Bayan Memur Hakkında Söylentiler Çıkarana Aylıktan Kesme Cezası

Mesai arkadaşları tarafından ahlaki noktada değişik söylentiler olduğu izlenimi oluşturacak şekilde söylentilerde bulunan, konuşmalar yapan memurlara verilen aylıktan kesme cezası Danıştay tarafından onandı.

Bayan Memur Hakkında Söylentiler Çıkarana Aylıktan Kesme Cezası

Bayan Memur Hakkında Söylentiler Çıkarana Aylıktan Kesme Cezası

Bayan Memur Hakkında Söylentiler Çıkarana Aylıktan Kesme Cezası Onandı.

Bayan memur hakkında mesai arkadaşları tarafından ahlaki noktada değişik söylentiler olduğu izlenimi oluşturacak şekilde söylentilerde bulunan, konuşmalar yapan memurlara verilen aylıktan kesme cezası Danıştay tarafından onandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda (657 DMK) memur hakkında mesai arkadaşları tarafından ahlaki zaafları olduğu şeklinde konuşmalar yapılmasının hangi cezaya karşılık geldiği net olarak belirtilmemiştir.

Buna benzer olaylar karşılığında genellikle  657 DMK 125. maddesinde yer alan maddeler uygulanmaktadır.

657 DMK 125. madde;

“ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak”

fiiline aylıktan kesme cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

MemurlarNet haberine göre kamu kurumunda görev yapan bir bayan memur hakkında mesai arkadaşları tarafından ahlaki noktada değişik söylentiler olduğu izlenimi uyandıracak şekilde konuşmalar yapılmıştır. Şikayet üzerine yapılan soruşturmada, konuşmaların yapıldığı tespiti yapılmış ve konuşmayı yapan memurlara aylıktan kesme cezası uygulanmıştır. Aylıktan kesme cezası alan memurlar dava açmış, açtıkları davalar reddolunmuştur.

DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE


T. 26.01.2016

İstemin Özeti :….nde uzman tabip olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125 C(ı) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 17.09.2010 gün ve 1333 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; kurumda görev yapan bir bayan hakkında ahlaki noktada değişik söylentiler olduğu izlenimi uyandıracak şekilde konuşmalar yapıldığı ve böylece bu kişi üzerinde ahlaki anlamda psikolojik baskı uygulandığı, davacının da söz konusu eyleme iştirak ettiği, bu durumda dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda … 2. İdare Mahkemesince verilen 28/12/2011 tarihli ve … sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Fatih Yıldırım
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 26.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM