ogretmeni göndermesi gerektiğini ikimizinde devletten maaş alıyor gözüktüğü söyleyerek rapor alamayacağımı söyledi.sorum şu ben raporluyken ücretli öğretmenin göreve devam etmesi sorun teşkil ederim idare yada benim açımdan

 20. Merhaba, şu an Doğum iZnindeyim. 9 Nisan pazartesi günü iş başı görünüyor sistemde. Heyet raporu almayı düşünüyorum. 6 Nisan cuma günü alsam sıkıntı oluşur mu. 9 nisan da mı almam gerekir

 21. 1+1 ay x hastalığından kurul raporu alıp 5+5 gün devamında rapor alıp tekrar 1 ay y hastalığından kurul rapor alınabilir mi veya kurul raporu daha ne kadar alınabilir

 22. Sağlık sorunumdan dolayı kadın doğumdan ve kbb dan bir aylık rapor aldm bir ay daha heyet raporu almak zorundayım sorun çıkar mı sorun olur mu bu raporlardan dolayı cevap yazarsanz çok sevinirim.

 23. merhaba,devlet okulunda ogretmen olarak calısmaktayım.dogum ıznımn ardından farklı hekımlerden 10 +10 gun rapor aldım.bu raporumun bıtısınde baska bır hekımden 5 gun ,ya da 5+5 gun rapor alabılır mıyım?yoksa 10+10 dan sınra heyet raporumu almam gerekır?heyet raporunu özel hastaneden alabilir miyim?yoksa devlet hastanesı mı olmak zorunda ,tesekkurler

 24. merhabA,devlet okulunda ogretmenım.farklı hekımlerden 10+10 gun rapor aldım.bu raporların bıtımınde,baska bır hekımden 5 gun alma hakkım var mı ?ayrıca heyet raporunu ozel hastaneden alabılır mıyım? kabul edılıyor mu??
  ayrıca

  • Merhaba, heyet raporunu özelden de devletten de alabilirsiniz. Toplamda yıl içinde 40 gün parça rapor hakkınız var. 10+10+5 olarak rapor kullanabilirsiniz.

 25. Merhaba
  Eşimle boşanma davamiz var. Ailem çalıştığım yere uzak. Ailemin yaşadığı yerden iki hafta rapor aldım. Simdi de başka bir şehirden 20 gün heyet raporu alacağım. Sonra da ücretsiz izne ayrılacağım. Çünku çalıştığım ilde kalacak yerim de yok bebeğime bakacak kimse de yok. Farklı ilçelerden ya da illerden bu şekilde rapor almak benim için sorun teşkil eder mi?Teşekkürler

  • Merhaba, raporunuzu mesai saatleri içerisinde çalıştığınız yerden farklı bir yerde alamazsınız. Örneğin; Ankara’da çalışıyorsanız mesai gününde siz İstanbul’dan rapor alamazsınız.

 26. Eşim sözleşmeli öğretmen ve doğum yaptı ve ücretli izni bitmek üzere iki ay heyet raporu almak istiyoruz. Böyle bir durumda sözleşmenin fesh edilme gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Yoksa kadrolu öğretmenler gibi 12 aya kadar hastalık izni alma hakkı var mıdır?

  • Sözleşmeli öğretmenlerin heyet raporu ile ilgili lütfen Milli Eğitim ile görüşünüz. Yanlış yönlendirmek istemeyiz.

 27. Doğum yaptım ve iznim bitince 1 ay heyet raporu aldım.raporum pazartesi bitiyor.tekrardan başka doktorlardan heyet raporu alıp bu dönemi kapatmayı düşünüyorum.farkli doktorlardan heyet raporu almak sorun olur mu?

  • 20 gün heyet raporudur. Çünkü bir doktor en fazla tek seferde 10 gün rapor verir. 10 gün üzeri raporlar heyete girer.

 28. Selamlar; mart 2017’de beyin kanaması geçirip ameliyat sonrası konuşma becerisini kaybettim.
  Şuanda 3er aylık raporlarla konuşma terapilerine devam ediyorum.Sorum; okulda geçirmiş olduğum beyin kanaması bir iş kazası kategorisinde sayılacak mı yoksa 18+18 ay sonunda emekliye mi sevk edileceğim.Cevap verirseniz sevinirim

  • Merhaba, geçmiş olsun. İş kazası konusunda net bilgimiz yok, yanlış yönlendirmek istemeyiz. Bu konuda yetkililerden bilgi almanızı öneririz.

   • Selamlar bu konuda cevap alabileceğim yetkililer kimler olabilir örnek verebilir misiniz. cevabınız için teşekkür ederim.

    • Alo 147’yi arayabilirsiniz, milli eğitim müdürlüğüne görüş sorabilirsiniz, Bakanlığa e-posta ile bilgi edinmeden soru sorabilirsiniz.

 29. Hocam heyet raporunun bitimine normal rapor alınabilir mi? 1 günlük iş başımı yapmak gerek? Bir de psikiyatriden alınan heyet raporları aleyhimde kullanılabilir mi? Sicilime zarar verir mi

 30. 1.İyi günler ben 15 yıllık sınıf öğretmeniyim ve psikiyatri hastasıyım malulen emeklilik için alcağım heyet raporu öncesinde kaç ay izin almam gerekiyor. 1.seferde 18 ay izin alabilirmiyim.
  3.Bu 18 ayda maaşım kesilir?

 31. MERHABA OKUL MÜDÜRÜMÜZ. BEYİN TÜMÖRÜNDEN AMELİYAT EDİLDİ. DÖRT AYDIR. OKULA GELMİYOR. 30’AR GÜNLÜK HEYET RAPORLARI ALIP GÖNDERİYOR.MAAŞTAN KESİNTİ YAPILMASI GEREKİYOR MU? RAPOR SEBEBİYLE MAAŞ KESİNTİSİ HANGİ HALLERDE OLUR?

 32. İyi günler bugün itibariyle 20 gün heyet raporu aldım 3 doktorun imzasıyla .senelik rapor hakkımdan yani 40 gündem mi düşecek .yoksa heyet olduğu için 40 gün haricinde midir.teşekkürler

 33. Merhabalar ben Ekim 2017’de öğretmen olarak göreve başladım
  çalıştığım ilçede geçirdiğim bir kaza sonucu memlekete gelerek ameliyat oldum.Ameliyat sonrası görmem gereken tedavi için en az 3 ay heyet raporu alacağım.Şu an aday öğretmen olduğum için raporl u olduğum günler çalışma süresine dahil edilecek mi?Adaylık değerlendirmesinin 1.yapıldı.Yönetmelikte bir dönem içinde en az 2 ay çalışmış olmak yeterli deniliyor.Bu doğrultuda benim geriye kalan değerlendirmeleri idare yapabilir mi?Adaylık süreci ve raporlar hakkında net bilgiye ulaşamadım.Raporlu olmak bu süreci nasıl etkiliyor?

 34. Hocam heyet raporunu tek seferde 60 gun alabiliyor muyum?
  Sinirlamasi var mi tek seferde 30 gun gibi?

 35. Merhabalar ben 5 subatta 30 gunluk heyet raporu almayi dusunuyorum. Su an da dogum iznim bitti rahatsizlik sebebiyle raporluyum. Fakat incesinde mudurume soylemem gerekir mi heyet raporu alacagimi? Yoksa 5 subat gunu raporu alinca mi soylemeliyim? Nasil bir yol izlenmesi gerekir

 36. Hocam iyi akşamlar doğum iznim 23 ocakta bitiyor tatil zamanı. Heyet raporunu iznimin bittiği gün mü almalıyım yoksa yarıyıl tatilinden sonra iş başı 5 şubatta mı almalıyım?

  • Merhaba, heyet raporunuzu görev yaptığınız ilden alacaksanız 5 Şubat ta alabilirsiniz. Ancak il dışından heyet raporu alacaksanız tatil döneminde almanız gerekiyor.

 37. iyi akşamlar eşim ögretmen ve hamile dogum iznine ayrılmasına 2 ay var ama ayakta durmakta zorluk cekiyor ve sürekli tansiyonu düsüyor birde fmf hastalıgı var
  – heyet raporu almak kolay mı ?
  – 2 ay heyet raporu alabilir miyiz ?
  – özel hastaneler heyet verir mi gecerli olur mu?

  • İyi akşamlar, heyet raporu almak kolay mı zor mu bilemeyiz. Doktor uygun görürse verir. 2 ay rapor alabilirsiniz sürede sorun yok. Özel hastaneden de alırsınız.

