Suçsuz olduğunu düşünen meslekten ihraç edilenler dava açabilir

Meslekten ihraç edilen MEB personel ve memurlar suçsuz olduklarını düşünüyorlarsa izlemesi gereken yol ve yapılacak işlemler.

Suçsuz olduğunu düşünen meslekten ihraç edilenler dava açabilir

Suçsuz olduğunu düşünen meslekten ihraç edilenler dava açabilir

672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmenlerin, memurların, kamu görevlilerin dava açma hakkı, itiraz etme hakkı, göreve iade edilme hakkı bulunmaktadır. Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Osmaniye İl Başkanı olan aynı zamanda MemurlarNet sitesinde mevzuat konularında yazıları yayımlanan Ahmet Kandemir’in yazısını suçsuz olduğunu düşünen ve meslekten ihraç edilenler için paylaşma gereği duyduk.

Öğretmenler İçin olarak 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen ve suçsuz olduğunu, FETÖ ile bağlantısı olmadığını düşünen ve dava açmak isteyen MEB personel başta olmak üzere tüm memurlar yazıyı okumalıdır düşüncesindeyiz. Umarız suçsuz olan ve hata yapılarak meslekten ihraç edildiğini düşünen öğretmenler göreve iade edilirler. Aşağıdaki yazı Ahmet Kandemir’e aittir.

672 sayılı KHK hükümleri ile kamu görevinden çıkarılanların dava açma hakları bulunmakta mıdır?

Bilindiği üzere, daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmış olan kamu görevlilerine hangi gerekçe ile FETÖ/PDYterör örgütü ile irtibatlandırıldıkları bildirilmemiş, savunma hakkı tanınmamıştır. Savunma hakkı, en kutsal haklar arasındadır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi ve Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının da kapsamı içindedir.

Türk Eğitim-Sen olarak, kişilerin neyle suçlandıklarını dahi bilmeden, savunma hakları engellenerek, terör örgütü üyeliği gibi ağır bir suçla itham edilmesi ve bu gerekçe ile kamu görevinden çıkarılmak gibi ağır yaptırımla karşı karşıya bırakılmasından dolayı üzüntü içerisindeyiz.

Unutulmamalıdır ki, adaletin sahibi Devlettir. Her kayıbın telafisi vardır; ancak vatandaşların adalete olan güveni yok edildiğinde TEMEL yıkılmış demektir. İdam mahkumuna bile son sözü sorulurken; bugün binlerce memur, bırakın savunma hakkını kulanabilmeyi, ne ile suçlandığını dahi bilmeden ihraç edilmiştir.

Bu durum, derin izleri uzun yıllar hissedilecek ciddi sosyal tahribatlara neden olacaktır. Devlet, buna gözünü yumamaz, duymazdan gelemez!

Bu süreçte, gerçek suçlular elbette ki cezasını çekmelidir. Ancak gerçeğin ortaya çıkabilmesi ve suçsuz olan insanların ayrılabilmesi için mutlaka soruşturma sürecinin titizlikle ve usulüne uygun şekilde yürütülmesi, kişilere kendini savunabilme hakkının tanınması gereklidir.

Suçsuz insanların da suçlularla aynı kefeye konulması halinde bu durumdan kamu vicdanı son derece rahatsız olacak, Devlete ve adalete olan güven duygusu sarsılacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak bu süreçte kurunun yanında yaşın da yanmaması için soruşturma sürecinin objektif ve adil bir biçimde yürütülmesi, yargısız infaz yapılmaması gerektiğini defalarca dile getirmiş bulunmaktayız.

672 sayılı KHK ile başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılan kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu sebeple, kamu görevinden çıkarılma işlemine karşı yargı yoluna başvurmak isteyen kişiler bakımından 01.09.2016 tarihi itibarıyla dava açma süresi başlamıştır.  Dava açmak isteyen üyelerimize şubelerimiz tarafından hukuki destek verilecektir.

DAVA AÇMA HAKKINIZ DEVAM ETMEKTEDİR

01.09.2016 tarihli ve 29818 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlıklı 2. maddesindeki, “(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.”
hükümleri ile kamu görevinden çıkarılanların dava açma hakları bulunmakta mıdır?

Kamuoyunda 672 sayılı KHK hükümleri ile kamu görevinden çıkarılanların dava açma haklarının olmadığı yönünde yanlış bir algı mevcuttur.

Şöyle ki;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “3. Görev ve yetkileri” başlıklı 148. maddesi 1. fıkrasındaki;“Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler (Ek ibare: 7/5/2010-5982/18 md.) ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.” hükümlerine göre olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 01.09.2016 tarihli ve 29818 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlıklı 2. maddesi ile görevine son verilen kamu görevlilerinin dava açamayacakları yönünde bir kanı bulunmaktadır.

