Vali Doğrudan Kademe İlerlemesi Cezası Veremez

Danıştay, atamaya yetkili amirlerin, kademe ilerlemesinin durulması cezasını belirlemeye yetkisinin olmadığına hüküm verdi.

Vali Doğrudan Kademe İlerlemesi Cezası Veremez

Vali Doğrudan Kademe İlerlemesi Cezası Veremez

Danıştay, atamaya yetkili amirlerin, kademe ilerlemesinin durulması cezasını belirlemeye yetkisinin olmadığına hüküm verdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (657 DMK) 126. madde:

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:

Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 – KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları
disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

Aşağıda akatardığımız Danıştay kararında bahsi geçen olayda, anaokulu müdürü, göreviyle ilgili çıkar sağlamak suçundan dolayı kademe ilerelemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmıştır. Fakat başlatılan soruşturma sonucunda “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiş İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu ise, cezanın miktarı belirtilmeksizin teklifi kabul etmiştir.

Danıştay, cezanın kaç yıl olacağının Vali tarafından değil, ceza süresinin il disiplin kurulu kararıyla belirlenmesi gerektiğini belirterek, verilen cezayı yetki bakımından iptal etmiştir. Danıştay kararında, yetkili makamın disiplin kurulu olduğu, atama yetkili amirin sadece onay makam olduğu belirtilmiştir.

Kademe İlerlemesi Cezası Nedir? Kademe İlerlemesi Cezasını Kim Verir? Kademe İlerlemesi Cezası Gerektirecek Unsurlar Nelerdir? Kademe İlerlemesi Cezası Süresi Nedir?

D – Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin
1 – 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya
kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g) (Mülga:17/9/2004-5234/33 md.)
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak,
kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin
üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/8801
K. 2016/406
T. 02.02.2016

İstemin Özeti : .. 1. İdare Mahkemesince verilen 12/03/2012 tarihli ve E:2011/425, K:2012/199 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Şaban Kazak

Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, … İli, Merkez, … … İlköğretim Okulu’nda öğretmen olarak görev yapan davacının, … Anaokulunda müdür olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak başlatılan soruşturma sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-c maddesi uyarınca 2 (iki) yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 28.03.2011 tarih ve 2011/06 sayılı …. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince, soruşturma raporu ile dosyada bulunan diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde davacıya isnat edilen “Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak” fiilinin sübuta erdiği anlaşıldığından, söz konusu fiilinden dolayı “2 (İki) yıl kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile tecziyesi yönündeki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının D bendinde, “Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır” şeklinde tanımlanmış, aynı bendin (c) alt bendinde de, “Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak” fiili kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilebileceği fiiler arasında sayılmıştır.

Aynı Kanun’un 126. maddesinde ise, “Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, disiplin amirleri tarafından;kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler” kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda anılan düzenlemelerle uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin disiplin cezalarının hangi makamlar tarafından karara bağlanacağı, karara bağlanan bu disiplin cezalarının ise hangi makamlar tarafından onaylanacağı belirlenmiştir. Bu kapsamda, disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı hususu açık olmakla birlikte, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylem nedeniyle yapılan soruşturma sonucu soruşturmacı tarafından önerilen cezayı değerlendiren yetkili disiplin kurullarının eylemi sabit görmesi, fakat geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olanlar ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için bir alt ceza uygulanması yönünde kanaate varması halinde; disiplinkurullarının bu yetkilerini kendileri kullanarak alt ceza uygulayabilecekleri, verecekleri kararların ise Kanun’da belirtilen makamlar tarafından onaylanacağı kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden, davacı hakkında başlatılan soruşturma sonucunda davacıya isnat edilen fiillerin sübuta erdiğinden bahisle 657 sayılı Kanun’un 125/D-(c) maddesi uyarınca “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılmasının teklif edildiği, bu teklifin görüşüldüğü 28.03.2011 tarihinde Eskişehir İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nca, teklif kabul edilerek cezanın miktarı belirtilmeksizin davacının “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılmasına karar verildiği, bunun üzerine davacının 30.03.2011 tarihli Eskişehir Valiliği işlemi ile 657 sayılı Kanun’un 126. maddesi gereğince “2 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırıldığı ve bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının üzerine atılı ve sabit görülen fiili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-(c)maddesinde düzenlenen ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir fiil olduğundan, isnat edilen fiillerin sabit olup olmadığına karar verme, fiilin sübuta erdiği sonucuna varılması halinde cezayı kabul etme ve cezanın miktarına karar verme yetkisinin veya suçun sabit olmadığı ya da sabit olan fiilin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirmediği gibi nedenlerle öneriyi reddetme yetkisinin İl Disiplin Kurulu’na ait olduğu açıktır.

Bu durumda, fiilin sübuta erdiği sonucuna varılması halinde cezayı kabul etme ve cezanın miktarına karar verme yetkisi il disiplin kuruluna ait olduğundan, yapılan soruşturma sonucunda getirilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifinin görüşüldüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulunca cezanın verilmesine karar verildikten sonra bu cezanın da yine disiplin kurulunca 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinde kademeilerlemesinin durdurulması cezası için öngörülen 1 ile 3 yıl arasında belirlenmesi gerektiğinden, davacının doğrudan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili olmayan vali tarafından 2 yıl kademedurdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde yetki unsuru açısından hukuka uyarlık bulunmadığından, idare mahkemesince işin esasına girilerek davanın reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir kararverilmek üzere dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 02.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

MemurlarNet

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

  1. Danıştay karar veriyor da, uygulayan var mı ki bunu sorgulamak lazım. MEB son zamanlardaki hangi Danıştay kararını uyguladı acaba !

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM