Kademe ilerleme cezası nedir, kademe durdurma cezası affı ve itirazı

Kademe ilerleme cezası nedir, kademe durdurma cezası affı ve itirazı

Kademe durdurma diğer adıyla kademe ilerleme cezası öğretmenlere, memurlara, MEB personellerine verilebilecek ağır cezalardan birisidir. ogretmenlericin.com olarak kademe durdurma cezası nedir ve kademe durdurma cezası gerektiren fiiller nelerdir hususunu açıklayalım.

Kademe ilerleme cezası nedir, kademe durdurma cezası affı ve itirazı

Öncelikle kademe nedir, bunun tanımını yapalım. Kademe devlet memurlarının derece içerisindeki yükselmesi diyebiliriz. Örneğin göreve yeni başlayan bir öğretmenin derecesi 9, kademesi de 1 dir. Adaylık kalktıktan sonra öğretmenin derecesi yine 9 olurken kademesi 1 veri ilerler ve 2 olur. Kademe derece içerisinde 1-2-3 rakamları ile belirtilir. 3 olduktan sonra ertesi sene derece bir basamak düşer ve kademe 1'e gelir.

Buna tekrar bir örnek verecek olursak 8.09.2014 yılında göreve başlayan bir öğretmenin derece kademesi 9/1 dir. 08.09.2015 yılında bir kademe alır 9/2 olur, 08.09.2016 yılında bir kademe daha alır 9/3 olur, 08.09.2017 tarihinde ise kademede ilerleyecek basamak olmadığından 1 derece alır ve 8/1 olur. Kademe ve kademe ilerlemesi başlığı 657 sayılı DMK içerisinde daha önceden (13.02.2011 öncesi) Kademelerde ilerleme şartları iken sonradan bu şekilde değiştirilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında;
Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI

Kademe ilerlemesinin durdurulma cezası öğretmenler için ağır bir cezadır. 9/1 ile başlanan derece kademe, 1/1 e kadar devam eder. Artık son derece kademe 1/1 dir. Aşağıdaki tablo 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde yer almaktadır. Kırmızı kutucuk 4 yıllık üniversite mezunu bir öğretmenin başladığı derece kademe ile ilerleyebileceği son derece kademe noktasını göstermektedir.

Kademe Derece

Tabloda görüldüğü gibi ilkokulu bitiren ve memur olanlar 15/1 derece kademe oranı ile göreve başlarken, 6 yıllık bir üniversite mezunu memurun derecesi 9, kademesi de 3 tür. Yüksek lisans yapma, hazırlık okuma gibi durumlar derece/kademe ilerlemesine katkı sağlamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan bazı durumlarda da memurlara kademe ilerlemesi hususunda pozitif ayrımcılık sağlanmaktadır.

Kademe durdurma cezası nedir? Devlet Memurlarını ilgilendiren (MEB personeli, doktor, polis vs tüm memurlar) 657 içerisinde memurların disiplin cezaları 5 başlıkta sıralanmıştır. Uyarı cezası ile en hafif disiplin cezası ile başlayan sıralama devlet memurluğundan çıkarma ile sona ermektedir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise devlet memurluğundan çıkarma cezasından önce yer alan 4.başlıktaki bir cezadır ve kademe durdurma cezası ağır bir cezadır.

Disiplin Cezaları;

  • A. Uyarma

  • B. Kınama

  • C. Aylıktan Kesme

  • D. Kademe İlerlemesinin Durdurulması

  • E. Devlet Memurluğundan Çıkarma


Aylıktan kesme cezası konusunda aşağıdaki ilgili haberi okumanızı öneririz;

[haber id="15634"]
Kademe İlerlemesi Cezası Gerektiren Fiil ve Haller

Öğretmen, memur ne yaparsa kademe durdurma cezası alır, kademe ilerleme cezası maddeleri nelerdir bu husu inceleyelim. 657 içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller aşağıdaki gibidir;

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g) (Mülga:17/9/2004-5234/33 md.)
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.Kademe durdurma cezasının ağır bir ceza olduğunu yazımızın başında belirtmiştik. Aylıktan kesim cezası sonrası, memurluktan çıkartılma öncesi bir ceza türüdür. Kademe ilerleme cezası alan bir kamu personeli bir sonraki kademeye geçemez. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sonuçları ceza alan öğretmene, memura her türlü görevde yükselme hususunda da olumsuzluk çıkartmaktadır. Cezaların yönetici görevlendirmelerinde de olumsuz yanı bulunmaktadır.

2017 yılı MEB yönetici atama yönetmeliği EK-1 yönetici değerlendirme formunda yönetici adaylarının aldıkları belgelerden + puan, aldıkları cezalardan da ceza türüne göre - puan aldığını görmekteyiz. Aşağıdaki görseli inceleyelim;

Ek-1 Form

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmelerinde "kademe ilerleme cezası" -5 puan getirmekte olup en yüksek olumsuz puan olduğu görülmektedir. Bir memur 2 defa kademe durdurma cezası alırsa -10 puan olarak yazılmaktadır. Kıdem indirilmesi, derece indirilmesi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları -5 puan getirmektedir.

Kademe ilerlemesinin dudurulma cezasını kim verir? Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını disiplin amirleri verebilirken kademe durdurma cezasını disiplin amiri veremez. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde kademe durdurma cezasını kimin vereceği belirtilmiştir;
Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:
Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

Kademe durdurma cezası alan memur yasal süre içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz yapabilir. Cezaya itiraz etmeyen memur kendisine verilen cezayı kabul etmiş olur ve bu ceza özlük/disiplin dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını vermeye yetkili makamlar arasında okul müdürü, disiplin amiri bulunmamaktadır.

Kademe durdurma cezası gerektiren bir durum oluşması ve bunun öğrenilmesi halinde bunun soruşturmasına bir ay içerisinde başlanılması gerekmektedir. Bir aylık süre içerisinde soruşturmaya başlanılmaması takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğramaktadır. Memurluktan çıkarma cezasında ise 6 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerekmektedir. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. hükmü de 657 içerisinde yer almaktadır.
Kademe İlerleme Cezasının Süresi ve Cezanın Silinmesi

Kademe ilerleme cezasında karar süresi; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Kademe durdurma cezası alanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının süresi 10 yıldır. Uyarı, kınama cezalarının dosyada kalma süresi 5 yıl iken aylıktan kesme cezasının süresi ve kademe durdurma cezasının dosyada kalma süresi 10 yıldır. 10 yıllık süreden sonra cezanın otomatik affa uğraması, silinmesi söz konusu değildir.

Kademe durdurma cezası affı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer almaz, yani kademe ilerlemesi cezası alan bir memurun belirli bir süre sonrasında affa uğraması söz konusu değildir. Bir yasa, kanun çıkartılıp çıktığı tarihten önceki tüm cezaları affedecek şekilde kapsama sahipse olabilir, bunun dışında kademe ilerlemesi/durdurulması cezasında ceza affı bulunmamaktadır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ne zaman silinir? Kademe durdurma cezasının silinme süresi en erken 10 yılın sonunda olabilmektedir. Kademe durdurma cezası alan bir memurun bu cezası 10 yıl dosyasında kalacaktır. 10 yılın bitiminden sonra kademe cezası alan kişi başvuru yaparak cezanın silinmesini isteyebilir.


657 sayılı DMK, disiplin cezalarının silinmesi;

Cezanın Silinme Süresi

Kademe durdurma cezasına itiraz diğer ceza türlerinden biraz farklılık göstermektedir. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz yapılırken, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı itiraz yüksek disiplin kuruluna yapılmaktadır. Kademe durdurma cezasında itiraz süresi kararın tebliğinden itibaren başlar ve itiraz süresi 7 gündür. Kademe ilerlemesi cezası itiraz süresi içerisinde itiraz edilmediğinde karar kesinleşmiş sayılır, eğer kararın tebliğ edilmesinden sonra 7 gün içerisinde kademe durdurma cezasına itiraz edilirse itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. Yapılan itiraz kabul edilirse verilen ceza hafifletilebilir ya da kaldırılabilir.

ogretmenlericin.com olarak buraya bir örnek verelim. Bir öğretmen kademe durdurma cezası içerisinde yer alan maddelerden "Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak" suçlaması ile soruşturma geçirsin. Soruşturma sonucunda öğretmene kademe ilerleme cezası verilsin. Öğretmene ceza tebliğ edildikten 7 gün içerisinde yapılan itiraz sonucu itiraz mercilerinin incelemesinden sonra öğretmenin bu fiili işlemediğine karar verilirse kademe durdurma cezası kaldırılabilir, eğer öğretmenin bu fiili ile ilgili itiraz merci cezası yumuşatmak isterse aylıktan kesme cezası verebilir, ya da diğer cezalardan birisine düşürebilir.

Arif Muzaffer KUL

Kademe ilerleme cezası nedir, kademe durdurma cezası affı ve itirazı başlıklı bu yazı site yönetmelik ve mevzuat danışmanı Arif Muzaffer Kul tarafından Öğretmenler İçin sitesine özel olarak hazırlanmış olup, kopyalanamaz, izin alınmadan ve aktif URL verilmeden paylaşılamaz.

[haber id="28319"]
[haber id="29626"]

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.