Burada bahsi geçen Olağanüstü Hal Kapsamında çıkartılan KHK’lere şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamayacağıdır.

Buradaki durum kamu görevlileri ile ilgili değildir.

Bu durum;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “5. İptal davası” başlıklı 50. maddesindeki; “Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve Ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasî partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.” hükümlerinde bahsi geçen özellikle Ana muhalefet partisi veya 110 milletvekilinin imzası ile söz konusu KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılamayacağı ile ilgilidir.

DAVA AÇMA HAKKINIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “A. Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesi 1. fıkrasındaki;“Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” hükümlerince dava açma ve savunma hakkı Anayasal güvence altına alınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Müracaat, Şikayet ve Dava Açma” başlıklı 21. maddesi 1. fıkrasındaki; “Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.” hükümlerince dava açma ve savunma hakkı yasal güvence altına alınmıştır.

Yine 23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin “Yürürlüğün durdurulması”başlıklı 10. maddesindeki; “(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.”hükümlerince görevden alınma işlemine idari mahkemelerinde dava açılabilir, sadece bu davalarda yürütmeyi durdurma istenemez.

Dolayısıyla 672 sayılı KHK hükümleri ile kamu görevinden çıkarılanların dava açma hakları devam etmektedir.

60 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMASI GEREKMEKTEDİR

20.01.1982 tarih ve  17580 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Dava açma süresi” başlıklı 7. maddesindeki; “1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

2. Bu süreler;

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,

Tarihi izleyen günden başlar.” hükümlerine göre görevden alınmaların 60 gün içinde tebliğ tarihinden itibaren dava açmaları gerekmektedir.

GÖREVDEN ALINANLARA TEBLİGAT TARİHİ 1 EYLÜL 2016’DIR

01.09.2016 tarihli ve 29818 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlıklı 2. maddesindeki, “Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz.” hükümlerince tebliğ tarihi olan 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren dava açma süresi olan 60 gün başlamıştır.

20.01.1982 tarih ve  17580 Sayılı  resmi gazetede yayımlanan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 8. maddesindeki; 1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

2. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.” hükümlerine göre dava açma süresinin son günü 31 Ekim 2016 Pazartesi tarihidir.

Ayrıca; 20.01.1982 tarih ve  17580 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Üst makamlara başvurma” başlıklı 11. maddesindeki; “1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.” hükümlerince idareye; idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için başvuru dilekçesi yazılarak dava açma süresi dondurulabilir. Biz bazı kişiye özel durumlar hariç idareye başvurmadan direkt dava açılmasını önermekteyiz.

YARGI KARARI İLE GÖREVİNİZE GERİ DÖNEBİLİR MİSİNİZ?

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin“Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler” başlıklı 4. maddesi 2 fıkrasındaki; “(2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.” hükümlerince görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez.

KHK’nin bu maddesinde zikredilen görevine son verilenlerin bir daha normal yollardan kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceğidir.

Burada hakkınızda yapılan görevden alınma işlemine açacağınız iptal davasında; idare mahkemesi görevden alma işlemi iptal ederse görevinize geri dönebilirsiniz.

İDARE MAHKEMESİNDE İPTAL VE TAM YARGI DAVASI AÇMANIZ GEREKMEKTEDİR

20.01.1982 tarih ve  17580 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “İptal ve tam yargı davaları” başlıklı 12 .maddesindeki “İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır.” hükümlerine göre yapılan işlemin iptali ve tam yargı talepli yani tüm özlük ve maddi haklarını yasal faiz ile birlikte talep eden idari dava açacaklardır.

DAVA AÇILACAK MAHKEME GÖREVDEN ALINAN İLİN BAĞLI OLDUĞU İDARİ MAHKEMELERDİR

Dava açılacak Mahkeme; 20.01.1982 tarih ve  17580 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki” başlıklı 33. maddesi 2. fıkrasındaki; “2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.” hükümlerince görevden alınan ilin bağlı olduğu idari mahkemelerdir.

Bu davayı “Duruşma Talepli” açabilirsiniz.

Şöyle ki; 20.01.1982 tarih ve  17580 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Duruşma” başlıklı 17. maddesindeki; “1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

2. Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.

3. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.

4. 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.

5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.”hükümlerine göre duruşma talepli dava açma hakkınız bulunmaktadır.

Bu bağlamda İdare mahkemelere açılacak olan görevden alınma işlemin iptal edilerek göreve iade edilmesi ve görevden ayrı bırakıldığı süre boyunca alamadığı özlük haklarının geri iadesi ile yine görevden ayrı bırakıldığı süre içerisinde alamadığı tüm maddi haklarının (maaş-ek ders ve diğer ödemeler) yasal faizi ile birlikte ödenmesi talebinde bulunabilirsiniz. İdare Mahkemesince bu göreve talepleriniz uygun görülürse görevinize geri dönebilir ve alamadığınız özlük ve maddi haklarını alabilirsiniz.

Bu işlemi avukatla yada avukatsız olarak bireysel yapabilirisiniz avukata gerek yoktur.

İdare mahkemesi taleplerinizi red ederse mahkeme kararının sonuç bölümünde yazan itiraz ?temyiz yolu açık olmak üzere ..mahkemesine ? süre içerisinde başvurulabilir uyarısı dikkate alınarak Bölge idare mahkemesine- Danıştaya itiraz-temyiz hakkınız bulunmaktadır.

20.01.1982 tarih ve  17580 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Temyiz başlıklı 46. maddesi (c)bendindeki; Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir:

c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları.” hükümlerince Danıştayda temyiz etme hakkınız bulunmaktadır.

Danıştay bu talebiniz red ederse Danıştay dava daireleri üst kurluna itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

İşte tüm bu iç hukuk yoları tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkınız bulunmaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU HAKKINIZ BULUNMAKTADIR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının; “3. Görev ve yetkileri” başlıklı 148. maddesinin fıkralarındaki; “(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.)Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.)Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.)Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”hükümlerine göre Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkınız bulunmaktadır.

Bu bağlamda bireysel başvuru kapsamında tüm iç hukuk yollarını tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesine göreve iade talebinde bulunabilirsiniz. Anayasa Mahkemesince bu göreve iade talebiniz uygun görülürse görevinize geri dönebilirsiniz.

Anayasa Mahkemesine göreve iade talebiniz red edilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakkınız bulunmaktadır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU HAKKINIZ BULUNMAKTADIR

Uluslararası sözleşmeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma” başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.

Türkiye tarafından 3 Temmuz 2002 tarihinde Strasbourg’da imzalanan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi 12.05.2004 tarih ve 25460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir.

Dolayısıyla 17.07.2004 tarih ve 25525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7547 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi” gereğince tüm iç hukuk yoları tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakkınız bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesinden göreve iade talebiniz red edilirse bu defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurarak göreve iade talebinde bulunabilirsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince bu göreve iade talebiniz uygun görülürse görevinize geri dönebilirsiniz.

Ahmet KANDEMİR
Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen Osmaniye İl Başkanı

Sosyal Medyada Paylaşın:

72 yorum

 1. Merhaba bir sorum olacaktı benim bir yakınım 10 yıl önce sağlık bakanlığından emekli oldu en son çıkan khk Le ihraç edildiğini yazıyor acaba ne yapabiliriz yardımcı olurmusunuz

 2. Ben özel güvenlik olarak çalışmaktaydım 21kasımda ohal kapsamında Bank asya daki şahsi hesabım yüzünden özel güv. kimliğime el honuldu hiç bir alakam yokken sırf şahsi hesabımdan dolayı madur oldum bir anda işsiz kaldım. Valiliğe dilekçe yazdım. Bimer e,Cimer e falan yazı yazdım fakat dava açmam gerekiyormu kendim açabiliyormuyum dava açma süresi ne kadar yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler

 3. vereceğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Benim ast subay olan bir yakınım İzmir çiğli de M.A.K kursunda kursiyer iken komutanları tarafından terör saldırısı var deyip hazırlığınızı yapın demiş. onlarda silahlara mermi basmışlar. kimseye silah sıkmamışlar, birlikten dışarı çıkmamışlar, kimsenin canına malına kastetmemiş. darbe olduğunu sabaha yakın öğrenmişler darbeden 1 ay sonra çocukların ifadesi alınarak dördünü 4 serbest bırakmışlar, hepsi aynı işi yapmış ama benim yakınım diğer subaylarla birlikte tutuklandı. daha sonrada son kararnameyle de 14 kişiyi de ihraç etmişler. daha mahkemeye çıkmadılar. verilen emirleri yerine getirmeden başka bir suç unsuru yok insanların ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay demek ki nasıl bir yol takip etmemiz lazım 55 yaşındaki bir kadının anlayacağı dilden maddeler halinde yazarsanız çok sevinirim allah sizden razı olsun

  • ereceğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Benim ast subay olan bir yakınım İzmir çiğli de M.A.K kursunda kursiyer iken komutanları tarafından terör saldırısı var deyip hazırlığınızı yapın demiş. onlarda silahlara mermi basmışlar. kimseye silah sıkmamışlar, birlikten dışarı çıkmamışlar, kimsenin canına malına kastetmemiş. darbe olduğunu sabaha yakın öğrenmişler darbeden 1 ay sonra çocukların ifadesi alınarak dördünü 4 serbest bırakmışlar, hepsi aynı işi yapmış ama benim yakınım diğer subaylarla birlikte tutuklandı. daha sonrada son kararnameyle de 14 kişiyi de ihraç etmişler. daha mahkemeye çıkmadılar. verilen emirleri yerine getirmeden başka bir suç unsuru yok insanların ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay demek ki nasıl bir yol takip etmemiz lazım 60 yaşındaki bir kadının anlayacağı dilden maddeler halinde yazarsanız çok sevinirim allah sizden razı olsun

  • ereceğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Benim ast subay olan bir yakınım İzmir çiğli de M.A.K kursunda kursiyer iken komutanları tarafından terör saldırısı var deyip hazırlığınızı yapın demiş. onlarda silahlara mermi basmışlar. kimseye silah sıkmamışlar, birlikten dışarı çıkmamışlar, kimsenin canına malına kastetmemiş. darbe olduğunu sabaha yakın öğrenmişler darbeden 1 ay sonra çocukların ifadesi alınarak dördünü 4 serbest bırakmışlar, hepsi aynı işi yapmış ama benim yakınım diğer subaylarla birlikte tutuklandı. daha sonrada son kararnameyle de 14 kişiyi de ihraç etmişler. daha mahkemeye çıkmadılar. verilen emirleri yerine getirmeden başka bir suç unsuru yok insanların ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay demek ki nasıl bir yol takip etmemiz lazım 60 yaşındaki bir kadının anlayacağı dilden maddeler halinde yazarsanız çok sevinirim allah sizden razı olsun

 4. merhaba
  üniversite mezunu dış kaynaklı muhazzaf subay statüsündeki egitim asamasında 675 sayılı khk ile ihraç edilen askeri ögrençi dava süreci nasıl olur lütfen yardımcı olun.
  tesekkür ederim .

 5. öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim. avukat tutmak çok masraflı oluyor diye davayı kendim açmak istemiştim. paylaşım ve yardımlarınızın da katkısı ile açtım davayı. gözümden kaçmış olabilir paylaşımlarda kusura bakmayın. 60 gün içinde danıştay için de dava açılacağını duydum ancak bunu geç öğrendim. internet üzerinden de danıştaya dilekçe vb gönderebiliyor muyuz. valilik bimer cimer e dilekçe gönderdim. dava da açtım.

  • Merhaba,
   Umarım suçsuz olarak ihraç edilen tüm öğretmen ve MEB personeli görevlerine dönerler.
   Danıştay’a internet üzerinden başvuru yapmanız söz konusu değil. Açtığınız davanın sonucunu bekleyin bu arada sitemizde konuyla ilgili tüm haberleri okumanız size yarar sağlayacak ve izlemeniz gereken süreçte yol gösterecektir.

 6. Sayın editör, İl idare mahkemesi 11/10/2016 tarihinde incelenmeksizin ret kararı vermiş. e devletten gördüm. Ama elime henüz herhangi bir yazı ulaşmadı. Yazıyı beklemem mi gerekir yoksa bölge idare mahkemesine kendim yazı gelmeden mi gitmeliyim. İtiraz süresi olarak karar tarihi mi geçerli yoksa elime mahkeme yazısının geçtiği tarih mi geçerli. Ayrıca bu karar yazısı kaç günde gelir. Cevaplarsanız çok sevinirim. Bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim.

  • 1. sorunuzun cevabı:
   Yazının gelmesini beklemeniz lazım. Ya da gidip yazınızı alabilirseniz oradan tebliğ ile alın.
   2.sorunuzun cevabı:
   Mahkeme kararının size tebliğ tarihi geçerlidir.
   3.sorunuzun cevabı:
   Karar tahmini olarak bir hafta ile 1 ay arasında elinize ulaşır.

 7. İyi akşamlar 29 ekim khk meslek ihraç listesinde hiç bir suçum olmadığı halde bende varım daha öncesinde valiliğe ve sağlık müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdim fakat bir cevap alamadım yazınıza göre 31 ekim 2016 tarihine kadar il idare mahkemesine başvurabilirsiniz yazıyor bu tarih uzatıldı mı yoksa sadece pazartesi günü mü başvurabiliriz?

  • Sizin için süreç bugün başlıyor. Yazımızda belirttiğimiz tarih bir önceki KHK’de ihraç olan suçsuz arkadaşlar için geçerlidir.

 8. Sayın ediyor il idare mahkemesi görevsizlik kararı ile istinaf yolu açık olarak bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir diye karar vermiş. Bu durumda bölge idareye mi yoksa direk danıştay mı başvurmak gerekir.bilgi verirseniz sevinirim.

   • Sayın editör, İl idare mahkemesi 11/10/2016 tarihinde incelenmeksizin ret kararı vermiş. e devletten gördüm. Ama elime henüz herhangi bir yazı ulaşmadı. Yazıyı beklemem mi gerekir yoksa bölge idare mahkemesine kendim yazı gelmeden mi gitmeliyim. İtiraz süresi olarak karar tarihi mi geçerli yoksa elime mahkeme yazısının geçtiği tarih mi geçerli. Ayrıca bu karar yazısı kaç günde gelir. Cevaplarsanız çok sevinirim. Bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim.

 9. Amin. Hiç bir yakınlığımız yokken başımıza gelenlere inanamıyorum. Ama Rabbim hayırlısı ile suçlu ve suçsuz ayıracaktır elbet. Cevabınız için Teşekkür ederim. Peki özel okullarda da çalışabilir miyiz yani

 10. İyi akşamlar. Öncelikle çalışmalarınız için teşekkür ederim çok verimli ve faydalı. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun . Görevden atılan öğretmen lerin lisansı iptal olmadı . Herhangi bir sigortalı işe başvuru yapılabilir mi. Yani sigorta işlenebiliyor mu. Bu hususta iş veren işe aldıktan sonra herhangi bir engel oluyor mu. Sigorta işlenemez sistem izin vermiyor diyenler var da. Bilginiz varsa paylaşırsanız çok mutlu olurum

  • Kamu kurum ve kuruluşları hariç farklı iş alanlarında sigortalı olarak çalışabilirsiniz. Suçsuz olanların Allah yardımcısı olsun.

 11. Merhaba . Görevden çıkarılan lara son maaşın 3 te ikisi verilmişti. Bu para tekrar geri isteniyor mu. Benden böyle bir şey istemediler. Ama faiz gelir öde diyenler oluyor. Bu konuda bilginiz var mı acaba . Hiç bir alakamız olmadığı halde atıldım . Gelirim yok. Birde bu parayı geri ödemem maddi olarak imkansız. Gerçekten ödememiz mi gerekiyor .

  • Evet son maaşın bir kısmını geri alıyorlar, ilerde daha büyük faizlerle geri alabilirler. Bu yüzden son görev yaptığınız yerin muhasebe birimi ile görüşün.

 12. İş bana kadar geldiyse durum gerçekten vahim bir hal almış demektir. Okula gelen müfettişler tarafından rastgele seçtikleri öğretmenlere kağıt dağıtılarak benim Feto ile bağlantılı olup olmadığım sorulmuş. Üç gün sonra da tekrar okula gelerek benim ifademi aldılar. İşin ilginç tarafı ise ben onların dersanelerine gitmedim. Üniversitede evlerinde kalmadım. Dernek faaliyetlerine katılmadım. Sendikasına uye olmadım. Sohbetlerine gitmedim.Bankasya’ya para yatırmadım. Kredi kartını kullanmadım.Bunları yapmadığım gibi bir de bunların en parlak oldukları dönemde onlar hakkında ileri geri konuştuğum için gizli kapaklı uyarıldım ama geldiğim noktada ben onlardan biri olmakla suclanıyorum.Neresinden baksan saçma neresinden baksan trajikomik.hadi kim vurduya gidersem ne olacak? Kim vurduya gitmesem bile meslektaşlarımın arasında düşürüldüğüm durum ne olacak?

 13. Herkes itiraz yok dedi. Ama itiraz hakkımız vardı kadarı ile. İdare anayasa insan hakları mahkemelerine itiraz edilecek biliyordum ama nasıl hangi kanunla hakla bu konuda bilgim yetersizdi. Avukat tutmak çok masraflı. Bu nedenle süreci bu şekilde başlıklarla açıklamanız çok faydalı oldu . Emeği geçen herkese teşekkür ederim . Allah razı olsun bende bireysel başvuru yapacağım ama dilekçe örneği bulmak çok zor bu konuda da çalışma yapmanızı rica ediyorum

 14. Benim esim öğretmen.onun haklarıda elinden alındı.şimdi ceza evinde.ben çocuklarım magdur olmasınlar diyr okudukları şehre geldim.burdaki valiliklere dilekçe versem olurmu.beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim

 15. peki sayın editör dava açmak için örnek metin yada onun gibi bir bilgi paylaşabilir misiniz? şimdi dilekçe yada dava metni yazmamız gerekiyor ama ne şekilde başlanmalı ve ne şekilde istemde bulunmalı normal memur için düzenlerseniz çok makbule geçer. şu an gerçekten ne avukatlar ilgileniyor nede dava metni hazırlayacak durumda değiliz sizin tecrübeleriniz ve yol göstericiliğiniz sayesinde bir yerden başlamak istiyoruz. şimdiden teşekkürler

  • Şu anda Valiliklerde oluşturulan kurullara itiraz etmeniz daha mantıklı. Oradaki kurullara da sitemizde yer alan itiraz dilekçesi örneğini kendinize göre düzenleyerek verebilirsiniz. Konudaki açıklamaları iyi analiz ederek dilekçenizi hazırlamanız lazım.

   • Sayın editör, ben nasıl bir yol izlemem gerek bu itiraz dilekçesini valiliğe onun adına doldurup verebilirmiyim?

 16. Benim eşim öğretmen, ihraç edildi.şu an ceza evinde tutuklu, bu itiraz dilekçesini eşi olarak onun adına yapabilir miyim, ya da kendisi nasıl yapacak?,yardımcı olursanız sevinirim.

 17. emekliliğini haketmiş personel emeklilik hakları ve tazminatını alabilecekler mi görevden uzaklaştırılmış mağdur öğretmen emeklilikle ilgili girişimleri nereye yapacak yada yapabilecekler mi

 18. Görevden uzaklaştırma alıp,ihraç edilenler listesinde ismi olmayan bir öğretmen olarak; bende itiraz dilekçesi veya dava açmamız gerekiyor mu.zira yazıyı okudum.yazıda ihraç edilen memurlardan bahsedilmış.bilgilendirirseniz sevinirim.

 19. Bence hükümet fetöye çalisiyor…bu sürec bitince tüm fetoculer ciddi tazminat alip koseyi dinecek..hapisteki guvenlikcilerde suriye batakligina girmeden korunmus olarak cikacak..bir gün gelecek Akp cemaati kotumuş meğerse denilecek

  • Cabbar bey ,insan Onur’u önemlidir herşey para değil ,lakin hiçbir tarikat ,cemaat vs ile bağlantısı olmayan gerçekten mağdur insanlar var ,bence işlerinde çalışıp maaşlarını alsalardı tazminat vs istemezlerdi siz istermisiniz terör olarak atılın sonra tazminat alınca iyili başıma böyle bir durum gelmiş mi derdiniz

 20. Ben 1 eylul gunu aciga alindim, ve ayni gunun aksami yayinlanan KHK’nin ihrac listesinde adimi gordum. Bana yapilan suclama sosyal medyada örgüt propagandasi yapmak. Ancak hic bir sosyal hesabı kullanmiyorum, hic bir sekilde sendika ya da dernek üyeliğim, banka kaydim yok. Hic bir zaman da olmadi. Seminere diye gittigim gun gorevden atilmanin sokunu hala atlatamadim. 5 aylik hamileyim. Suçlu olanlar sonuna kadar cezalandirilsin ama benim gibi hic bir sucu olmadigi halde bunlari yasayanlarin hakki ne olacak? Benim bebegimin rizkina goz dikildi. Tum hayatimiz altust oldu. Ayrica herhangi bi sendikaya da uye degilim. Bireysel dilekcemin ne kadar ehemmiyeti olur, aydinladirsaniz sevinirim

  • Şu adresteki haberimizi okuyunuz: https://goo.gl/94VkAS

   En son görev yaptığınız okulunuza ayrıntılı olarak (sendika, banka, sosyal medya vs aklınıza ne gelirse) dilekçe yazın. Ayrıca aynı dilekçeyi okulun bulunduğu ilçe kaymakamlığı ile Valiliğe’de yazın. BİMER’e de aynı dilekçenizi gönderin… Bu başvuruları muhakkak yapın. Paylaştığımız haberde bu başvuruların değerlendirileceği söyleniyor. Geç kalmayın. Suçsuz olduğunuza inanıyorsanız hemen bu dilekçeleri verin.

   • Cok tesekkur ederim. Sucsuz bir insan nasıl sucsuzluguna inanmasin.. sonuna kadar mucadelemi verecegim. Umarim dilekcelerden sonra bi an once geri donut yapilir. Bu konuda bi bilginiz var mi? Meslege tekrar kabul islemleri ne kadar surede olur? Ben canla basla calistigim meslegime ne kadar surede donebilirim?

