MEB yönetici atama yönetmeliği müdür yardımcısı olma şartları

MEB yönetici atama yönetmeliği müdür yardımcısı olma şartları

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı yayınlandı ve paydaşların görüşlerine sunuldu. 15 Şubat 2018 tarihine kadar görüş alınacak taslak yönetmelik sonrasında yayınlanacak. Müdür yardımcısı olma şartlarını ogretmenlericin.com olarak değerlendireceğiz.

MEB yönetici atama yönetmeliği müdür yardımcısı olma şartları

MEB yönetici atama yönetmeliği 2018 yılında değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı 26.01.2018 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı yayınladı ve öğretmen ve tüm eğitim paydaşlarının görüşüne sundu. 26.01.2018-15.02.2018 tarihleri arasında Bakanlık MEBBİS üzerinden yönetmelik hakkında olumlu olumsuz görüş toplayacak. Aşağıdaki içerik site mevzuat danışmanı Arif Muzaffer Kul tarafından hazırlanmıştır.MÜDÜR YARDIMCISI OLMA ŞARTLARI 2018


Okul müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olma şartları 2018 yılının başında tekrar değişiyor, Bakanlığın yayınladığı taslak yönetmelik çok büyük değişiklikler olmadan bu şekilde uygulamaya sokulacaktır görüşündeyiz. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı başvuruları, atanma süreçleri hakkında ogretmenlericin.com olarak taslak yönetmelik kapsamında anlatımımızı yapacağız.


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme taslak yönetmelik kapsamında müdür yardımcısı olmak isteyenler öncelikle genel şartları sağlamalıdır. Yönetmelik taslağı ikinci bölümünde Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar başlıklı kısımda yer alan kriterler sağlanıyorsa sonrasında müdür yardımcısı olma kriterleri özel şartlarının taşınıp taşınmadığına bakalım.


Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar
MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;


a) Yükseköğretim mezunu olmak,


b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,


c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak,


ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak,


d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmakMüdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

Müdür yardımcısı olmak için kaç yıllık öğretmen olmak gerekmektedir?

Okul müdürü olma şartları yazımızı okuyan yönetici adayları görmüşlerdir, müdür olma kriterleri arasında yöneticilik geçmişinin olması şartı bulunmaktadır. Direkt öğretmenlikten okul müdürlüğüne geçiş yoktur. Ancak müdür başyardımcılığında ve müdür yardımcılığında 2 yıllık öğretmenler başvuru yapabilmektedir. Bunun dışında daha önceden yöneticilik yapmış kişilerde müdür yardımcısı atama başvurusu yapabilmektedir. Müdür başyardımcılığına görevlendirmelerde aşağıdaki hususlar da göz önüne alınmaktadır.(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Fen Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,

b) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,

c) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

ç) Spor Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

d) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

e) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak, şartı aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANMA


Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre yapılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı ile birlikte müdür yardımcılığına yazılı sınav tekrar getirilmiştir. İlk defa müdür yardımcısı olarak atanmak isteyen yönetici adayı yazılı sınava ve sözlü sınava girecek. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yeniden görevlendirme MEB yönetici görevlendirme yönetmeliği EK-1 Değerlendirme Formu (A) Bölümü üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre yapılacaktır.MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMASI YAZILI SINAV


Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınav yapılır. Müdür yardımcılığı yazılı sınavında 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılırlar.


Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı yazılı sınav konuları ve ağırlıkları;

 • Türkçe ve dil bilgisi (%10),

 • Genel kültür (%10),

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%6),

 • Resmî yazışma kuralları (%6),

 • Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri (%6),

 • Okul Yönetimi (%6),

 • Eğitim ve öğretimde etik (%6),

 • Mevzuat (%50) Konular: T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.


MÜDÜR YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV


Müdür yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylar müdür yardımcılığı sözlü mülakat sınavına girecekler. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Okul müdürü atamasında olduğu gibi müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ataması için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar MEB yönetici atama yönetmeliği EK-2 Sözlü Sınav Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirecek olup 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar.


Okul müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ataması sözlü sınavı konu dağılımı; 
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%20),

 • Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%20),

 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%20),

 • Genel yetenek ve genel kültürü (%20),

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%20)


ATAMAYA ESAS PUAN


Müdür yardımcılığına atamaya esas puan yazılı sınav ve sözlü mülakat sınavı puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek. Okul müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ataması için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan görevlendirmeye esas puanları; yazılı puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı 2018 TIKLAYIN


MEB yönetici görevlendirme yönetmeliği EK-1 Değerlendirme Formu TIKLAYIN


MEB yönetici atama yönetmeliği EK-2 Sözlü Sınav Formu TIKLAYIN


[haber id="27918"]
[haber id="26304"]
[haber id="26320"]
[haber id="26375"]

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
7 Yorum