 38. Merhabalar benim doğum iznim bittikten sonra 5 gün 5 gün aile hekiminden rapor aldım. daha sonra heyet raporu aldım. yarın heyet raporum bitecek tekrardan rapor alacağım 10 gün dönemi kapatacağım ama heyetten sonra bir gün çalışman gerekiyor diye birşey duydum. doğru mudur acaba? müdürüm bir sıkıntı olmaz dedi acil cevap verirseniz sevinirim. iyi akşamlar

 39. Iyi gunler benim doğum iznim bitti sadece 8 haftasını kullanabildim sonrasinda 10+30 (heyet raporu)+10 toplam 50 günlük hepsi farklı doktordan olmak üzere rapor aldım öğretmenim bugün müdür aradi sıkıntı olabilir bu durumda soruşturma baslatilabilir dedi rapor benim yasal hakkım değil mi böyle bir durum olur mu şimdiden teşekkür ederim.

  • İyi günler, okul idareleri isterse raporu üst makama bildirip inceleme başlatma talebinde bulunabilirler. Ancak heyet raporları için bu zamana kadar böyle soruşturma duymadık genelde tek hekim raporlarına itiraz eden idareciler oldu. Sizi arayan müdür “başlatabilirler” demiş ama kendisi talep etmeden kimse kolay kolay başlatmaz.

   • Iyi akşamlar hocam bir soru daha soracağım size benim raporum ayın dördünde çalışır diyor ayın üçüne aynı şehirden tekrar rapor alsam sorun olur mu

 40. Eşime doğumdan sonra heyet raporu aldık yani görevine başlamadı.Yarın itibari ile rapor bitiyor . Yine heyet raporu alacağız. Yarı yıl tatil gününe alsak tatilde yapacağımız bir işlem var mı

  • Yarın bitiyor göreve başlayacak sonra siz ara tatilde tekrar mı alacaksınız? Sorun yok alabilirsiniz. Yapmanız gereken aldığınız raporu okula vermeniz.

 41. merhaba.benim dogum.iznim mebbiste mazeret izni bolumune islenmesi gerekirken saglikmiznine islenmis.bu durumu sistem heyet raporu gibi gorur mu.eger heyet raporu gibi gorurse calisma gunum azalmis olurmu

 42. Merhabalar, onbeş tatil başladığında benim doğum iznim bitiyor ama ben ara tatilden sonrada rapor alacağım. Merak ettiğim şey şu, onbeş tatilde raporlu olmamış olacağım ve göreve de başlamamış olacağım. Acaba bu 15 gün için bir işlem yaptırmak gerekiyor mu, yoksa zaten tatil olduğu için birşey yapmıyor muyuz?

 43. Merhabalar. Doğum iznim bittikten sonra doktorundan 5er gün olmam kaydıyla 20 gün rapor aldım. Ve bu raporum 15 Aralık ta bitiyor. Başka bi doktordan 10 gün daha alabiliyor muyum. Yoksa heyet raporu mu almam gerek.bir de özel hastaneden heyet raporu alabilir miyim. Teşekkürler

 44. Acil cevap verin lütfen kime sorsam cevap alamıyorum yarın iznim bitiyor Doğum iznim..baska bir ilin ilçesinden bana 1 aylık rapor verebilecekler sorum şu 3 hekim imzalayacak dendi bu heyet raporu olarak geçer mi ? Okul bına itiraz edebilir mi ?

  • Doğum izniniz bitmeden dediğiniz raporu alabilirsiniz. Eğer izin yarın bitiyorsa sizde iznin bittiği gün yani göreve başlamanız gereken gün görev yerinizin bulunduğu il dışından rapor almaya kalkarsanız soruşturma geçirirsiniz. Ancak rapor bitmeden il dışından 1 aylık rapor alabilirsiniz, bu heyet raporudur. Okul isterse hem heyet raporuna hem de diğer raporlara itiraz edebilir.

   • Heyet raporunda hastanedeki tüm birimlerin imzası gerekir 3 doktor yetmez denildi dogru degil degil mi bu bilgi çok tesekkür ederim bu arada sendikam bile aydınlatamadı beni

    • Hocam önemli olan heyet raporu ibaresi, bazı yerlerde 3 doktor imzası bazı yerlerde 5 doktor imzası olur. Hastalığın durumuna göre değişir. Siz 1 aylık raporu alın yeterli çünkü 10 gün üzeri raporlar heyet raporudur.

 45. Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. ( memur refakat etmediği halde annesi uzun sürecek bir tedavi görüyorsa aylıl ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin alabilir diyor. İşin özü bu 3 aylık sürede maaş alabiliyor mu?

 46. Merhaba bugun dogun iznimin son gunu yarin calisabilir yaziyor. 10 gunluk raporu ya da heyet raporunu yarin alacagim dogru mudur? yoksa bugun mu almam gerekirdi?

 47. merhaba 15 mart 2018 perşembe günü doğum sonrası iznim bitiyor. başka bir şehirden heyet raporu alacağım,iznim perşembe günü bittiği için çarşambadan heyet raporunu alabilir miyim? ya da nasıl bir yol izlemeliyim

 48. Bilgiler için çok teşekkürler. Yalnız bir sorum daha var hafta sonu sadece acilen alınabilir demişsiniz sonuçta özel hastaneler cumartesi Günüde mesai yapıyorlar bu durumda hafta sonuda heyet alınamaz mı?

 49. İyi günler 21 gün heyet raporu aldım. Doktor rapor bitiminde kontrole çağırdı. Kontrol sonunda bir 10 gün daha rapor verdi. Bu 10 günlük rapor 3 doktor imzalı.Şimdi bu 10 günlük rapor heyet raporu olarak mı geçiyor yoksa 40 günlük rapor hakkından mı düşüyor.

  • İyi günler. Raporunuz tek hekim raporu ise 40 günden düşer. Ancak raporunuz tek hekim raporu değil, raporunuzda heyet raporu ibaresi varsa bu heyet raporudur. 40 günden düşmez.

   • 21 gün verilen raporda da 10 gün verilen raporda da istirahat raporu yazıyor. fakat 2 rapor da da 3 doktor imzası ve başhekim imzası var. Bu durumda ne oluyor.

   • Bir sorum daha olacaktı. 5 gün rapor alıp şehir dışına çıkacağım. Oradan heyet raporu alacağım. Bu durumda nasıl bir yol izlemek lazım. Yatış yapıp rapor bitiminin ertesi günü mü almalıyım yoksa rapor bitmeden alabilirmiyi.? Ayrıca şehir dışındayken haftasonu özel hastaneden heyet raporu alabilirmiyi?

    • 5 gün rapor alıp il dışına çıkın, 4.gün yatış yapın 5.gün heyet raporu alın. Cumartesi pazar il dışından sadece Acilden rapor alabilirsiniz. eğer böyle yaparsanız örneğin cumartesi 3 gün acilden rapor alın. Pazartesi yani raporun son günü heyet alın.

 50. Heyet raporum cuma gunu bitiyor.Cumartesi calisir diyor.Tekrar bir heyet raporu alacagim il disindan.Bu raporu cuma gunu yani diger heyet raporu bitmeden alabilir miyim?Ozel hastaneler cumartesi gunu heyet raporu veriyor mu?

 51. İyi günler…rapor konusuyla ilgili sorum şöyle, hamileliğimin erken dönemleri olduğu için düşük tehlikesine karşı doktor once 5 gün rapor verdi sonra başka bir doktor 10+10 ve ardından aynı doktor 30 günlük kurul raporu verdirapor sürem 15 kasımda doluyor en azından 1 ay daha rapor almak istiyorum başka bir doktordan mi heyet raporu alman gerekir ve 30 günün peşinden hemen rapor verebilirler mi? Teşekkürler

  • Merhaba geçmiş olsun. Başka doktordan heyet raporu alabilirsiniz, 30 günün peşinden mümkünse 1-2 gün iş başı yapın. Mümkün değilse tekrar rapor alabilirsiniz. Sorun olmaz.

 52. Merhaba hamileyim. Plasenta previa tanısıyla bir kez 6 haftalık heyet aldim.sanirim doğuma kadar düşük ya da erken doğum tehlikesine karşı heyet verilecek.sorum su benim heyetlerin doğum öncesi 8 haftalık izinlerimi de kapsar ise ben bu 8 haftalık izin hakkımı doğum sonrasında da kullanabilir miyim? Çünkü doğum sonrasında da bir süre rapora ihtiyacım olacak.

 53. Eşim doğum izni bitecek biz de heyet raporu almayı düşünüyorduk ancak okul müdürü bu raporu hakem heyetine sunacağını söylemiş bunun yaptırımı ve süreci nedir rapor almamız riskli olur mu? Teşekkürler.

 54. Öncelikle paylaştığınız bilgiler için teşekkürler.Heyet raporunu çalıştığımız ildeki hasteneden değilde istediğimiz ilden alabilir miyiz

 55. Merhaba oncelikle bizleri aydinlattiginiz icin tesekkur ederim. Analik iznim cuma gunu bitiyor. Cumartesi ise baslamam gerekiyor. Fakat haftasonu araya girdigi icin heyet raporumu cuma gununden mi almaliyim yoksa haftasonu bitiminde p.tesi gunu mu almaliyim?

  • Eğer görev yaptığınız ilde iseniz pazartesi heyet raporu alabilirsiniz ancak görev yaptığınızın ilde değil başka yerde iseniz cuma gününden almanız iyi olur.

 56. Merhaba!.2017 temmuz sonunda beyin ameliyatı geçirdim doktorum Ağustos Eylül 2 ay heyet raporu verdi.zorunlu hizmetteyim 1 yılım kaldı.bu dönem sonuna kadar rapor almak istiyorum tam iyileşemedim.6aylık rapordan fazlası zorunlu hizmetten sayılmıyormuş.6.yılım 5yıl içerisindede 21 günlük kesintili sağlık raporlarım var.bu 21 gün 6 aylık rapor hakkıma dahil ediliyor mu?Dahil ediliyor ise sömestr a kadar rapor alamayacak mıyım?6 aylık rapor hakkıma dahil edilirse zorunlu hizmetim riske girmiş olacak sanırım.

 57. Merhaba. Sözleşmeli öğretmenler heyet raporu alınca atandığı yerdeki kalma yılı uzuyor mu acaba ? 6 yıl sonra tayin hakkı varken heyet raporu aldığı içim bu süre 7 yıla çıkar mı ? Yoksa aldığı heyet raporu gün sayısı kadar mı uzar ?

 58. Merhaba 17.07.17 tarihinde doğum yaptım. Benim tayinim İzmir’e çıktı ancak eşimin tayini daha çıkmadı şu anda istanbuldayim. Şehir dışından heyet raporu alabilir miyim ilk dönemi nasıl kapatabilirim. Teşekkürler

 59. Merhabalar. Benim es ozrunden atamam gerceklesmedi gorevlendirmeyi yakin yerlere yapmiyolar. Hamileyim bir kez düşük yaptim. Su an hamile oldugum icin yol gidip gelmek istemiyorum. Doğum yapana kadar heyet raporu alsam bi sıkıntı olur mu? Üç buçuk aylik bi dönem var doğumuma. Teşekkürler

 60. Merhabalar benim 2 ay önce bir kaza sonucu omurgam kırıldı. Ameliyat riskli olduğundan korseyle tedavi görüyorum ve il dışındayım.Doktor randevuma kadar acilden 5 günluk rapor alabildim ama ikinci defa acilden rapor vermediler. Ohal süreci içinde acilden memura rapor verilmediğinden bir öncekinin doktorun hatası olduğunu söylediler. Doktorum suan 10 günlük rapor verdi. Ama il dışından aldigim için müdürüm bu raporun sıkıntılı olduğunu söyledi. Seyahat edebilecek durumda degilim. Bu raporumun suresi bittiğinde üstüne ikinci raporumu nasıl alabilirim? İl dışında üst üste iki raporumu nasıl geçerli yapabilirim? Teşekkürler

  • Öncelikle geçmiş olsun. OHAL de Acilden doktor rapor veremez gibi bir şey yok. Rapor vermek istemeyen doktor bu bahaneye sığınıyor. Okulda olmanız gereken zamanda yani mesai saatlerinde il dışından rapor alamazsınız. Hafta sonları ve resmi tatillerde il dışından sadece acilden rapor alabilirsiniz. Bu yüzden il dışından aldığınız raporları geçerli yapmanız söz konusu değil. Soruşturma açılabilir.

 61. Merhabalar öğretmenlik yapıyorum dogum oznim bitti heyet raporu almak istiyorum ama heyet raporu için milli eğitim ogretm3n göndermeyeceğingöndermeyeceğini söylemiş heyet raporu için öğretmen gönderilmesi gerekmez mi zaten sonrasında izni baslatacagimbilgilendirirseni sevinirim.

 62. Merhabalar hocam eşim öğretmen 3eylulde dogum yaptı.doğum sonrası 8 haftalik iznini onaylattık.bu 8 hafta bittikten sonra kaç gün rapor alabiliriz. Açıkçası 1nci dönemi nasıl izinli geçirebiliriz yardimci olursaniz sevinirim saygilar.

  • Gözünüz aydın, Allah sağlık ve hayırlı ömür versin. 30 Ekim tarihinde göreve başlaması lazım. Eğer yıl içinde parça parça rapor kullanmadıysanız eşinizin görev yaptığı yerden sağlık kuruluşundan 5+5+5+5+5+5+5+5 olarak 40 gün rapor alabilirsiniz ancak bunu verecek yer ve doktorları bulmak zor. Mümkün olduğu kadar haftalık parça rapor alın. Bunlar biterse ya da bittiyse mecburen heyet raporu alacaksınız. Süre sınırı yok 45+45 alırsanız ya da 30+30+30 ilk dönemi kapatırsınız.

 63. Lütfen cevap bekliyorummmm
  Merhaba benm 20 ekimde doğum iznm bitiyor.bu süreyi uzatmak için ne yapmam lazım.ücretsiz izne de ayrılmak istemiyorum.

 64. Merhabalar 2017 eylül 14 itibari ile ayliksiz izine ayrılmak istiyorum . 5 eylül 14 eylül tariher arasında seminer katılma durumundayım. Ancak bayram sonrası eşim yurt dışında olma sebebi ile çocuğuma bakacak biri olmadigindan dolayı rapor almak zorundayım. İl dışından rapor nasıl alabilirim ?ayrica kalan rapör günü sayısını nereden öğrenebilirim. Teşekkürler .

  • 5 Eylül tarihinde acilden 5 günlük rapor alın. Sonra 10 eylül tarihinde 7 günlük daha rapor alın. İl dışında hafta sonu ya da bayram tatillerinde acilden rapor alabilirsiniz. Kalan rapor gününüzü MEBBİS izin işlemleri sağlık raporu kısmından hesaplayabilirsiniz.

 65. Ben KASİM 2016 karaciğer nakli oldum o tarihten 2017 haziran Ayina kadar raporluydum..Simdi eylül ayinda okula başlamak istiyorum yalniz doktorlar enfeksiyon riskine karşı pek taraftar değil.heyet raporu alarak daha kaç ay okula gitmeye bilirim.saygilar

 66. Merhabalar 2 ağustos tarihinde merdivenden düşme sonucunda omurgamda zedelenme ve ufak kısımlarda kırıklar var korseyle tedavi uygulanıyor evde yatarak.öğretmenim okullar başladığında doktorumuz çalışamayacağımı rapor almam gerektiğini söyledi. Bu raporu eylül ayında almam bir soruna sebep olur mu? Şu an yaz tatilinde olduğunuz için yazmaya gerek Yok dedi Eylül’de yazıcak okul başladığı gibi. bu problem olur mu hemen mi yazmalıydı raporu?

 67. Hocam ben Meb İzin Yönergesini okudum ve eşimin psikolojik rahatsızlığından dolayı uzun süreli tedavi gerektiği için biz bu maddelerden mi yararlanacağız acaba Hastalık ve refakat izni
  MADDE 11- (1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
  (2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alıalınır.

 68. Hocam benim eşim 15 senelik sınıf öğretmeni ve geçen seneye kadar hiç rapor almadı eşim 7 senedir hafif şekilde okb tanısıyla tedavi görüyordu 2016 senesi Mart ayında annesini feci bir şekilde kaybetti bunun üzerine temmuza kadar heyet raporu aldı ve okula gidemedi bu yıl eğitim öğretim sonuna kadar okula devam etti ama şuanki durumu çok kötü,hastalığı uzun süreli tedavi istiyor,yeni döneme devam edecek durumda değil biz bu durumda ne kadar süreyle rapor alabiliriz.

  • Geçmiş olsun. MEB izin yönergesi içerisinde uzun süreli rapor alma ile ilgili kısmı okuyunuz. Kafanıza takılan olursa sorabilirsiniz.

 69. Merhabalar benim sorum ;Ocak ayından beridir ışıtme kaybıyla tedavi görmekteyim ve%40işitme kaybına uğradım ve kulaklarımda çınlamam var ve 2 profesöre gittim sonuçta bana gürültü ve stresten uzak olmamı söylediler fakat öğretmen olduğum için bu durumdan uzak kalmam mümkün olmadığından en azından durumum hafifleyinceye kadar okulda 15 saat maaş karşılığında ders alarak hafifletmek için heyet raporu alabilirmiyim tdşekkürler

 70. Merhaba. Beyin kanaması sonrası felç geçiren bir öğretmen heyet raporunu 2 ayda bir alıyor.toplu bir şekilde mi almadı. Toplam hakkı kaç ay?

 71. Bi ameliyat oldum 10 gun doktor rapor verdi raporum cumartesi bitiyordu bitmeden cuma gunu saglik ocagindan bi 10 gun daha rapor aldim rapor bitmeden rapor alinir mi bir sorun olur mu acil cevap tesekkurler

 72. büyük şehir olmayan bir ilin merkezinde çalışan kişi o ilin ilçesinden mesai saatleri içinde rapor alabilir mi? birde acilden 6 +6 rapor alınırma birinci ve ikinci rapor arası göreve başlamadan ?

 73. Kolay gelsin . Urfa da görev yapmaktayim haftasonu memlekete gitmiştim fakat orda rahatsızlandı. Pazar günü acilden giriş yaptım 3 gunluk rapor verdiler. Fakat iyilesemedim salı günü tekrar doktora gittiğimde rapor üstüne rapor veremeyeceğini söyleyip çarşamba günü gelmemi istedi fakat o gün görevde olmam gerekti ve il disindaydim yine de carsamba gunu 8gidip bir daha 8 gunluk rapor aldim bu rapor geçerli mi ? Yoksa olmadi mi?

 74. Merhaba 30günlük nörülojiden heyet rağorluydum rapor 23.05 .2017 de bitiyor 24.05.2017 de acilden rapor alsan görev ilim dışından sıkıntı olur mu yani heyet raporluyken başka bir ile hitmiş olup oradan rapor alıyorum hafta içi acilden olur mu

 75. Kadrosu halk egitim de olan ancsk baska bir ilcede gorevlendirmeyle calisan ogretmenim. Seminer doneminin ilk haftasi rapor almak zorundayim fakat mudurum önce hslk egiyimde baslamadan alamazsin diyor. Ayrica seminerin ikknci haftasida rapor almak zorundayim Iki rapor arka arkaya alinacagi zamanda once kurumda badlamak mi gerekiyor. Ben bunlarii ogrenmek istiyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim

 76. Şehir dışından acilden giriş yaparak 10 gün rapor aldım.Raporumun son gününde başka bir bölümden heyet raporu verilecekti sistemde raporlu olduğum için yazılamadı.pazartesi yazalım dediler.Mesai saatinde şehir dışından rapor alamayacağımı söyledim.1 gün öncesinde yani pazar günü raporlusunuz birşey olmaz denildi.böylelikle Pazartesi heyet almış oldum.Bir sıkıntı yaşar mıyım?

  • Aldığınız 10 gün rapor ne zaman bitti? Pazar mı pazartesi mi? Eğer heyet raporunu aldığınız gün yani pazartesi günü herhangi bir raporunuz yok, izniniz yok ve siz şehir dışından pazartesi rapor aldıysanız soruşturma geçirirsiniz.

   • 10 günlük raporum pazar bitti.pazar günü raporlu olduğum için sistemden heyeti yazamadı.pazartesi gelmemi istedi.heyet pazartesi gününden başlamış oldu.

   • Ayrıca sizin yazdığınız yorumlardan yola çıkarak..şehir dışında hastayim.pazar günü hasta hasta yola çıkamamış pazartesi de tekrar hasta olmuş oluyorum

    • Size raporlu olduğunuz için değil pazar günü heyet raporu verilemediği için heyet raporu vermemişler. Pazar günü heyet raporunu hangi hastaneden alacaksınız? Alamazsınız. Cumartesi gününden almanız lazımdı. Raporluyken sistemde tekrar rapor verilemez diye bir şey yok. Yanlış yönlendirmişler. Eğer pazar günü 2 ya da 3 günlük acilden rapor almış olsaydınız, pazartesi de heyet almış olsaydınız sorun yok. Sizin pazartesi görevde olmanız lazımken şehir dışında rapor alıyorsunuz.

     • Özür dileeim çok soru oldu ama işi bilmeyenler yüzünden gerçek olan raporumla şoruşturma mı geçireceğim şimdi

     • Evet aldığınız rapor yasal ancak hafta içi görev yaptığınız yerde olmanız gerekirken il dışındasınız ve oradan rapor alıyorsunuz. Soruşturma geçirirsiniz.

 77. İl dışından alınan Rapor dolayısıyla soruşturma kimler tarafından açılır prosedür nasıl ilerler.teşekkürler

  • Soruşturma açmak ile soruşturma açılmasını teklif etmek farklıdır. Okul müdürü soruşturma açılmasını isteyebilir, ilçe milli eğitim kaymakamlık makamına sunar soruşturma açılır. Soruşturma açma onayı ilçelerde kaymakamlık illerde valilik onayı ile olur ancak soruşturma açılmasını talep etmek okul müdürü de yapabilir.

 78. Merhabalar.kendim öğretmenim.2 aylık çocuğum rahatsızlığından dolayı 1 hafta hastanede kaldı.bu sırada rafakat ettiğime dair kağıt düzenlendi.hangi izne giriyor acaba mazeret mi sağlık mı.40 gün rapor hakkımdan bu izni düşmeli miyim.Teşekkürler

  • Merhaba, geçmiş olsun. Aldığınız izin refakat iznidir. Mazeret izni değildir. MEBBİS modülünde sağlık ve refakat izni bölümüne işlenir. 40 günlük rapor hakkınızdan düşmez.

 79. Merhaba..Yeni bir genelge çıktigi raporlarin ve kontrollerin caliştigi ilden alinmasi gerektigiyle ilgili bir haber duydum..bu dogru mudur? Yoksa il dışından cumartesi acilden giriş yapip raporun son gunü heyet raporu alabilirmiyiz hala

 80. Kolay gelsin…benim doğum iznim bitti…40 gün rapor hakkımı doldurmaya çalışıyorum…acaba bu 40 gün raporu doldurmadan haziran seminerlerini de kapsayacak şekilde yet raporu alsam sorun olur mu? Böyle heyet raporu alsam 40 gün hakkımdan kalan rapor alabileceğim günler yanar mı?

   • Iyi gunler.ben memurum.40 gunluk rapor hakkimdan arta kalan kisimlarini kullaniyorum dogum sonrasi.ama onceden kullanxigim rapor şöyle.26.12.2016 da 10 gunluk.sonrasinda 03.01.2017 de 3 gun rapor almistim.ancak iki raporda ust uste çakisan 2 gunluk sure var.ben simdi rapor hakkimi hesaplarken 2 gunluk raporu 2 kere mi saycam 1 kere mi

 81. Bu yıl içinde 2 sefer heyet raporu aldım. Heyet raporunda sınır var mı 3 kere alablir miyim

   • Cevabınız için teşekkür ederim..bir sorum daha olacaktı ücretsiz izinde en az kaç günlük izin alabiliriz böyle bir sınır var mı

     • Şu an raporluyum.raporum bitince en az kaç gün ücretsiz izin alabilirim diye sordum. Anlaşılmadı sanırım

 82. Hamileliğin ilk haftalarindayim riskli gebelik süreci geçirdiğim için doktorum ara ara rapor veriyor dinlenmem için. Bu raporlu günler doğum iznimi etkiler mi

 83. 3mayista dogum iznim bitiyor. Haziran seminerlerini de raporla kapatmak istiyorum yani 23 hazirana kadar raporlu olmak istiyorum . Nasil bir yol izlemeliyim?yada heyet raporu alsam kac hun alabiliyor muyum bu durumda ???

 84. doğum iznim bitmeden il dışından heyet raporu almam sorun olur mu? yoksa acil girişli mi olmalı?

 85. Kolay gelsin. Pazar günü il disindan acilden 3 gunluk rapor almıştım. Burdan okuduğum bilgilere göre rapor bitmeden tekrar rapor almaya gittim .fakat rapor bitmeden sistem tekrar rapor vermedi ertesi gün gelin dendi. Il dışında olduğum için bu rapor sayılır mi soruşturma mi geçiririm?

  • Pazar günü aldığınız raporda rapor sonu kontrol ibaresi yazdırmadınız mı? Haftaiçi yani mesai saatlerinde il dışından rapor alamazsınız.

 86. Hocam merhaba. Ben bel fıtığı ameliyatı oldum. Toplamda 47 gün heyet raporu aldım. Şimdi tekrardan almam lazım. Toplam 60 günlük bir heyet raporu alabilir miyim?

 87. Merhaba rahatsızlığım nedeniyle doktorum 30 günlük heyet verecek, ama görev yaptığım il dışında doktorum. pazartesi günleri dersim yok o gün verse sıkıntı olur mu? Yoksa hafta sonu acilden 3 gün rapor almam gerekir mi?

  • Heyet raporu alacağınız doktorun olduğu ilden Cumartesi acilden 3 günlük rapor alın, pazartesi de heyet raporu alırsınız.

 88. Soruma cevap verebilir misiniz? 40 gün sonrası rapor için prosedür nedir acaba, teşekkürler şimdiden.

  • 40 günden sonraki raporlarınız il sağlık kurulu tarafından belirlenen yerlerde onaylanmak zorundadır. MEB izin yönergesini okuyunuz. İlgili yönergede; ….40 günü aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun sağlık kurulunca veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği resmî sağlık kurullarınca onaylanması gerekir…… hükmü vardır.

 89. Benim sorum, eğer 1 yıl içerisinde raporlu olduğumuz gün sayısı 40 günü geçerse ne olur? Herhangi bir yaptırımı var mıdır? Teşekkürler

   • Peki nasıl bir prosedür izleniyor acaba bilmiyorum. Benim de mart ayında Doğum iznim bitti, bebeğimi bırakacak kimsem yok. Heyet raporu ise alamıyorum:( ancak normal rapor alabiliyorum. Onur’a hesaplarsam 40 günü aşıyor..

   • Soruma cevap verebilir misiniz? Zor durumdayım. Prosedür nedir acaba. Teşekkürler şimdiden.

 90. merhaba. doğum iznim bitti. bebeğime bakacak kimse yok. okulum evime 35 km. ben 5 gün aile hekiminden, 5+5 A doktordan, 5+5 B doktorundan rapor aldım. okul idaresi 20 günden sonra heyet alman gerekiyor dedi. ama ben 5+5 C doktoru ve 5 de D doktorundan alıp art arda 40 a tamamlamak istiyorum. bu sorun olur mu?

 91. Peki bu 40 günlük rapor hakkımız ilk 6 ay 20 gün son 6 ay 20 gün şeklinde mi? Ve bu rapor kullanmamız es durumu atamasindan yararlanmamiza engel olur mu

  • Hayır 40 günlük raporunuz bir yıl içerisinde süre gözetmeden kullanılabilir. 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında 40 gün rapor hakkınız vardır. Bu rapor eş durumunuzu etkilemez.

 92. Bu ogretmenlere şimdi toplamda kac gün rapor hakkı var? Ogretmen arkadaşlar biz ogretmenler için bu kadar hak olmadığını söylüyor yönetmeliği açtım net bir şey bulamadım yardımcı olursanız sevinirim…

 93. 3martta Doğum iznim bitti. 10 gün psikiyatri ve sonrasında 10 gün nörolojiden rapor aldım. Şimdi fizik tedavi 9 gün rapor verdi ve kontrole çağırdı. 10 gün daha rapor vereceğim dedi. Ama ben 40 günlük raporumun bitmesini istemiyorum dedim. Bu verdiğim 40 günden sayılmıyor dedi. Nasıl olacak dedim. Bu heyet raporu olacak dedi. Bu mümkünmü?

 94. Ankara’da B…m tıp merkezinden ve t.p. tıp merkezinden heyet raporu alınıyor, Telefonla bilgi alamazsınız, gitmeniz gerekiyor. Kurum kimliği ve bebeğin kimliği yanınızda olsun.

 95. Aday memurum hamileliğim sıkıntılı geçiyor heyet raporu alsam asaletim icin bi sıkıntı olurmu heyet raporuda bu süreye dahil oluyormu

 96. Lise son sınıfta okuyorum ve devamsızlık hakkım doldu 30 gün heyet raporu nasıl alabilirim özelden mi alcam devlettenmi kaç güne kadar alabilirim alırken para veriyozmu

 97. İzin gösterdiğim ilin dışında başka bir ilden on gün tekhekim raporu alabilirmiyim daha iznim bitmedi

 98. Merhaba,
  Eşimin doğum izni 3 nisan itibari ile bitiyor. Bu süreden önce bulunduğumuz ilin dışında başka bir ilden heyet raporu alsak sorun olur mu? Heyet raporu almadan önce doğum izni bitmemiş oluyor.

 99. Ben izin adresimi Kırklareli gösterdim bir nedenden dolayı alanyaya geldim Alanya’da n acilden giriş yapıp 15 gün heyet rapor alabilir miyim bu konuda bilgi verirseniz sevinirim

 100. Mrb. 22mart dogum iznim bitiyor.ankarada heyet raporu nerden alabilirim esim ankarada benim duzcede tayinim heyet raporu alamazsam bebekle tek basima duzceye gidicem yardim edin lutfen

 101. Goz bolumundwn heyet alabilirmiyim goz kapagi iltihabi teshisi agir ama ilacla tedavi gerektiren hastalik ogretmende gecerli olur mu benim bildigim dis bolumu olmaz ama goz bolumuyle ilgili olmaz diye bi cumle yok ucu acik birakilmis heyet konusunda yaniliyor muyum yanlissam duzeltin lutfen dogrusu nedir cvbinizi bekliuorum tesekkurler

 102. Merhabalar benim doğum iznim 5 Şubat da bitti heyet raporu aldım 30 gün. Tekrar bir heyet raporu daha alabilir miyim oHal dönemi diye herhangi bir kısıtlama var mı

 103. Merhaba,
  Eşim 14.11.2016da erken doğum yaptı 5,5 aylıkken hamile iken doğum yaptı. Çok şükür çocuğumuz hayatta ve hala hastanede. Daha evladımızı kucağımıza almadan, doğum izni bitiyor 05.03.2017’de. şimdi bu şartarda nasıl çalışacak. evladımız hastaneden çıksa, hem prematüre hem çok ufak hem daha kucağımıza dahi almamışız, bırakıp işe nasıl gidecek. şimdi rapor almak istiyoruz. biz heyet raporu alabilirmiyiz. yada herhangi bir rapor alabilirmiyiz. usulü nedir, yardımcı olursanız sevinirim. bu arada eşim özel bir kurumda öğretmen.

  • Merhaba,
   Geçmiş olsun. Bebeğinizi sağlıklı bir şekilde kucağınıza alırsınız umarım. Heyet raporu alabilirsiniz. Doğum doktoru bu konuda yardımcı olacaktır: Doktorunuzla görüşün heyet raporu istediğinizi belirtin.

 104. Baska bir ilden heyet raporu alıp raporun bitiminebir kac gun kala gorev yaptıgımı ilden tekrardan rapor alabilirmiyiz yoksa raporun bittği gun sartı varmı

 105. Kolay gelsin. Ben kanser nedeniyle 3 er ay heyet raporu kullanan bir ogretmenim. Son raporum 03.03.2017 tarihinde onkolojide kontrol seklindedir.fakat bu rapor suresi icinde 5 ocak 2017 de bir operasyon gecirdim. ve operasyon sonrası işlemlerim plastik cerrahide devam etmektedir.plstik cerrahi doktorum heyet raporu bitimi işbası yapıp gelirsem 10ar gun seklinde rapor yazabilecegini soyledi. Yani benim 1 gun okulda calışmam mı gerekiyor anlayamdım.yardımcı olursanız sevinirim. tesekkurler

 106. heyet raporu aldıktan sonra 2. heyet raporu almak için en az 1 gün çalışmak mı gerekiyor.

 107. Aday ogretmenlere yapılacak olan yazili ve sözlü sınav sonuçları 5 mayısta aciklanacakmis. Bu tarihten önce rapor alınsa atandigimiz ildeki 1 yıllık görev suresinden sayılıyor mu? Es durumu yapmamiza engel olur mu?

 108. 1 mayıs tatili var haftasonu ile birleştirerek memlekete gitmeyi düşünüyorum benim sorum su : 2 mayıs itibariyle memleketimden rapor alabilir miyim ? Memleket : adana , atandigim il : sanliurfa…. yoksa yine acilden falan rapor mu lazım öncelikle?

    • Tatil olmayan mesai olan günlerde il dışından rapor alamazsınız. Sizin o vakit görevinizin başında olmanız lazım. HAstaysanız görevinize gidemiyorsanız görev yaptığın yer içerisinde sağlık kuruluşundan rapor alabilirsiniz.

 109. Merhabalar.Geçen sene 20 gun pskiyatrdan heyet almıştım.Bu YIL da bazı sorunlar var okul sonunda 2 ay aynı daldan almayı düşünüyorum.Branşın pskiyatr olması mesleki açıdan bir dez avantaj oluşturur mu?2.sorum raporu vermeme durumları olurmu?

  • Hafta içi sizin okulda olmanız lazım. Nasıl il dışına çıkıyorsunuz? Bunun mantıklı açıklamasını yapamazsınız. Soruşturma geçirirsiniz

 110. İl disindan heyet raporu alabilmek icin bulundugum ilden sevk yaptirip oyle mi almaliyim?il disindan heyet raporu almanin kurallari nelerdir?

  • Sevkli giderek de alabilirsiniz. Bir diğer yol hafta sonu il dışından acilden alacağınız rapor bitmeden oradan da alabilirsiniz. Hafta sonu il dışında özelden alabilirsiniz.

 111. Ben 28 haftalk hamileyim. Doktorum 10 gun rapor vermisti. 29. Haftada bitiyor raporum. Tekrar aynı doktora gidip 20 gün rapor alabilir miyim yoksa heyet raporu mu almam gerekiyor. Bu arada 20 günlük rapor alabilirsem raporun sonunda doğum iznine baslams olucam. Ne gibi bir yol izlemem gerekiyor??

  • Aynı doktor size bir daha en fazla 10 gün verir. Bir doktordan 10+10 en fazla 20 gün rapor alabilirsiniz. Bize göre heyet raporu almanız en iyisi olacaktır.

   • Atandigim ilde 1 yil görev yapmam gerekiyor es durumudan yararlanabilmem için… adayligim martta kalkacak ins. Mayıs ayında heyet raporu alsam 1yil görev suresinden sayilir mi ? Es durumu yapmama engel olur mu????

     • Peki bu alacağım izin ucretsiz izin almama mani olur mu ? ( Henüz 7 aylık bebegim var ) rapor kullandığım için ucretsiz izin hakkim gider mi ?

     • Yani benim anlamadığım su : ucretsiz izin süresi 2 yil, zaten ben 1 yil çalışmış olcagim. 40 gun de rapor alsam geriye benim yine kullanabilecegim 1 yil izin hakkim duruyor olacak mi yoksa farkli bir hesaplama mi yapmam gerek ? Lutfen yardimci olur musunuz ?????

     • Doğumdan sonra 2 yıl ücretsiz izin hakkınız var. Bunu parça parça da kullanabilirsiniz tek seferde de kullanabilirsiniz.

 112. Kolay gelsin su anda atandigim ilde 1 yıllık görev yapmam gerekiyor es durumu atamasindan yararlanabilmek için… martta da adayligim kalkacak . Mayıs ayında heyet raporu alsam es durumu yapmama engel olur mu ? 1 yıllık görev suremden sayılır mi?

 113. 2016 şubat ayinda atandım, şuan 7 haftalık hamileyim düsük riskim var. Ilk sorum rapor kullansam adaylıgım bu durumdan etkilenir mi, adaylık sınavina girebilir miyim? 2.sorum ise 40 günlük rapor hakkımı hic kullanmadan heyet raporu kullanabilir miyim?

  • Parça parça alacağınız raporlar adaylığınızı etkilemez yani 40 günlük hakkınız olan raporlar. Heyet raporu almanız için 40 gün rapor kullanmanız ya da kullanmamanız etkilemez. İstediğiniz zaman alırsınız. Birbirini etkilemez.

 114. Tekrar merhaba şubat ayini beş beş raporla tamamlayip mart ayinda da 15 günlük heyet raporu ile devam etsek sorun olur mu? bir de raporlar arasinda iş başi gerekiyor mu?teşekkür ediyorum şimdiden

 115. Evet, sorum şu okula gitmek gerekiyor mu kirk gün rapor kullanirken, yani beş beş araliksiz farkli hekimlerden rapor aldim, kirk gun icinde herhangi bir gun iş başi yapmak gerekiyor mu?

 116. Merhaba a hekiminden 20, b hekiminden 20 gün alinabilecek 40 gunluk rapor süresince okula gitmek gerekiyor mu kesintisiz okula hiç ugramadan beş beş olacak şekilde kirk günün tamamini kullanabiliyor muyuz?tesekkur ederim simdiden.

 117. merhaba.20 yıllık öğretmenim.kadın hastalıklarından ameliyat olacağım.ameliyat sonrası rapor hakkım nedir.aydınlatırsanız sevinirim.iyi çalısmalar.

  • Geçmiş olsun. Heyet raporunda gün sınırlaması yok. Ancak parça parça rapor alacaksanız 31 Aralık 2017 tarihine kadar rapor hakkınız 40 gün. Amaliyat doktorunuza söyleyin size heyet raporu versin. 30 gün-45 gün-60 gün-90 gün vs

 118. Abim ms hastası ve engelli memur olarak çalışıyor ama hastalığı çok ilerledi şu an 3 ayLik heyet raporu aldı.acaba en fazla kaç ay heyet raporu alabilir.emekli olmadan önce daha kaç ay rapor kullanabilir.

 119. ikinci bi sorum olarak ta, özel hastanenin sgk ile anlaşması yok, bu meb öğretmenlerinin heyet raporu alması için bir engel teşkil eder mi? (kbb dan ameliyat alacağım heyet raporunu )

 120. merhaba, 15 tatilde başka bir şehirde ameliyat olacağım, ameliyat olacağım özel hastaneden alınan tek hekim raporu ya da heyet raporunda sıkıntı olmaz değil mi?

 121. Bulundugum ilde 1 tane ozel 1 tanede devlet hastanesi var.ben zaten ozel hastaneye gidiyorum.sorusturma acilir diye veremem diyor.devlete gitsem verirlermi acaba heyet raporunu?inanin artik cok uzuluyorum ve agliyorum.kimsenin umrunda degil .uzuntuden bisey olcak yani..

 122. 9 ocakta doğum iznim bitiyor.kalan iki hafta için 5+5 rapor alabilir miyim. Raporu ekleyebilir miyim işe başlama yapmadan pazartesi..

 123. Hocam psikiyatride yatisim yapıldı bugün taburcu oldum iki haftalık bir rapor verildi birinci sorum psikiyatriden alınan heyet raporu mesleğimi etkiler mi birde en fazla kaç gün heyet raporu verilebilir bir memura süre sınırlaması varmı yoksa sınırsız mi

  • Aldığınız raporda öğretmenlik görevini yapmasında engel vardır gibi bir ibare yoksa raporu psikiyatriden alabilirsiniz. Heyet raporunda sınırlama yok.

 124. 8 haftalik hamileyim dusuk riskim var.ama doktorum heyet raporu vermiyor.ne yapabilirim?4o gunluk rapor hakkimin 6 gunu bu haftasonu bitiyor zaten.ilerisi icin kullanmak istiyorum geri kalanini.baska ne yapabilirim nereden alabilirim heyet raporunu?

 125. 10 yıla kadar memuriyeti olan memurlara 6 ay hastalık izni verilir diyor. Mesela ben 5 yıllık memurum. Memuriyetimin 2. Yılında 6 aylık hastalık iznimi heyet raporlarıyla kullandım.
  Bundan sonraki yıllarda hastalık iznim olmayacakmı?

 126. 26 haftalık hamileyim düşük riski nedeniyle 21 günlük heyet raporu aldım. Üzerine 4 günlük aile hekiminden rapor aldım. Tekrar heyet raporu alabilir miyim? Yarıyıl tatilinde 32. haftam oluyor. Tatil bittikten sonra mı doğum iznim başlar? İki haftalık süre doğum sonrasında eklenip 10 hafta olur mu?

  • Tatil süresi de doğum izninden sayılır, tatil süresi eklenmez. Diğer sorunuza cevap verirsem Heyet raporu alabilirsiniz.

 127. İyi günler . Benim durumum şöyle : 1 aralıkta düşük riski ve kanamadan dolayı 40 günlük rapor aldım . Fakat raporun 15.gününde düşük gerçekleşti. Bana heyet raporunun geçersiz olduğu söylendi . Hastaneden bir hafta da bunun için rapor aldım . Dün de cerrahpaşaya gittim ordan da bu hafta için rapor alacaktım ama heyet raporumun devam ettiği sistemde görüldüğü için rapor verilmedi. Ben anlamadım şimdi heyet raporum geçerli mi yoksa düşük olduğu için iptal edildi mi ? Okula da gitmiyorum devam ediyor diye . Ama için hiç de rahat değil . Yardımcı olursanız çok sevinirim .

 128. merhaba eşim sözleşmeli öğretmen bulunduğu köyde ortama alışamadığı için kısa psikolojik bunalım geçiriyor doktor geçici bir durum olduğunu söylüyor fakat biz endişeliyiz şartlar zor olduğu için bronşit geçirdi 10 günlük bir rapor aldık hava değişimi olarak memlekete getirdik hakları nelerdir yada daha ılıman iklime nasıl tayın çıkabılırız yardımcı olur musunuz

 129. Iyi günler.
  Eşim 2 yıllık yuksekova da öğretmen. 1 yıl içerisinde 2 defa hamileliği düşük ile sonucsonuçlandı. Su an gebe ve düşük riski yüksek. Tahliller sonucu 9 aylık rapor verileceği söylendi. Şimdilik 5 günlük rapor yazıldı. Haftaya yapılacak yeni tahlillerde durum aynı olursa 9 aylık rapor yazılacağı ve gebelik boyunca istirahat etmesi gerektiği söylendi..bu süre de maasda kesinti olmuyor diye biliyorum. Ayrıca bu süre içerisinde gebelik düşük ile sonuçlanırsa rapor geçersiz mi olur?

 130. İyı günler, şubat 2016 da atandım. Şuan baska bir ilde ikinci universitemi okuyorum ve vizelerim var. Bununla ilgili bir izin hakkim var mi veya rapor alirsam adaylik mulakati mi etkiler mi?

  • Bununla ilgili özel bir izin hakkınız yok. Yıllık 10 gün amirin takdirine bağlı izin hakkınız var. Bunu kullanabilirsiniz. Mazeret izinleri ve alacağınız birkaç günlük raporlar adaylığınızı etkilemez.

 131. iyi akşamlar, rahatsızlığımdan dolayı 30 günlük heyet raporu verdi doktorum bana, aldığım raporlar haziran ayında il dışına tayin istememde bir engel teşkil etmez değil mi? şuanda 6nın 3ü olan bir yerde görev yapıyorum ve son senem..

 132. Merhabalar ben istanbulda calisiyorum ve acilden giris yapmayarak il disindan rapor aldim ilce milli egitime dilekce yazdi mudurum ve mudurum raporlarimi kabul etmedi sizce sonuc ne olur?

 133. Eşimin doğum izni 26 aralıkta bitiyor.izni bittikten sonra en fazla ne kadar heyet raporu alabiliriz.Ohalden dolayi bir sıkıntı cikarmi veya sorusturma açılırmı

 134. Eşimin doğum izni aralık 26 da bitiyor.İzni bittikten sonra en fazla ne kadar heyet raporu alabiliriz ohalden dolayi bı sıkıntı cikarmi veya sorusturma açıkırmızı

 135. Merhabalar. Doğum iznim bittikten sonra tek hekim raporunun ardından heyet raporu alınabilir mi yada heyet raporunun ardından tek hekim raporu alınabilir mi ? Hangisi yasal yada mantıklı. Teşekkürler.

  • İkisi de yasal. İki türlü de yapabilirsiniz. Bize sorarsanız heyet raporu almanız daha mantıklı. Tek hekim raporunu yıl içerisinde ufak tefek rahatsızlıklarınız için saklayın.

 136. Merhabalar, benim dogum iznim 26ekimde bitti, ben 10 eylül de aciga alındım, simdi goreve iade edildim
  1.sorum: aciktayken 1 aylik dogum iznimi simdi kullanabilir miyim? Yoksa gitti mi?
  2.sorum : 10+10 raporu aldiktan sonra heyet almak icin goreve baslamak gerekiyor mu? Ya da tam tersi olursa.. goreve baslama gerektiren haller nelerdir?

  • Doğum sonrası izniniz doğum tarihinden itibarendir. Açığa alındığınız sürede buna dahildir. 10+10 ya da farklı durumlarda raporun devamı için aldığınız rapora rapor sonu kontrol ibaresi yazılması iyi olacaktır.

 137. ohal in olumsuz bir etkisi var mı şu anda raporla ilgili?hacettepe de ameliyat oldum kontrol e gideceğim perşembe .mersin de çalışıyorum.aile hekiminden çarşamba rapor alıp yola çıkmayı düşünüyorum.aile hekimi normalde veriyordu .ohal den dolayı vermeme durumu olur mu??

 138. Bir öğretim yılı içinde kaç ay kurul raporu alabiliriz ayrı ayrı doktorlardan 2106 da üç ay kurul raporu aldım ocak ayı 2017 sıfırlanıyormu 40 günlük rapor gibi birde işgörmezlik yani sevk 40 günlük rapor süresinden sayılıyorum eskiden sayılmıyordu teşekkürler

 139. Merhabalar hocam.mudurumuzun yaptığı bi olaydan dolayı bütün okuldaki bütün ogretmenlere kinama cezasi verilip savunma yapanlara uyarı cezasına çevrilmiştir. Ben heyet raporluydum okula ptt yoluyla gondermisler fakat okulda olmadığım için şu an savunma yapamadım.evrak gelelide 3 hafta yi geçti. Ben raporlu olduğum için yeni duydum .evragi gidio alsam şu an yapıp okula savunmami gondersem kinama cezasi uyarı ya çevrilir mi

 140. Hocam hayırlı günler. Eşim 3 Ekimde doğum yaptı ve doğumdan bir hafta sonra beyin toplardamarı tıkandı. En az 5 ay daha tedavi devam edecek. Doğum izni de 28 Kasımda bitiyor lakin tedavi devam ediyor. Kalan tedavi sürecinde okul müdür yardımcısı aylık 10 gun izin verilebilir kalan 20 gun için maaşından kesim yapılır dedi ama benim izin yönergesinden ve burada yapılan yorumlardan anladığım kadarıyla heyet raporuyla süreç devam edebilir değil mi? Bilgilendirirseniz sevinirim Hocam.

 141. Tek hekimden 10gun 10 gun aldik diyelim sonra baska bir doktordan yine 10 gun 10gun 20 gun alabilirmiyiz

 142. Merhabalar Şubat 2016 da atandım aday ogretmen im ve 16 haftalık hamileyim düşük tehlikesi olduğu için bir aylık heyet raporu verdiler bu rapor benim ağustosta eş durumu istememe engel olur mu yardımcı olursanız sevinirim

  • Geçmiş olsun hocam. Sağlıklı bir şekilde evladınızı kucağınıza alırsınız umarım. Bu aldığınız heyet raporu etkilemez hocam.

   • Fakat bu dönem rahatsızlık nedeniyle ikinci dönemde hamilelik izni dolayısıyla çalışamayacağım yine de eş durumundan yararlanabilecek miyim

 143. Hocam iznim bugün yani 12 kAsım itibariyle bitiyor yarın pazar,Dr Pazartesi heyet raporu verecek,pazar günü acilden giriş yapmak gerekiyormuş gibi birşey söyleniyor,Pazartesi rapor alsam sorun olur mu

   • Doğum iznim bitiyor,görev yaptığım ildeyim,dediğiniz gibi 3 gün rapor alırsam,raporluyken heyet raporu mu alıcam doğru mu anladım…

    • Görev yaptığınız ildeyseniz pazartesi hastaneye gidip heyet raporu alabilirsiniz. Görev yaptığınız yerin dışındaysanız il dışından rapor almanız için önce hafta sonu acilden almalısınız, acilden aldığınız raporun süresi bitmeden de heyet raporu alabilirsiniz.

 144. 30 ekim de beyin kanaması geçirdim, ameliyat oldum, 6 ekimde eve taburcu oldum. doktor 2 ay raporlu olacağımı söyledi. 7 sinde de evrak işlemleri için gidildi, OHAL den dolayı raporun 20 gun oldugu söylendi. Bilgi almak istiyorum böyle bir durum varmı

  • Geçmiş olsun. Böyle bir durum söz konusu değil. Doktor 2 ay heyet raporu verdikten sonra onaylandıktan sonra kimse karışamaz. Böyle bir kısıtlama söz konusu değil. 20+20+20 olarak da 3 parçada alabilirsiniz.

 145. merhabalar ben temmuz ayında doğum yaptım doğum izinlerim bitti şimdi çalışmaya başladım fakat aralık ayında heyet raporu alıp bi süre daha çalışmıycam şunu öğrenmek istiyorum ilçede ikamet ediyorum sevk alıp ilden 20 günlük heyet alıp il dışına çıkacam sonrasında başka bir doktordan tekrar heyet alcam heyetin bittiği gün salı gününe geliyor bulunduğum ilden salı günü mü yeni bir heyet almam gerekiyor acaba

  • Merhaba,
   Sorunuz biraz karışık olmuş, ben anladığımı aktarayım yanlış anladıysam düzeltiniz.
   Siz ilçede yaşıyorsunuz ilden bir hastaneden 20 günlük heyet raporu alacaksınız.
   Sonra il dışına çıkacaksınız, ilden aldığınız 20 günlük heyet raporu salı günü bitiyor. Yani salı günü görevinizin başında olmalısınız. Bu yüzden alacağınız heyet raporu raporun bitmesine bir iki gün kala alınmalıdır.

   • Şöyle açıklayayım ben 20 günlük heyeti alıp erzurumdan İstanbula gidecem benim ikametim erzurum o aldığım 20 gün bitince bi 20 günlük heyet daha alacam onun için o heyetler arasında iş başı yapmam gerekiyor mu.heyette kontrol gibi bir ibare yok değilmi?umarım anlayabilmişimdir☺

 146. Ses teli kistinden ameliyat oldum.1 aylık heyet raporu almistim 4 kasım cuma günü bitti.fakat uzunca süre konustugumda sesim çatallasiyor. Tekrardan heyet raporu almak istiyorum.bi sıkıntı olur mu acaba

 147. Merhabalar, benim doğum sonrası iznim 26 ekimde bitti. O günden beri rapor aliyorum. Ama 3 gün 5 gün raporlarla ancak 40 günü doldurana kadar hakkım var onun da zaten 17si bitti. Heyet raporu almak istiyorum. Ohal sürecinde 3 hekim onaylı rapordan kaç güne kadar alabilirim? Hangi branstan nasıl? Ah bi yol gösteren olsa…

  • Merhaba, heyet raporu OHAL’de çok zor veriliyor. Hiçbir doktor kolay kolay rapor vermek istemiyor. OHAL ya da başka zaman heyet raporunda süre yoktur, ister 30 ister 40 ister 6 ay. Doğum ve kontrol doktorunuzla görüşün bu durumu. Yol gösterecektir.

 148. Merhaba. Dogum iznim 2017 mart ayında bitecek sonrasında nisan mayıs ve haziran ayını raporla kapatıp temmuz agustos tatile girip eylülde 2 yıllık ücretsiz izin kullanabilirmiyim . Sorum su nisan mayıs ve haziran ayını raporla nasıl kapatabilirim ? Bebegimi bırakcak kimsem olmayacak o yuzden rapor almak zorundaym yanıtlarsanız cok sevinirim

  • OHAL uzatılmazsa o dönemde rapor alabilirsiniz. Ancak OHAL devam ederse rapor almanız çok zor. Nisan Mayıs Haziran için 40+40 ya da 30+30+30 şeklinde heyet raporu alabilirsiniz.

 149. Merhaba 2015 eylulde atandim.bir buck ay calstktan snra bi hastalik gecrdm ve o yil yaza kdr heyet raporu aldm.ortalama 7-8 ay kdar.smdi isimin basindayim.aday ogrtmnlk sinavina nezmn greblrm

 150. Hocalarim 27haftalik hamileyim anasinifi ogretmeniyim 2haftaadir gecmeyen oksuruk var .bronsite cevirmis doktorlar rapor vermiyor ne yapabilirim.dogum iznimede 1ay var.

  • Yıllık 10 gün diğer mazeret hakkınız var. 5+5 olarak 10 günlük mazeretinizi de kullanabilirsiniz. Ayrıca doğum için tespit ettiğiniz bir doktor varsa ona gidin o rapor verir.

 151. Merhaba, yardımcı olursanız sevinirim. Ameliyat oldum, 1 ay heyet raporu aldım. Bitiminde alçı çıkarıldı 3 hafta heyet raporu verildi. Fakat fizik tedavim bitmediği için doktorum 1 haftalık daha rapor vermek istiyor (heyete değil). Bir sorun olur mu bu durumda? Arada 1 gün çalışma gerekli diye duydum. Teşekkürler.

 152. Merhaba ayak bileğimdeki dezanformasyondan dolayı yürüyemiyorum.dinlenmesi gerekiyo dedi dr 20 eylülden beri parça parça rapor verdi ama hala yürüyemiyorum şu durumda aynı dr heyet raporu verebilir mi

  • Heyet raporunu 1 doktor veremez. O doktor raporu yazar heyete sunar. Heyet raporunda 3-4 doktor onaylar. Doktorunuza söyleyin heyet raporu için işlemleri yapsın.

 153. Benim çok kötü fizik ağrilarim var hocam. Bel fıtığı boyun fıtığı omurga eğriliği hastalıklar mevcut bende. okulda da 30 saat ders verdi idare ama ağrılarim dayanılmayacak derecede. Acaba maaş karşılığı calismak için hastaneden rapor alabilir miyim. Ya da hastalık iznine ayrilabilirmiyim ücretsiz izinde olabilir çünkü her gece ağrılarla utanıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler şimdiden…

  • Geçmiş olsun. Durumunuzu anlatan ayrıntılı bir dilekçe yazın, okulunuza verin. Rahatsızlığınızı gösterir belge, rapor vs varsa dilekçenize ekleyin. İdare bu dilekçeye göre size uygun bir ders programı hazırlamalıdır.

 154. Ohalden dolayi bursada ozeller heyet vermiyor cok zor durumdayim …heyet alan arkadslar nerlerden aldilar acaba

 155. Şu an dogu hizmetimi yapmaktayim ve süremin dolmasına 1 yılım var.Bu yari yil için (3-4 aylığına) Ücretsiz izne ayrılmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili 2 sorum olacak:
  1. Bu süre zorunlu hizmetimden sayılır mi? Yani bu yıl tayin isteyebilir miyim?
  2. Anne ve babam benim Sigortamdan yararlanıyor. Ücretsiz izne ayrılmam sigortamdan faydalanmalarina engel oluşturur mu?

   • Peki 2. Sorum hakkında bir bilginiz var mı? Anne ve babamın ben ücretsiz izinde iken benim sigortamdan faydalanma durumları etkilenir mi?

    • O konuda kesin bir bilgimiz olmadığından sizi yanlış yönlendirmeyelim. Bulunduğunuz okulun milli eğitim müdürlüğünden bilgi almanız sizin için daha sağlıklı olacaktır.

 156. 25 haftalık hamileyim erken dogum riskim var heyet raporu alacam bu doğum iznimi etkiler mi. Birde şubatta atandim ağustosta eş durumunu engeller mi rapor

 157. 2015 eylül de atanan aday öğretmenim, 1 aylık heyet raporum var bu süre mülakatımı etkiler mi acaba?

 158. 28 eylül de ses teli kistnden ameliyat olucam .öğretmenim çok zorlanıyorum.ameliyat sonrası çok konusmamam gerekiyor.heyer raporu almak istiyorum ne yapabilirim

 159. Merhabalar 34 haftalik hamile bir ogretmenim. Seminerlerde koy okuluna gitmek zorundayim malesef fakat yol berbat durumda ve arac kullanamiyorum koye gitmem imkansiz suan icin rapor alsam seminer icin sorun olur mu sonucta gebeligimi riske atan bir durum

  • Doğum iznine ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz? Ayrıca çalışabilir raporunu kaçıncı haftaya kadar aldınız? Bilgi verirseniz daha sağlıklı çözüm sunmaya çalışacağız

 160. Beyin kanaması için kaç gün heyet raporu alabilirim özel hastane raporları geçerlimi hocam hürmetler

 161. Nobel gün önce evidirler kanama geçirdim üç gün hastanede kaldım evde yatak istirahati etmem ve haftalık kontroller devam ediyor beyinde kan birikintisinin emilmesi altı sekiz ay sürer dedi doktor heyet raporu alabilirmiyim.saygılar.

 162. ben 2 yıl önce mesane tümöründen ameliyat oldum.özel hastaneden 45 gün rapor alıyordum .kontrole gittğimde ohal den dolaı heyet raporları 20 gün verebiliriz söyledi doktor.bu doğrumu heyet raporları 20 günemi indirildi.bilgilerinize arz olunur.

 163. Yilbasi seminerini memleketimde almayi dusunuyorum. Kucuk bebegim var. Seminerlere gidemezsem rapor alip seminer aldigim okula mi vermem gerekir yoksa kendi okuluma mi?

  • Semineri memleketinizde alacaksanız hem memleketteki okulunuza hem de kadronuzun olduğu okula vereceksiniz. Aslını kadronuzun olduğu okula fotokopisini de seminer aldığınız okula verin.

 164. Benim de bir sorum olacak.20 yıllık sınıf öğretmeniyim eşimin tayini(iL dışı) Denizli ye çıktı .Çocukların okul nakil işleri evin taşınması yerleşmesi işleri var dolayısı ile Eylül ve Ekim aylarında rapor almak istiyorum .Nasıl bir yol izlemem gerekir?Teşekkürler

    • Eşim hamileliğe dayalı bir psikyatrik rahatsızlık geçirmekte.11 ekim tarihinde doğum iznini hakediyor.Hastahaneden evet eşiniz rahatsız bunu görüyoruz ama Ohal nedeni ile rapor veremiyoruz sonra soruşturma geçiririz dediler.Dolayısıyla hasta hasta göreve devam etmek zorunda kaldı.Şu an devlet memurlarına hastalıkları sabit olsa dahi rapor verilmiyor.

     • Hocam rapor alan öğretmenler var. Lütfen bu konuda farklı kurumlara da sorunuz. OHAL nedeni ile raporlara getirilen tedbir Başhekim onayıydı, o da kalktı.

  • Farklı bir ilden de heyet raporu alabilirsiniz. Ancak hafta içi mesai saatlerinde il dışından rapor alamazsınız. Mesai saatlerinde il dışından rapor almanız için bulunduğunuz yerdeki hastanenin sizi il dışına sevk etmesi gerekmektedir. Ya da yarı yıl tatili, yaz tatilinde il dışından alabilirsiniz.

   • Peki 5 gün Bulunduğum ilde aile hekiminden rapor aldım diyelim. Bu raporun son Günü’nde yani rapor bitmeden gidip başka ilden mesai saati içinde rapor alabilir miyim?

    • Soruşturma geçirirsiniz. Size demezler mi hasta hasta nasıl il dışına çıktın diye? Şunu yapabilirsiniz. Haf tasonu il dışına çıkın, ctesi ya da pazar acilden 3-5 günlük rapor alın. Örneğin pazar günü 3 günlük rapor alsanız raporunuz pazar pazartesi ve salı günlerini kapsar. Oradan pazartesi ya da salı heyet raporu alabilirsiniz. Hasta olduğunuzu farz ederek bunu belirtiyorum 🙂

 165. 2016 subatta atandim stajdan sonra asıl atandigim yere ilisigimi goturdukten sonra ameliyat olmam gerekiyo 6 ay rapor almam gerekiyo gorev yerime baslamadan(yani 1 eylulde raporlu olcam) boyle bi rapor almamdan dolayı ogretmenligim tehlikeye girermi
  Ikinci olarak 6 ay uzun bi sure bu sorun olurmu..tesskuler

 166. Bir sorum olacak sınıf öğretmeni branşında bir A sınıfı 1.birinci derecede olan öğretmen rahatsizligindan dolayi heyet raporu almaktadır yaz tatilinde de heyet raporu almasina gerek var mıdır? Heyet raporuna ara verilebilir mi?

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM

Sadako