    • Bu konuda kimse net bilgi sahibi değil. İtirazlarınız 1 haftada sonuçlanır bir bakarsınız hemen dönersiniz, itirazların sonuçlanması uzun sürer bu sefer dönüş uzar… Bilemeyiz

 21. İdari mahkeme dilekçe örneğinde dava türü yazmıyor. İptal ve Tam yargı olması dilekçe de mevcut mu yoksa ayrıca dava türü şeklinde yazmak gerekirmi?

  • talep kısmında isteminizi yazacaksınız zaten idari yargıda 2 tür dava mevcut olup ikisinden birini yada 2sini birlikte açabilirsiniz ancak benim tavsiyem önce iptal davası açmanız ordan sonuç alabilirseniz zaten tam yargı davası açma süreniz devam edecektir

 22. 37 yıl çalışan ve ihrac edilen memur emekli olabilirmi.herkezun allah yardimcisi olsun yanlisliklar muhakkak giderilecektir.Hükümetimize güveniyor her daim yanındayız zor süreç ama atlatacaz

  • FETÖ kol kola iken de beraberdiniz maalesef. Kusura bakmayınız “nerden baksan tutarsızkık, nerden baksan ahmakça” derdi rahmetli Ahmet Kaya. FETÖ ile mücadele edilmiyoooooor. Kimse bizi kandırmasın. Hayatımda hep nefret ettiğim feto den 9 aya yakın tutuklu kaldım. Gerekçe internetim üzerinde kullanıldığı ifade edilen bylock.Başka da hiçbir delil yooook.Olamaz da. Aşiret topluluklarında bile olamayan trajik komik bir süreç yaşıyırum. Tek tesellim ilk duruşmamdan tahliye edilmem, gerisi ahmakça. Allah kabul etmesin. FETÖ yöntemleri uygulanıyor.

 23. Dava açmak için avukatlar 10 bin lira gibi fiyat biçiyorlar bir çoğu da davayı almak istemiyor.
  Matbu evrak paylaşılsa bireysel olarak başvuru yapsak.
  Dava açan olursa yol göstersin Allah rızası için

 24. emekliliğini haketmiş personel emeklilik hakları ve tazminatını alabilecekler mi görevden uzaklaştırılmış öğretmen emeklilikle ilgili girişimleri nereye yapacak yada yapabilecekler mi lütfen bir cevap yazar mısınız

 25. Merhaba, bilgilendirici yazı için teşekkür ediyorum.
  Açıklamanızı istediğim bir husus var, rica ediyorum.
  İdari mahkemeden red kararının gelmesi durumunda,yeni bir dava için, süresini dondurmak adına başvuru dilekçesi nereye yazılacaktır?
  Sendikadan(ebs) aldığım bilgi üzerine idare mahkemesi red kararı vermekteymiş.(Bir duyum) Bu zaman kaybından ve yükten kurtulmak için idare mahkemeye gitmeden anayasa mahkemesine gidilmez mi?

 26. yaşananlar akıl alır gibi değil. askerin kendi halkına kurşun sıkması ne kadar inanılamaz ise, 15 temmuz gecesi yaşadıklarımız ne kadar dehşet verici ise, devletimizin hiçbir şuça bulaşmayan vatandaşlarına yargılamadan savunma hakkı vermeden açıkça suçunu bildirmeden görevden çıkarması ondan daha da elim olanı terörist ilan etmesi gerçekten inanılmaz. kesinlikle ve kesinlikle suçu olanlar en ağır cezalara çarptırılmalıdır. bu aziz millet vatan için canından olurken ben mesleğimden olmuşum çok mu? ancak devlet nasıl olur da sadece ve sadece 8 ay müdür yardımcımın israrıyla üye olduğum ve ağustos 2014te çıktığım sendika üyeliği nedeniyle bütün hayatımı bitirir? benim fetö/pdy’den hiçbir maddi çıkarım olmadı. para almadım vermedim. okulunda dersanesinde okumadım, çalışmadım. statü vs. elde etmedim elde etmek için kullanmadım. AYRICA HER YERDE DAVA AÇILABİLİR DENİYOR. ANCAK AVUKATLAR AÇILAMAZ İDARE MAHKEMESİNE GİDİLEMEZ DİYORLAR. kendimi nasıl nereye anlatacağım. 17-25 aralıktan önce üyesi olup suç işleyenler yok mu? 17-25 aralıktan sonra çakallar tarafından üye yapılıp hiçbir suçu, menfaati olmayan masum insan yok mu? her kurumu %80-90 ele geçirdikleri söylenirken devlet nasıl SIFIR HATAYLA bu kadar çok insanın soruşturmasını hakkaniyetle yaptığını düşünüyor!masum insanın onuru gururu bu şekilde umarsızca ayaklar altına alınmamalı.

 27. Avukat tutulsa ne kadara malolur. Bir de ihraç edildiğimize dair bize sunulan tebligata nasıl bir şerh düşmemiz gerekiyor?

 28. Herkesin korkup bir kenara çekildiği Bu süreçte mağdurların yardımcısı olanlar asla unutulmayacaktır. Çok teşekkürler bizleri aydınlattığınız için.

  Herkesin avukat tutacak durumu yok. Bireysel başvuruda bulunmak için bir dilekçe var mı acaba?

  • Dilekçe örneği hazırlandığında sizlerle paylaşırız. Ancak bu konuya tam anlamı ile hakim birisini bulmak gerçekten zor. Tarihte bir ilk. Avukatlar da hakimlerde bilgi konusunda sıkıntı yaşıyor. Bizler de doğal olarak sağlıklı şekilde size aktaramıyoruz. Suçsuz olan tüm arkadaşların mesleklerine geri dönmesi dileğiyle. Devletimiz büyüktür.

   • Çok teşekkürler bilgilendirdiğiniz için.
    Temennimiz bu süreçten ülkemizin daha demokratik bir şekilde çıkması ve mağduriyetlerin daha da büyümeden giderilmesi.

 29. emekliliğini haketmiş personel emeklilik hakları ve tazminatını alabilecekler mi görevden uzaklaştırılmış öğretmen emeklilikle ilgili girişimleri nereye yapacak yada yapabilecekler mi

 30. Allah büyüktür.Sabretmek hele bu denli masumken çok zor.peki ne kadar sürer bu süreç tahmini olan arkadaş var mı?bu zulüm ne zamana biter?3 sene 5 sene???

 31. Öncelikle sabırlı olmak lazım. Hukuki süreç uzun bir süreçtir. Hak ihlalleri gayet nettir. Ama adalet er yada geç tecelli edecektir. Savunma hakkı ihlal edilmiştir. Herhangi bir tebliğin yapılmaması da hak ihlalidir. Görevden ihraç edilenlere kesinlikle gerekçeli karar tebliğ edilmelidir. Çoğu kimse hangi gerekçeyle ihraç edildiğini bilmiyor. Hukukçulardan dava süreci ile ilgili izlecek yolları ve matbu evrakları paylaşmalarını rica ediyoruz.

 32. Devletin elinde bulunan(TMSF) bir bankada hesabın var diye, kesintisi her ay devlet tarafından yapılan ve onlarca defa teftiş edilen kamuya açık bir sendikaya üye oldum diye, terörist ilan edilip Kamudan atıldım. Hiçbir şekilde bu işte tasarrufu olanlara hakkımı helal etmiyorum. Ve ömrüm yettiğince yasal yoldan hakkımı arayacağım.Vatana millete en küçük bir zararım dokundu ise Allah belami versin.

 33. Sadece sendikaya girip çıktığım için görevden ihraç edildim..ne bir banka hesabı nede okul..hatta oğlumu onların kolejine değil başka koleje gönderiyordum..devleti yönetenler ve onların kölesi olmuş insanlar hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum..Allah sizi de böyle zor sınavlara tutsun inşallah, halimi anlayın,Bizi yöneten insanların Cemaat ile yanyana oldukları dönemde bile ilgilenmedim bu işlerle. .Her sendıka okula gelip beni üye yapmaya çalışıyordu, ben hep uzak durdum..ama 2013-2014 1.dönem il zümre toplantısında tanıştığım bi arkadaşın gel ne olacak ki siyasi bağlantımız yok diyerek ikna etti..ben fazla durmam çıkarım diyerek sendikaya girdim..ağır davranarak o gün çıkarım bugün çıkarım derken 1.5 sene kalmışım..hiçbir faaliyete katılmadığım gibi subesinin yerini bile bilmem..ama beni devletim vatan haini olarak kapıya koyDu. .beni arayan öğrencilerimin “ne derlerse desinler biz inanmıyoruz hocam,doneceksiniz bekliyoruz sizi” demeleri beni ayakta tutuyor..insallah haksızlıkla elimden alınan mesleğime geri döneceğim…

  • malesef bu soruşturmayı kim yapıyorsa kafa karıştırıyor suçsuzlar içerde asıl suçlular elini kolunu sallayarak dolaşıyor şu anda arkadaşım için avukat ararken gördüm bende yazıyı adam kurban eti dağıtmış tek suçu bu ama polisin biri onlardan birini tanıyor olabilir diye ihbar etmiş adam 2,5 aydır içerde ama suçlular hep dışarda

  • bulunduğunuz ilin bağlı olduğu idare mahkemesine başvuracaksınız google dan bakarsınız görürsünüz bağlı olduğunuz ili her ilde idare mahkemesi yok zaten..

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM