Öğretmenin Görevi Taşıma Araçlarına Polislik Yapmak Değildir!

Öğretmeni bekçi olarak gören idareciler, öğretmeni araçların başına dikmeye çalışan idareciler bu haber özellikle sizin için.

Öğretmenin Görevi Taşıma Araçlarına Polislik Yapmak Değildir!

Öğretmenin Görevi Taşıma Araçlarına Polislik Yapmak Değildir!

Öğretmenin Görevi Taşıma Araçlarına Polislik Yapmak Değildir! Açıklamasını biz daha önceden yapmıştık. Öğretmeni bekçi olarak gören idareciler, öğretmeni araçların başına dikmeye çalışan idareciler bu haber özellikle sizin için.

Danıştay‘dan öğretmen için önemli karar:

Memurlarnet’in haberine göre olay Trabzon’da yaşandı. Trabzon’da okul idarecileri öğretmene, okula öğrencileri getiren taşıma araçlarının plakalarını ve şoförün kimlik bilgilerinin kontrolünü yapma talimatı vermiş. Görevli öğretmenin görevini tam yapamadığı gerekçesi ile öğretmene soruşturma açılmış ve Kınama cezası verilmiş.

Kınama cezası alan öğretmen cezanın iptali için dava açarak davada “hayatın olağan seyrinde öğretmenlerden bu şekilde bir kontrol görevinin beklenemeyeceği, bu konuda öğretmenleri mesul kılacak bir mevzuat hükmünün de bulunmadığı” belirtilmiştir.

Bölge idare mahkemesi verilen Kınama cezasını iptal etmiş, Danıştay da gerekçeleri uygun görerek cezanın iptal edilmesi kararını onamıştır.

Öğretmenler İçin

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/6526
K. 2016/286
T. 27.01.2016

İstemin Özeti : Trabzon ili, .. ilçesi, .. İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (d) alt bendi uyarınca ve bir alt ceza uygulanmak suretiyle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile bu işleme karşı yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; hayatın olağan seyrinde okul öğretmenlerinden okula öğrencileri getiren aracın plakasını ve şoförün kimlik kontrolünü yapmak suretiyle ismini kontrol etmesinin beklenemeyeceği, bu konuda öğretmenleri mesul kılacak bir mevzuat hükmü de bulunmadığı hususları dikkate alındığında, davacının göreviyle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak fiilini işlediğinden söz edilemeyeceğinden, bu fiil nedeniyle cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Trabzon İdare Mahkemesince verilen 07/03/2012 tarihli ve E:2011/1492, K:2012/309 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Safiye Uysal
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 27.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM