MEB sene sonu iş ve işlemler hakkında resmi yazı yayınladı

2017-2018 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı sene sonunda yapılması gereken iş ve işlemler ile ilgili resmi yazı yayınladı.

Mevzuat 04.06.2018, 12:50 04.06.2018, 12:50
MEB sene sonu iş ve işlemler hakkında resmi yazı yayınladı
MEB sene sonu iş ve işlemler hakkında resmi yazı yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 31.05.2018 tarihli 10688834 sayılı Sene Sonu İş ve İşlemleri konulu resmi yazı tüm eğitim kurumlarına ve okulla gönderilirken bakanlık sene sonunda okullarda idareciler ve öğretmenler tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri açıkladı.

SENE SONU YAPILMASI GEREKENLER


İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilirken ilgili işlemlerde Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği ile 2008/92 sayılı Genelge dikkate alınacağı hatırlatıldı. Bakanlık gerek okul yöneticilerinin ve gerekse de öğretmenlerin sene sonu iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklığa meydan vermeden görev alanları ile ilgili iş ve işlemleri zamanında ve titizlikle yapmasını istedi.

Sene sonu iş ve işlemler;

SINIF TEKRARI, ÖĞRENCİ BAŞARISI

 • İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak,
  a) İstenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velisinin 07.06.2018 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi üzerine ilkokul öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

 • Kaynaştırma eğitimlerine devam eden ilkokul öğrencilerine, velisinin 07.06.2018 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi'nin kararı doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

 • e-Okul kayıtlarında aktif olup okula devamı sağlanamayan, e-Okul kayıtlarında pasif durumda bulunan, haftalık ders çizelgesindeki derslerin her birinden en az bir puan alamayan, birinci dönemde okula devam edip ikinci dönemde ilgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan mazeretler ile aynı yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre izinli sayılanlar dışında devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

 • Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ise;
  Şube öğretmenler kurulu toplantıları 04-07 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alınan kararlar e-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına kaydedilecektir.

 • Özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45.00'ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına şube öğretmenler kurulunca karar verilecektir.


DEVAMSIZLIK İŞLEMLERİ

 • Sürekli devamsız öğrenciler ile ŞÖK'e kalan bütün öğrencilerin durumlarının e-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına işlenmesi sağlanacaktır.

 • "e-Okul/Kurum İşlemleri/ŞÖK Sınıf Tekrarına Kalanlar" ekranı, okul yönetimi tarafından günlük kontrol edilerek ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

 • Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile ilgi (a) Yönetmeliğin 27/5 inci maddesinde belirtilen mazeretler ile 32/4 maddesinde belirtilen hususlar dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılacaktır.

 • Öğrencilere ait özürlü-özürsüz devam devamsızlık bilgilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine titizlikle ve zamanında, günlük olarak işlenmesi önem arz etmektedir.


DERSLERİN PUANLANMASI

 • Seçmeli dersler dahil tilin dersler puanla değerlendirilecektir. İlgi (a) Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan "İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere; her dersten bir dönemde iki sınav yapılır." ve "Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 21'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir." hükümleri doğrultusunda her dersin özelliğine göre sınav, proje ve ders etkinliklerine katılım puanlan e-Okul sistemine işlenecektir.

 • Özellikle 8. sınıf öğrencilerinden, 6 ve 7. sınıf yıl sonu notları sisteme zamanında işlenmemiş ve denklik kaydı olmayanların, Merkezi Sınav sonunda ortaöğretim kurumlarına yerleştirmelerinde mağdur olmamaları açısından, önceki öğretim yıllarına ait ağırlıklı yıl sonu puanları, "e-Okul/Kurum İşlemleri/Giriş Ekranı /Eski Dönem Ağırlıklı Not Ortalamaları" ekranından okul yönetimi tarafından girilecektir.

 • Evde, hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu, e- Okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönetimi tarafından işaretlenecektir.

 • Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine "G" yazılacaktır. Sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından bu öğrencilerin ders hanelerine "G" yazılmayacaktır.


ÖĞRENCİ BAŞARISI

 • Yönetmeliğin 21 inci maddesinde, ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci başarısının 100 tam puan üzerinden değerlendirilmesi ve virgülden sonra dört basamak yürütülmesi hükmü yer aldığından, sınıf geçme defterleri bu hükme göre e-Okul sisteminde düzenlenmiş olup bu doğrultuda işlem yapılması hususuna gerekli hassasiyet gösterilecektir. Tüm sınıfların sınıf geçme defterleri incelenerek, sınıf geçen ve sınıf tekrarına kalan öğrencilerde varsa yanlışlıklar ders yılı sona ermeden düzeltilerek gerekli tüm işlemler tamamlanacaktır.

 • Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul/Öğrenci Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek, Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

 • Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında ortaokul/imam hatip ortaokullarında hafızlık eğitimi sebebiyle izinli sayılan öğrencilerin kayıtları aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45.00 in altında puan alan öğrencilerin durumları, 04-07 Haziran 2018 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

 • Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, okul yönetimleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde "Mevsimlik Tarım İşçi Öğrencisi" geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen "İl/İlçe Mevsimlik Tanın İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip Ekipleri" oluşturulacak ve Genelgenin 3 üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler yapılacaktır.

 • İlköğretim kurumlarında öğrenci davranış puanlarının verilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ilgi (a) Yönetmeliğin 29 ncu maddesinde; "İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puan Ölçütleri Ek-41 te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından "(l) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok İyi" şeklinde değerlendirilerek e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenecektir.


DİĞER HUSUSLAR

 • Okulların kayıt bölgeleri belirlenirken Bakanlığımızın belirlediği politika ve uygulamalarda aksaklıklar yaşanmaması ve dengeli bir dağılım yapılması adına, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine istinaden oluşturulan kayıt alanlarının, gerekmedikçe her yıl değiştirilmemesi, yapılan değişiklikler ve güncellemelerin ilgili komisyonun kararı doğrultusunda e-Okul Yönetim Bilgi sisteminde hazırlanan "Kayıt Bölgesi Belirleme Komisyon Karar Giriş" ekranına işlenecektir.

 • e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi1ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmi/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

 • 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanılan ilkokul ve ortaokul öğretim programlarının 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm sınıf seviyelerinde uygulanacak olması sebebiyle http://mufredat.meb.gov.tr İnternet sitesinde yayımlanan programların okul zümre öğretmenlerimizce incelenmesi sağlanacaktır.

 • Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Sistemine veri giriş işlemlerinin, veri giriş takvimi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

 • Genelge kapsamında ülkemiz kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması, çevre bilinci ve duyarlılığının oluşturulması amacıyla; kullanılmış ders kitapları, defterler ve atık kağıtların toplanarak ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.


>>>> Sene sonu yapılması gereken iş ve işlemler MEB resmi yazı <<< TIKLAYIN
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:51
İkindi 17:49
Akşam 21:09
Yatsı 22:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25