Derse Girmeyen Yöneticiye Ceza, Dikkat!

Derse Girmeyen Yöneticiye Ceza, Dikkat! Derse Girmeyen Yöneticiye Ceza, Dikkat! Maaş karşılığı derse girmeyen okul müdürüne açılan soruşturmada verilen ceza Danıştay tarafından onaylandı. DANIŞTAY KARARI Danıştay 12. Daire Başkanlığı Esas No : 2012/1649 Karar No : 2015/5993 İstemin Özeti : Ankara İli, …İlçesi, …Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, İzmir …Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevini […]

Derse Girmeyen Yöneticiye Ceza, Dikkat!

Derse Girmeyen Yöneticiye Ceza, Dikkat!

Derse Girmeyen Yöneticiye Ceza, Dikkat! Maaş karşılığı derse girmeyen okul müdürüne açılan soruşturmada verilen ceza Danıştay tarafından onaylandı.

DANIŞTAY KARARI

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Esas No : 2012/1649
Karar No : 2015/5993

İstemin Özeti : Ankara İli, …İlçesi, …Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, İzmir …Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde işlediği fiiline ilişkin olarak 1702 sayılı Kanun’un 22/3. maddesi uyarınca bir günlük maaş kesimi cezası ile cezalandırılmasına dair 14.09.2010 tarihli ve 410/836 sayılı işlemin iptali ile işlem sebebiyle maaşından yapılan 68,53-TL kesintinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haftada 6 saat derse girme yükümlülüğü bulunan, 28.01.2009 tarihli ve 8785/12,12,11 sayılı Denetim Tebliğinde ikaz edilmesine rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen davacının bir gün maaş kesim cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 28/07/2011 tarihli ve E:2010/2476, K:2011/1242 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 18/11/2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM